ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.3091/2002
ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ


ΠΟΛ. 1041/2003
(1021764/10217/Β0012/ΠΟΛ.1041/5.3.2003)
--------------------------------------------------------------------------------

ΠΟΛ. 1041/5.3.2003 ΠΟΛ. 1041/2003 Αθήνα, 5 Μαρτίου 2003 Αριθ. Πρωτ.1021764/10217/Β0012 Ερμηνεία των διατάξεων του Ν.3091/2002. Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 5 (παράγραφοι 7 και 9 ), 15 έως και 18 του Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330Α'/24.12.2002) και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ
(άρθρο 5)
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού προστίθεται νέο εδάφιο στην περίπτωση στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. Με τις νέες αυτές διατάξεις προβλέπεται η μη έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων των αποσβέσεων επί των πάγιων περιουσιακών στοιχείων τους τα οποία αγοράζονται από εξωχώρια εταιρία. Ως «εξωχώρια εταιρία» νοείται, κατά ρητή διατύπωση των πιο πάνω διατάξεων, η εταιρία εκείνη που έχει την έδρα της σε αλλοδαπή χώρα και με βάση τη νομοθεσία της οποίας δραστηριοποιείται αποκλειστικά σε άλλες χώρες και απολαμβάνει ιδιαίτερα ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης.
Επομένως, οι επιχειρήσεις που αγοράζουν πάγια περιουσιακά στοιχεία από εξωχώρια εταιρία θα υπολογίζουν λογιστικά αποσβέσεις επί των στοιχείων αυτών, αλλά όμως με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τους, θα πρέπει να αναμορφώνουν τα αποτελέσματά τους με το ποσό των πιο πάνω αποσβέσεων, προσθέτοντας αυτό ως λογιστική διαφορά.
Επικουρικά, σας γνωρίζουμε, ότι με το DAFFE/CFA/FHP (2000)/REV1/CONF έγγραφο του ΟΟΣΑ κοινοποιήθηκε, λίστα των Κρατών που έχουν χαρακτηρισθεί ως φορολογικοί παράδεισοι.

Η λίστα αυτή περιέχει τα παρακάτω Κράτη:
- Ανδόρα
- Ανγκουίλα - εξαρτώμενο έδαφος του Ην. Βασιλείου
- Αντίγκουα και Μπαρμπούντα
- Αρούμπα - που ανήκει στην Ολλανδία
- Κοινοπολιτεία των Μπαχάμες
- Μπαχρέιν
- Μπελίζ
- Βρετανικοί Παρθένοι νήσοι - εδάφη του Ην. Βασιλείου
- Νήσοι του Κουκ - εξαρτώμενο έδαφος της Ζηλανδίας
- Δομινικανή Κοινοπολιτεία
- Γιβραλτάρ - εξαρτώμενο έδαφος του Ην. Βασιλείου
- Γρενάδα
- Γκέρνσει/Σαρκ/Αλδερνέι - Εξαρτώμενα εδάφη από το στέμμα της Αγγλίας
- Νήσος του Μαν - εξαρτώμενο έδαφος από το στέμμα της Αγγλίας
- Τσέρσει - εξαρτώμενο έδαφος οπτό το στέμμα της Αγγλίας
- Λιβερία
- Πριγκιπάτο του Λιχνενστάιν
- Δημοκρατία των Μαλβίδων
- Δημοκρατία των νήσων Μάρσαλ
- Πριγκιπάτο του Μονακό
- Μοντσεράτ - έδαφος του Ην. Βασιλείου
- Δημοκρατία του Ναούρου
- Ολλανδικές Αντίλλες - έδαφος της Ολλανδίας
- Νίουι - συνδεδεμένο με τη Ν. Ζηλανδία
- Παναμάς
- Σαμόα
- Δημοκρατία των Σεϊχέλες
- Αγ. Λουκία
- Ομοσπονδία του Αγ. Χριστόφορου και Νέβις
- Αγ. Βικέντιος και Γκρεναντίνες
- Τόνγκα
- Τούρκς και Κάικος- εδάφη του Ην. Βασιλείου
- Παρθένα νησιά των Η.Π.Α.
- Δημοκρατία του Βανουάτου


Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ερευνούν αν η αλλοδαπή επιχείρηση από την οποία πρόκειται να προμηθευτούν πάγια περιουσιακά στοιχεία έχει έδρα σε κάποιο από τα αναφερόμενα πιο πάνω Κράτη ή εδάφη, ούτως ώστε να εξετάζεται στη συνέχεια αν πρόκειται περί εξωχώριας εταιρίας. Αλλα κριτήρια που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να διαπιστωθεί αν ο εκδότης του φορολογικού στοιχείου είναι εξωχώρια εταιρία είναι τα ακόλουθα:
- Ο εκδότης του φορολογικού στοιχείου δεν είναι παραγωγός – κατασκευαστής του προϊόντος, αλλά μεσολαβητής - κατασκευαστής.
Και τούτο διότι οι εξωχώριες εταιρίες κατά κανόνα διαμεσολαβούν σε τριγωνικές συναλλαγές, όπου από άλλη χώρα αποστέλλονται τα εμπορεύματα και από άλλη τιμολογούνται.
- Στα φορολογικά στοιχεία (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων) δεν αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, καθόσον οι περισσότερες εξωχώριες εταιρίες δε διαθέτουν Α.Φ.Μ.
