ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

  

KEΦAΛAIO A' - KEΦAΛAIO B':

Πεδίο εφαρμογής του ΚΟΚ - Σήμανση - Διαγράμμιση - Σηματοδότηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' :

Κανόνες οδικής συμπεριφοράς

KEΦAΛAIO Δ' :

Διάφορες διατάξεις

KEΦAΛAIO E' :

Διαστάσεις, βάρη και έλξη οχημάτων

KEΦAΛAIO ΣT' :

Tροχοπέδηση οχημάτων

KEΦAΛAIO Z' :

Φώτα και αντανακλαστικά στοιχεία - αντανακλαστήρες

KEΦAΛAIO H' :

Tεχνικές προδιαγραφές οχημάτων

KEΦAΛAIO Θ' :

Ταξινόμηση, απογραφή και θέση οχημάτων σε κυκλοφορία

KEΦAΛAIO I' :

Άδειες ικανότητας οδήγησης

KEΦAΛAIO IA' :

Διοικητικά μέτρα και πρόστιμα

KEΦAΛAIO IB' :

Tελικές και μεταβατικές διατάξεις

 

 

Κεντρική σελίδα