Ν - Ξ - Ο

Να τα μας πάλι- Ε.Κοκκίνο
Tempo:140
4a1 8.#g1 8#f1 16- 8#f1 8#g1 8a1 4b1 8.#g1 

8e1 16- 8e1 8e1 8#f1 4- 8a1 8#g1 8#f1 8#f1 

8#g1 8a1 4b1 8.#g1 8e1 16- 8e1 8e1 8#f1 

4#f1 8a1 8d1 8- 8d18#f1 8e1 8- 8e1 8e1 8e1

 8e1 8#f1 8a1 8#f1

 Ξ                     Ξ                Ξ

Ξανά- Σ.Ρουβάς
Tempo:180
2a2 2g2 4- 4g2 4a2 4g2 4f2 4f2 4e2 4e2 4d2 4#c2 4a1 4#c2 4g2 1f2 4g2 4f24e2 4d2 4c2 4b14c2 4d2  
 4- 2a2 2g2 4- 4a2 4g2 4f2 4f2 4f2 4e2 4e2 4d2 4#c24a1 4#c2 4g2 4f2 2- 4g2 4f2 4e2 4d2 4c2 4b1 4c2 4d2

 Ο                     Ο               Ο

Ολυμπιακός ο Υμνος της Ομάδος                          Οπου και να πάω- Σ.Ρόκκος
(Tempo : 125)                                                           (Tempo : 180) 
8e1 8f1 4g1 8e1 8f1 4g1 8c2 8c2 8b1 8a1               4d1 8a1 8f1 8g1 4g1 4c1 4g1 8e1 4f1
4g1 8- 8g1 8a1 8a1 8a1 8g1 4b1 4a1 4g1                4e1 4d1 8a1 8f1 8g1 4g1 4c1 4g1 4.f1
4- 8g1 4c2 8- 8c2 4b1 4a1 4g1 4e1 4-                      
8g1 8b1 8b1 8a1 4g1 4f1 4e1

 

Όσο αξίξεις εσύ - Μ.Αγγελόπουλος                      Όλα τα λεφτά - Α.Βίσση
Tempo:125                                                               Tempo:140
8f1 8#g1 8c2 4#a1 8c2 4#a1 16#g1 16g1                8d1 8e1 8f1 8- 8#a1 8a1 4g1 4f1 4e1 4f1

16f1 16g1 8#a1 4#g1 8#a1 4#g1 16g1 16f1            4g1 4#a1 8- 8a1 8g1 4f1 4e1 2d1 8- 8d1 

16#d1 16f1 8g1 4f1 8g1 4f1 8c1 8c1 4#g1              8e1 8f1 8- 8g1 8f1 4e1 4d1 4#c1 4d1 4e1

8g1 8#g1 4f1 8g1 8#g1 2c2                                     4f1 8d1 8d1 8d1 8- 8e1 8e1 8e1 8- 4f1

 

Ο τρόπος- Olympians
Tempo:160 
8#f1, 8-, 8#g1, 8-, 8#a1, 8-, 8b1, 8-, 8b1, 8d2, 8#f2, 8d2, 8#c2, 8b1, 8-, 8b1, 8-, 8d2, 8#f2, 8-, 8d2, 8-, 8e2, 8-, 8e2, 8g2, 8b2, 8g2. 8#f2, 8e2, 8-, 8e2, 8-, 8g2, 8b2, 8-, 8g2, 8-, 8b1, 8-, 8b1, 8d2, 8#f2, 8d2, 8#c2, 8#f1, 8-, 8#f1, 8-, 8#a1, 8#c2, 8-, 8#a1, 8-, 8b1  

 

Ο Τελευταίος χορός - Ν.Καρβέλας Αννα Βίσση       

Tempo:125

a,b,8c6,c6,8c6,c6,8a,d6,c6,8p,8d6,8c6,8b,b
,8b,8b,8a,8g,g,8p,8f,8g,8a,a,8a,8a,8g,8f,b,a
,8p,8c6,8c6,8c6,8c6,8b,8a,b