- Ως διεύθυνση της έδρας της εταιρίας συνήθως αναγράφεται το «Β.Ο.» (ΒΟΧ OFFICE) εταιρία γραμματοκιβωτίου.
Σε περίπτωση που από τα παραπάνω ενδεικτικά στοιχεία δεν προκύπτει η ιδιότητα της προμηθεύτριας εταιρίας ως εξωχώριας ή μη εταιρίας, οι επιχειρήσεις που προμηθεύονται πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία που θα τους ζητηθούν από τον έλεγχο. Ενδεικτικά, τα στοιχεία αυτά είναι τα ακόλουθα:
- Ισολογισμός της εταιρίας για τη διαπίστωση ύπαρξης δραστηριότητας, παγίων και προσωπικού
- Στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό και τις εγκαταστάσεις της εταιρίας
- Στοιχεία δραστηριότητας της εταιρίας, κλπ.
Τα ανωτέρω ισχύουν, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β’ του άρθρου 30 του νόμου αυτού, για διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2003 και μετά. Δηλαδή, τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή για πάγια στοιχεία που προμηθεύονται οι επιχειρήσεις από εξωχώριες εταιρίες από 1.1.2003 και μετά. 2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου αυτού προβλέπεται η μη έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων και των λοιπών δαπανών που πραγματοποιούν για την αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών από εξωχώρια εταιρία, καθώς και των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων που καταβάλλουν αυτές σε εξωχώρια εταιρία για τη χρησιμοποίηση στην Ελλάδα τεχνικής βοήθειας, ευρεσιτεχνιών, σημάτων, σχεδίων, μυστικών βιομηχανικών μεθόδων και τύπων, πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων συναφών δικαιωμάτων. Εξαίρεση αποτελούν οι δαπάνες που αφορούν αγορά ή μεταφορά στην Ελλάδα αργού πετρελαίου, πετρελαιοειδών ή άλλων προϊόντων για τα οποία δημοσιεύονται δέκτες τιμών χονδρικής πώλησης και το οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά προϊόντων.
Οι διατάξεις αυτές ισχύουν, όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο 1, για διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2003 και μετά. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν αγοράσει αγαθά (εμπορεύματα, πρώτες και βοηθητικές ύλες κτλ.) ή έχουν λάβει υπηρεσίες από εξωχώρια εταιρία, με εξαίρεση το αργό πετρέλαιο, κλπ. και οι οποίες έχουν μείωσα λογιστικά τα κέρδη τους με το ποσό των δαπανών αυτών, θα πρέπει με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους να αναμορφώσουν τα αποτελέσματα τους με το ποσό των μη εκπιπτόμενων δαπανών.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
(Αρθρα 15, 16, 17 και 18)
Με τις διατάξεις των άρθρων 15 έως και 18 επιβάλλεται για πρώτη φορά ειδικός φόρος επί των ακινήτων, που αποσκοπεί στη δημιουργία αντικινήτρων και στην πάταξη της φοροαποφυγής, που παρατηρείται συνήθως σε ακίνητα που ανήκουν σε αλλοδαπές εταιρείες, οι οποίες δεν έχουν καμία δραστηριότητα στη χώρα της έδρας τους. αλλά ούτε - κατά κανόνα - και στη χώρα όπου βρίσκονται τα ακίνητα τα οποία κατέχουν.
ΑΡΘΡΟ 16
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 επιβάλλεται ειδικός ετήσιος φόρος 3% επί της αξίας των ακινήτων που βρίσκονται στην Ελλάδα και ανήκουν σε εταιρείες κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επί των οποίων έχουν αυτές εμπράγματα δικαιώματα επικαρπίας.
Εξαιρούνται από την καταβολή του φόρου αυτού:
α) Ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία έχουν την έδρα τους σύμφωνα με τα καταστατικά τους έγγραφα (παρ. 2)
• Εταιρείες των οποίων οι μετοχές βρίσκονται σε διαπραγμάτευση σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά.
• Εταιρείες, που ασκούν στην Ελλάδα και άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα (εμπορική, μεταποιητική, παροχής υπηρεσιών), εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα τους από τη δραστηριότητα αυτή είναι μεγαλύτερα των ακαθάριστων εσόδων από ακίνητα κατά το οικείο οικονομικό έτος. Στην περίπτωση αυτή και για το οικονομικό έτος αυτό, δεν θα υπολογίζονται τα έσοδα, από ακίνητα, τα οποία ιδιοχρησιμοποιούν οι εταιρείες αυτές αποκλειστικά για την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.
• Ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστήσει γραφεία στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν.89/1967, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και πλοιοκτήτριες εταιρείες εμπορικών πλοίων, μόνο για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν στην Ελλάδα αποκλειστικά ως γραφεία ή αποθήκες, για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών.
• Εταιρείες οι οποίες εκμισθώνουν ακίνητα σε εταιρείες που έχουν εγκατασταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν.89/1967, αποκλειστικά και μόνο για την εγκατάσταση των γραφείων ή των αποθηκών τους (και μόνο για τα ακίνητα αυτά).
• Εταιρείες οι οποίες ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου, όπως αυτοί νοούνται σύμφωνο με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Π.Δ.346/1998 .
β) Αν έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (παρ. 3)
• Ανώνυμες Εταιρείες με ονομαστικές μετοχές, μέχρι φυσικού προσώπου ή εφόσον συμμετέχουν νομικά πρόσωπα να δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν τις μετοχές, τα μερίδια ή τις μερίδες τους.
• Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, εφόσον τα εταιρικά μερίδια ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα ή εφόσον συμμετέχουν νομικά πρόσωπα να δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν τις μετοχές, τα μερίδια ή τις μερίδες τους.
• Προσωπικές Εταιρείες, εφόσον οι εταιρικές μερίδες ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα ή εφόσον συμμετέχουν νομικά πρόσωπα να δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα, που κατέχουν τις μετοχές, το μερίδια ή τις μερίδες τους.
Δηλαδή αν το σύνολο των μετοχών, μεριδίων ή μερίδων δεν το κατέχουν φυσικά πρόσωπο, τότε τα νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν πρέπει και αυτά να δηλώσουν τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν το σύνολο των δικών τους μετοχών, μεριδίων ή μερίδων.
γ) Αν έχουν την έδρα τους κατά τα καταστατικά τους έγγραφα σε τρίτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (παρ. 4)
Προβλέπεται ότι, για να τύχουν της απαλλαγής από το φόρο οι εταιρείες που έχουν την έδρα τους σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει οι μετοχές, μερίδια ή μερίδες τους να ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα ή να δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν τις μετοχές, μερίδια ή μερίδες εταιρειών που συμμετέχουν σε αυτές, εφόσον όμως υπάρχει σύμβαση διοικητικής συνδρομής για την καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής με τη χώρα όπου βρίσκεται η έδρα των εταιρειών αυτών, σύμφωνα με τα καταστατικά τους έγγραφα.
Το βάρος της απόδειξης, για την ύπαρξη των νομίμων προϋποθέσεων που ορίζονται για την υπαγωγή σε συγκεκριμένη κατηγορία εξαίρεσης από το φόρο, έχει το νομικό πρόσωπο που την επικαλείται (παρ.5).
Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού ορίζεται ότι, οι εταιρείες της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του παρόντος που υπόκεινται στον ειδικό φόρο, θεωρούνται κύριοι ή επικαρπωτές από το χρόνο σύνταξης των οριστικών συμβολαίων, ανεξάρτητα από το χρόνο της μεταγραφής στο οικείο υποθηκοφυλακείο (παρ. 6).
Για καλλίτερη κατανόηση των πιο πάνω παραθέτουμε μερικά παραδείγματα:
Παράδειγμα 1ο
Η εταιρεία DOM L.T.D. με έδρα την Αργεντινή, έχει στην κατοχή της ακίνητο στην Ελλάδα, από το οποίο εισέπραξε ενοίκια 5.000,00 ευρώ για το οικονομικό έτος 2003 (χρήση 2002).
Στην Ελλάδα εμπορεύεται κατεψυγμένο κρέας. Την εμπορία της ασκεί σε άλλο ιδιόκτητο κτήριο και το τεκμαρτό μίσθωμα της ιδιοχρησιμοποίησης ήταν 15.000,00 ευρώ για τη χρήση 2002 (τα οποία δεν συνυπολογίζονται με τα ανωτέρω μισθώματα). Τα ακαθάριστα έσοδα από την εμπορική δραστηριότητα ήταν για τη χρήση 2002, 35.000,00 ευρώ.
Η εταιρεία δεν υπόκειται στον ειδικό φόρο, γιατί κατά το οικονομικό έτος 2003 (χρήση 2002) τα έσοδα της από ακίνητα (5.000,00 ευρώ) είναι μικρότερα από τα λοιπά ακαθόριστα έσοδα της (35.000,00 ευρώ). Το ποσό των 15.000,00 ευρώ από το ιδιοχρησιμοποιούμενο ακίνητο της, δεν προστίθεται στα έσοδα από τα μισθώματα της εταιρείας.
Αν όμως τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας, από την εμπορική της δραστηριότητα για το οικονομικό έτος 2004 (χρήση 2003) ανέλθουν στο ποσό των 2.000,00 ευρώ, η εταιρεία θα υπόκειται στον ειδικό φόρο ακινήτων για το έτος 2004, αφού τα έσοδα από εμπορική δραστηριότητα είναι μικρότερα των εσόδων από μισθώματα, καθόσον, δεν εμπίπτει σε καμία άλλη κατηγορία εξαίρεσης, αφού π.χ. με την Αργεντινή χώρα της έδρας της, δεν υπάρχει σύμβαση διοικητικής συνδρομής για την καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής, ώστε να υπαχθεί στην εξαίρεση της παραγράφου 4 του άρθρου 15.
Παράδειγμα 2°
Η εταιρεία JUPITER S.A., με έδρα την Ιταλία, έχει στην κατοχή της αγροτεμάχιο στη Σαντορίνη και δεν ασκεί άλλη δραστηριότητα στην Ελλάδα. Το 50% του συνόλου των μετοχών της ανήκει στην εταιρεία ΗΛΙΟΣ Α.Ε., με έδρα την Ελλάδα και η οποία δηλώνει τα πέντε φυσικά πρόσωπα που κατέχουν το σύνολο των μετοχών της. Το υπόλοιπο 50% ανήκει σε δυο φυσική πρόσωπα, που τα δηλώνει.
Η εταιρεία απαλλάσσεται του ειδικού φόρου δεδομένου ότι δηλώνει τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν το σύνολο των μετοχών της (αλλά και επειδή για την Ιταλία ως χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν απαιτείται σύμβαση διοικητικής συνδρομής για την καταπολέμηση της απάτης κοκ της φοροδιαφυγής).
ΑΡΘΡΟ 16
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 ορίζεται σε ολόκληρο και η ευθύνη των παρένθετων προσώπων (φυσικών ή νομικών) για την καταβολή του ειδικού φόρου, εφ’ όσον συμμετέχουν με οποιοδήποτε μορφή ή παρεμβάλλονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη σειρά συμμετοχών, στο κεφάλαιο ενός νομικού προσώπου.
Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 προβλέπεται ευθύνη σε ολόκληρο για την καταβολή του φόρου, εκτός του υπόχρεου, και του νέου κυρίου ή επικαρπωτή, αν η κυριότητα ή επικαρπία μεταβιβασθεί.
Διευκρινίζεται ότι η ευθύνη σε ολόκληρο μαζί με τους υπόχρεους έχουν και οι τελευταίοι κάτοχοι ακινήτων από σύμβαση.
Για να θεμελιώνεται η ευθύνη απαιτείται:
• Να υπάρχει τίτλος, με βάση τον οποίο βεβαιώθηκε σε βάρος του υπόχρεου ο φόρος, ο οποίος θα αποτελέσει και τον τίτλο για την είσπραξη του φόρου από τον τρίτο και • Το ακίνητο να μεταβιβάσθηκε από τον κυρίως υπόχρεο σε φόρο με σύμβαση, η οποία καταρτίστηκε μεταξύ αυτού και του τρίτου.
Ως εκ τούτου, ο κάτοχος ακίνητου που το απέκτησε με αναγκαστικό πλειστηριασμό και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί του, δεν ευθύνονται για το φόρο που βεβαιώθηκε σε βάρος του υπόχρεου, γιατί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει, αυτός που επισπεύδει τον πλειστηριασμό είναι υποχρεωμένος, με ποινή να ακυρωθεί ο πλειστηριασμός, να κοινοποιήσει με δικαστικό επιμελητή, στους προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας της κατοικίας και της άσκησης του επαγγέλματος του υπόχρεου σε φόρο, αντίγραφο του προγράμματος πλειστηριασμού, ώστε να μπορεί το Δημόσιο να αναγγελθεί, για την κατάταξη του στο εκπλειστηρίασμα.
Τονίζεται ότι ο τελευταίος κάτοχος δεν ευθύνεται για ολόκληρο το φόρο που οφείλεται απτό τον υπόχρεο, αλλά μόνο για το φόρο που επιμεριστικά αναλογεί στο ακίνητο που κατέχει.
Για καλλίτερη κατανόηση των πιο πάνω, δίνουμε το ακόλουθο παράδειγμα:
Έστω ότι η εταιρεία ΑΧΙΟΝ L.T.D., η οποία είναι υπόχρεη σε καταβολή του ειδικού φόρου επί των ακινήτων, είναι κυρία την 1η Ιανουαρίου ενός αγροτεμαχίου αξίας, κατά δήλωση, 200.000,00 ευρώ και ενός διαμερίσματος αξίας, κατά δήλωση, 100.000,00 ευρώ, το οποίο ακολούθως μεταβίβασε λόγω πώλησης.
Υπέβαλε εμπρόθεσμη δήλωση για το σύνολο της αξίας των ακινήτων της (300.000,00 ευρώ) και κατέβαλε φόρο βάσει δήλωσης 9.000,00 ευρώ.
Κατά τον έλεγχο που γίνεται μετά από 12 μήνες από την υποβολή της δήλωσης, η συνολική αξία της περιουσίας προσδιορίστηκε οριστικά στο ποσό των 700.000,00 ευρώ και η αξία του διαμερίσματος που μεταβιβάστηκε σε 200.000,00 ευρώ. Έτσι έχουμε:
• Αξία 700.000,00 ευρώ - φόρος που αναλογεί 21.000,00 ευρώ
• Μείον ο φόρος της δήλωσης 9.000,00 ευρώ
Υπόλοιπο φόρου 12.000,00 ευρώ
• Πρόσθετος φόρος ανακρίβειας (3X12=36%) 4.320,00 ευρώ
Σύνολο φόρου 16.320,00 ευρώ
Το ποσό του φόρου, που αναλογεί επιμεριστικά στην αξία του ακινήτου που μεταβιβάστηκε, είναι:
16.320.00 Χ 200.000,00 = 4.662,86
700.000,00
Γι’ αυτό το ποσό του φόρου (4,662.86 ευρώ) ευθύνεται και ο τελευταίος κάτοχος του ακινήτου (αγοραστής).
ΑΡΘΡΟ 17
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται η διαδικασία επιβολής του ειδικού φόρου.
Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης ορίζεται η 1η Ιανουαρίου κάθε έτους (παρ. 1).
Κατά συνέπεια, κάθε εταιρεία που εμπίπτει στο φόρο αυτό, οφείλει στην ετήσια δήλωσή της να αναγράφει τα ακίνητα που έχει στην κατοχή της 1 η Ιανουαρίου του έτους, ανεξάρτητα αν στη συνέχεια και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης έχει μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος των ακινήτων της .
Ο υπολογισμός του φόρου θα γίνεται με την αξία που έχουν τα ακίνητα ή τα εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά, την 1 η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας.
Ο προσδιορισμός της αξίας των ακινήτων διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.2961/2001 «κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών. Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Λαχεία» και συγκεκριμένα:
• Για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχή που εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, η αξία τους προσδιορίζεται με βάση το σύστημα αυτό.
• Για γήπεδα (αγροτεμάχια - οικόπεδο) χωρίς κτίσματα, που βρίσκονται σε περιοχές που δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα ο προσδιορισμός αυτός γίνεται με βάση την αγοραία αξία, όπως αυτή διαμορφώνεται με τα συγκριτικά στοιχεία.
• Για τα ακίνητα στα οποία υπάρχουν κτίσματα και βρίσκονται σε περιοχές που δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, η, αξία των κτισμάτων υπολογίζεται με αντικειμενικά κριτήρια, ενώ η αξία του οικοπέδου με βάση τα συγκριτικά στοιχεία.
• Αν η επικαρπία έχει διαχωριστεί από την κυριότητα, ο προσδιορισμός της αξίας της γίνεται σύμφωνα με όσα ισχύουν στη φορολογία κληρονομιών δωρεών και γονικών παροχών ( άρθρο 15 Ν.2961/2001 )
• Η αξία της ψιλής κυριότητας βρίσκεται, αν από την αξία της πλήρους κυριότητος αφαιρέσουμε την αξία της επικαρπίας.
Υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχουν όσες εταιρείες, έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, εφόσον δεν υπάγονται σε καμία από τις εξαιρέσεις των παραγράφων 2 , 3 και 4 του άρθρου 15 του Ν. 3091/2002, και δεν κάνουν χρήση της μεταβατικής διάταξης (παρ. 2 άρθ. 18).
Για την παραλαβή των δηλώσεων και τη βεβαίωση του ειδικού φόρου επί των ακινήτων αρμόδιος είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιος και για τη φορολογία εισοδήματος.
Υπάρχει δυνατότητα με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών να τροποποιείται η αρμοδιότητα αυτή (παρ. 3).
Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την 20 η Μαΐου κάθε έτους. Για τον τρόπο υποβολής των δηλώσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 68 του Ν 2961/2001 «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Λαχεία» (παρ. 4).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου, η δήλωση υποβάλλεται αυτοπροσώπως από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή από το νόμιμο πληρεξούσιο του και υπογράφεται μπροστά στον αρμόδιο οικονομικό υπάλληλο. Η πληρεξουσιότητα μπορεί να δοθεί και με απλή επιστολή, που έχει θεωρηθεί ατελώς για το γνήσιο της υπογραφής του αντιπροσωπευομένου, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή.
Σημειώνεται πως η δήλωση δ εν μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικώς.
Ειδικά για τη πρώτη Εφαρμογή του νόμου η δήλωση θα υποβληθεί μέχρι την 20η Ιουλίου 2003 (παρ. 1 άρθρου 18) , και αυτό για να υπάρξει εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να μπορούν οι υπόχρεοι να κάνουν χρήση της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 18.
Το έντυπο της δήλωσης καθώς και τα φύλλα υπολογισμού της αξίας των ακινήτων χορηγούνται δωρεάν από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Ο προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. που παραλαμβάνει τη δήλωση είναι υποχρεωμένος να χορηγεί σ’ αυτόν που υποβάλλει τη δήλωση υπόδειξη παραλαβής εφόσον του ζητηθεί,
Στην περίπτωση αυτή η δήλωση υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα, από τα οποία το ένα θεωρείται στην οικεία ένδειξη από τον υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. που παραλαμβάνει τη δήλωση και επιστρέφεται στο φορολογούμενο.
Με τη θεώρηση το αντίτυπο αποτελεί απόδειξη παραλαβής του έντυπου της δήλωσης και όχι ακριβές αντίγραφο αυτού.
Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που είναι απαραίτητο να επισυναφθεί σ’ αυτήν, καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Για την καταχώρηση των δηλώσεων που υποβάλλονται, την έκδοση των πράξεων επιβολής του φόρου, την επίδοση των προσκλήσεων, των πράξεων και των υπόλοιπων εγγράφων, την εξώδικη λύση των διαφορών, την έκπτωση του δικαιώματος του Δημοσίου για την κοινοποίηση πράξης επιβολής του φόρου και προστίμου, το απόρρητο των φορολογικών στοιχείων και γενικά τη διαδικασία βεβαίωσης του φόρου, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για την επιβολή του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, όπως ισχύουν (παρ. 5).
Ο φόρος που αναλογεί καταβάλλεται ε φάπαξ με την υποβολή της δήλωσης. Τονίζεται ότι δήλωση που υποβάλλεται χωρίς την καταβολή του φόρου θεωρείται απαράδεκτη και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα (παρ. 4).
Κατά τα λοιπά, για την επιβολή των πρόσθετων φόρων, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 , 4 , 5 , 6 , 7 και 8 του άρθρου 1, καθώς και των άρθρων 2 , 4 , 9 , 15 , 22 , 23 και 24 του Ν.2523/1997 , όπως ισχύουν (παρ. 6).
Συγκεκριμένα στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν.2523/1997 , προβλέπεται:
• Όταν δεν υποβληθεί καθόλου δήλωση, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος που ορίζεται σε ποσοστό 3,5% επί του φόρου, την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε ο υπόχρεος λόγω μη υποβολής της δήλωσης, για κάθε μήνα καθυστέρησης.
• Όταν υποβληθεί ανακριβής δήλωση επιβάλλεται στον υπόχρεο πρόσθετος φόρος που ορίζεται σε ποσοστό 3% επί του φόρου την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε ο υπόχρεος, για κάθε μήνα καθυστέρησης.
• Όταν η δήλωση υποβληθεί εκπρόθεσμα επιβάλλεται πρόσθετος φόρος που ορίζεται σε ποσοστό 1,5% επί του φόρου που οφείλεται για κάθε μήνα καθυστέρησης.
• Με το άρθρο 4 του ιδίου νόμου ορίζεται ότι. στα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από την κείμενη φορολογική νομοθεσία, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο από εκατόν δέκα επτά (117) ευρώ μέχρι χίλια εκατόν εβδομήντα (1.170) ευρώ, όπως και σε περιπτώσεις που δεν προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή.
• Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ανωτέρω νόμου ορίζονται ως ανώτατα όρια για την επιβολή των πρόσθετων φόρων, ποσοστό 200% για την υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης και 300% για την υποβολή ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης, επί του φόρου την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε ο υπόχρεος.
ΑΡΘΡΟ 18
(Μεταβατική διάταξη)
Επειδή με τις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων για πρώτη φορά επιβάλλεται ο ειδικός αυτός φόρος, θεωρήθηκε αναγκαίο να θεσπισθεί μεταβατική διάταξη με κίνητρα κατά τον πρώτο χρόνο επιβολής του φόρου, για τη μεταβίβαση των ακινήτων για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταβολής του φόρου αυτού, με μειωμένους τους αναλογούντες φόρους.
Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι ειδικά για την πρώτη εφαρμογή του νόμου η δήλωση του άρθρου 17 θα υποβληθεί μέχρι την 20η Ιουλίου 2003, έτσι ώστε εντός 6μήνου να γίνουν μεταβιβάσεις των ακινήτων με ευνοϊκούς όρους.
Ακολούθως με τις διατάξεις του εδαφίου α’ της παραγράφου 2 προβλέπεται ότι μεταβιβάσεις ακινήτων (από επαχθή ή χαριστική αιτία) των εταιρειών που υπόκεινται στον ειδικό φόρο επί των ακινήτων (του άρθρου 15), εφόσον πραγματοποιηθούν εντός εξαμήνου από την έναρξη ισχύος του νόμου σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του φόρου αυτού, απαλλάσσονται:
α) από τον ειδικό φόρο (για το έτος 2003),
β) από τον οφειλόμενο, με τις γενικές διατάξεις της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του Κώδικα Φορολογίας εισοδήματος (Ν.2238/1994 όπως ισχύει), φόρο επί της προκύπτουσας υπεραξίας.
γ) από το 50% του φόρου μεταβίβασης ή δωρεάς που αναλογεί κατά περίπτωση. Στη συνέχεια, με το β’ εδάφιο της παραγράφου αυτής, προβλέπεται ακόμη ότι, σε περίπτωση που μεταβιβαστεί ακίνητο των εταιρειών που υπόκεινται στον ειδικό φόρο επί των ακινήτων μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, σε φυσικό πρόσωπο που αποδεικνύει ότι είναι ο πραγματικός κύριος ή σύζυγος αυτού ή έχει σχέση συγγένειας κατ’ ευθεία γραμμή μέχρι δευτέρου βαθμού (παππούς - γονέας/παίδι - εγγονός) με αυτόν, δεν θα εφαρμόζεται το τεκμήριο αγοράς του ακινήτου, με την προϋπόθεση ότι, κατά το χρόνο κτήσης του ακινήτου από την εταιρεία, η δαπάνη αγοράς αυτού καλυπτόταν με τα δηλούμενα εισοδήματα (κεφάλαιο προηγουμένων ετών κλπ,), σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
Τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής της διάταξης αυτής θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

ΕΛΛΑΔΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, 14/03/2003

 

Thank you for the visit.

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.3091/2002 ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΛ. 1041/2003 (1021764/10217/Β0012/ΠΟΛ.1041/5.3.2003) -------------------------------------------------------------------------------- ΠΟΛ. 1041/5.3.2003 ΠΟΛ. 1041/2003 Αθήνα, 5 Μαρτίου 2003 Αριθ. Πρωτ.1021764/10217/Β0012 Ερμηνεία των διατάξεων του Ν.3091/2002. Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 5 (παράγραφοι 7 και 9 ), 15 έως και 18 του Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330Α'/24.12.2002) και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους. ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ (άρθρο 5) 1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού προστίθεται νέο εδάφιο στην περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. Με τις νέες αυτές διατάξεις προβλέπεται η μη έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων των αποσβέσεων επί των πάγιων περιουσιακών στοιχείων τους τα οποία αγοράζονται από εξωχώρια εταιρία. Ως "εξωχώρια εταιρία" νοείται, κατά ρητή διατύπωση των πιο πάνω διατάξεων, η εταιρία εκείνη που έχει την έδρα της σε αλλοδαπή χώρα και με βάση τη νομοθεσία της οποίας δραστηριοποιείται αποκλειστικά σε άλλες χώρες και απολαμβάνει ιδιαίτερα ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης. Επομένως, οι επιχειρήσεις που αγοράζουν πάγια περιουσιακά στοιχεία από εξωχώρια εταιρία θα υπολογίζουν λογιστικά αποσβέσεις επί των στοιχείων αυτών, αλλά όμως με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τους, θα πρέπει να αναμορφώνουν τα αποτελέσματά τους με το ποσό των πιο πάνω αποσβέσεων, προσθέτοντας αυτό ως λογιστική διαφορά. Επικουρικά, σας γνωρίζουμε, ότι με το DAFFE/CFA/FHP (2000)/REV1/CONF έγγραφο του ΟΟΣΑ κοινοποιήθηκε, λίστα των Κρατών που έχουν χαρακτηρισθεί ως φορολογικοί παράδεισοι. Η λίστα αυτή περιέχει τα παρακάτω Κράτη: - Ανδόρα - Ανγκουίλα - εξαρτώμενο έδαφος του Ην. Βασιλείου - Αντίγκουα και Μπαρμπούντα - Αρούμπα - που ανήκει στην Ολλανδία - Κοινοπολιτεία των Μπαχάμες - Μπαχρέιν - Μπελίζ - Βρετανικοί Παρθένοι νήσοι - εδάφη του Ην. Βασιλείου - Νήσοι του Κουκ - εξαρτώμενο έδαφος της Ζηλανδίας - Δομινικανή Κοινοπολιτεία - Γιβραλτάρ - εξαρτώμενο έδαφος του Ην. Βασιλείου - Γρενάδα - Γκέρνσει/Σαρκ/Αλδερνέι - Εξαρτώμενα εδάφη από το στέμμα της Αγγλίας - Νήσος του Μαν - εξαρτώμενο έδαφος από το στέμμα της Αγγλίας - Τσέρσει - εξαρτώμενο έδαφος οπτό το στέμμα της Αγγλίας - Λιβερία - Πριγκιπάτο του Λιχνενστάιν - Δημοκρατία των Μαλβίδων - Δημοκρατία των νήσων Μάρσαλ - Πριγκιπάτο του Μονακό - Μοντσεράτ - έδαφος του Ην. Βασιλείου - Δημοκρατία του Ναούρου - Ολλανδικές Αντίλλες - έδαφος της Ολλανδίας - Νίουι - συνδεδεμένο με τη Ν. Ζηλανδία - Παναμάς - Σαμόα - Δημοκρατία των Σεϊχέλες - Αγ. Λουκία - Ομοσπονδία του Αγ. Χριστόφορου και Νέβις - Αγ. Βικέντιος και Γκρεναντίνες - Τόνγκα - Τούρκς και Κάικος- εδάφη του Ην. Βασιλείου - Παρθένα νησιά των Η.Π.Α. - Δημοκρατία του Βανουάτου Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ερευνούν αν η αλλοδαπή επιχείρηση από την οποία πρόκειται να προμηθευτούν πάγια περιουσιακά στοιχεία έχει έδρα σε κάποιο από τα αναφερόμενα πιο πάνω Κράτη ή εδάφη, ούτως ώστε να εξετάζεται στη συνέχεια αν πρόκειται περί εξωχώριας εταιρίας. Αλλα κριτήρια που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να διαπιστωθεί αν ο εκδότης του φορολογικού στοιχείου είναι εξωχώρια εταιρία είναι τα ακόλουθα: - Ο εκδότης του φορολογικού στοιχείου δεν είναι παραγωγός - κατασκευαστής του προϊόντος, αλλά μεσολαβητής - κατασκευαστής. Και τούτο διότι οι εξωχώριες εταιρίες κατά κανόνα διαμεσολαβούν σε τριγωνικές συναλλαγές, όπου από άλλη χώρα αποστέλλονται τα εμπορεύματα και από άλλη τιμολογούνται. - Στα φορολογικά στοιχεία (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων) δεν αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, καθόσον οι περισσότερες εξωχώριες εταιρίες δε διαθέτουν Α.Φ.Μ. - Ως διεύθυνση της έδρας της εταιρίας συνήθως αναγράφεται το "Β.Ο." (ΒΟΧ OFFICE) εταιρία γραμματοκιβωτίου. Σε περίπτωση που από τα παραπάνω ενδεικτικά στοιχεία δεν προκύπτει η ιδιότητα της προμηθεύτριας εταιρίας ως εξωχώριας ή μη εταιρίας, οι επιχειρήσεις που προμηθεύονται πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία που θα τους ζητηθούν από τον έλεγχο. Ενδεικτικά, τα στοιχεία αυτά είναι τα ακόλουθα: - Ισολογισμός της εταιρίας για τη διαπίστωση ύπαρξης δραστηριότητας, παγίων και προσωπικού - Στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό και τις εγκαταστάσεις της εταιρίας - Στοιχεία δραστηριότητας της εταιρίας, κλπ. Τα ανωτέρω ισχύουν, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β' του άρθρου 30 του νόμου αυτού, για διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2003 και μετά. Δηλαδή, τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή για πάγια στοιχεία που προμηθεύονται οι επιχειρήσεις από εξωχώριες εταιρίες από 1.1.2003 και μετά. 2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου αυτού προβλέπεται η μη έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων και των λοιπών δαπανών που πραγματοποιούν για την αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών από εξωχώρια εταιρία, καθώς και των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων που καταβάλλουν αυτές σε εξωχώρια εταιρία για τη χρησιμοποίηση στην Ελλάδα τεχνικής βοήθειας, ευρεσιτεχνιών, σημάτων, σχεδίων, μυστικών βιομηχανικών μεθόδων και τύπων, πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων συναφών δικαιωμάτων. Εξαίρεση αποτελούν οι δαπάνες που αφορούν αγορά ή μεταφορά στην Ελλάδα αργού πετρελαίου, πετρελαιοειδών ή άλλων προϊόντων για τα οποία δημοσιεύονται δέκτες τιμών χονδρικής πώλησης και το οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά προϊόντων. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν, όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο 1, για διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2003 και μετά. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν αγοράσει αγαθά (εμπορεύματα, πρώτες και βοηθητικές ύλες κτλ.) ή έχουν λάβει υπηρεσίες από εξωχώρια εταιρία, με εξαίρεση το αργό πετρέλαιο, κλπ. και οι οποίες έχουν μείωσα λογιστικά τα κέρδη τους με το ποσό των δαπανών αυτών, θα πρέπει με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους να αναμορφώσουν τα αποτελέσματα τους με το ποσό των μη εκπιπτόμενων δαπανών. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Αρθρα 15, 16, 17 και 18) Με τις διατάξεις των άρθρων 15 έως και 18 επιβάλλεται για πρώτη φορά ειδικός φόρος επί των ακινήτων, που αποσκοπεί στη δημιουργία αντικινήτρων και στην πάταξη της φοροαποφυγής, που παρατηρείται συνήθως σε ακίνητα που ανήκουν σε αλλοδαπές εταιρείες, οι οποίες δεν έχουν καμία δραστηριότητα στη χώρα της έδρας τους. αλλά ούτε - κατά κανόνα - και στη χώρα όπου βρίσκονται τα ακίνητα τα οποία κατέχουν. ΑΡΘΡΟ 16 Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 επιβάλλεται ειδικός ετήσιος φόρος 3% επί της αξίας των ακινήτων που βρίσκονται στην Ελλάδα και ανήκουν σε εταιρείες κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επί των οποίων έχουν αυτές εμπράγματα δικαιώματα επικαρπίας. Εξαιρούνται από την καταβολή του φόρου αυτού: α) Ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία έχουν την έδρα τους σύμφωνα με τα καταστατικά τους έγγραφα (παρ. 2) o Εταιρείες των οποίων οι μετοχές βρίσκονται σε διαπραγμάτευση σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά. o Εταιρείες, που ασκούν στην Ελλάδα και άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα (εμπορική, μεταποιητική, παροχής υπηρεσιών), εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα τους από τη δραστηριότητα αυτή είναι μεγαλύτερα των ακαθάριστων εσόδων από ακίνητα κατά το οικείο οικονομικό έτος. Στην περίπτωση αυτή και για το οικονομικό έτος αυτό, δεν θα υπολογίζονται τα έσοδα, από ακίνητα, τα οποία ιδιοχρησιμοποιούν οι εταιρείες αυτές αποκλειστικά για την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. o Ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστήσει γραφεία στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν.89/1967, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και πλοιοκτήτριες εταιρείες εμπορικών πλοίων, μόνο για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν στην Ελλάδα αποκλειστικά ως γραφεία ή αποθήκες, για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών. o Εταιρείες οι οποίες εκμισθώνουν ακίνητα σε εταιρείες που έχουν εγκατασταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν.89/1967, αποκλειστικά και μόνο για την εγκατάσταση των γραφείων ή των αποθηκών τους (και μόνο για τα ακίνητα αυτά). o Εταιρείες οι οποίες ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου, όπως αυτοί νοούνται σύμφωνο με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Π.Δ.346/1998 . β) Αν έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (παρ. 3) o Ανώνυμες Εταιρείες με ονομαστικές μετοχές, μέχρι φυσικού προσώπου ή εφόσον συμμετέχουν νομικά πρόσωπα να δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν τις μετοχές, τα μερίδια ή τις μερίδες τους. o Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, εφόσον τα εταιρικά μερίδια ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα ή εφόσον συμμετέχουν νομικά πρόσωπα να δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν τις μετοχές, τα μερίδια ή τις μερίδες τους. o Προσωπικές Εταιρείες, εφόσον οι εταιρικές μερίδες ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα ή εφόσον συμμετέχουν νομικά πρόσωπα να δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα, που κατέχουν τις μετοχές, το μερίδια ή τις μερίδες τους. Δηλαδή αν το σύνολο των μετοχών, μεριδίων ή μερίδων δεν το κατέχουν φυσικά πρόσωπο, τότε τα νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν πρέπει και αυτά να δηλώσουν τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν το σύνολο των δικών τους μετοχών, μεριδίων ή μερίδων. γ) Αν έχουν την έδρα τους κατά τα καταστατικά τους έγγραφα σε τρίτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (παρ. 4) Προβλέπεται ότι, για να τύχουν της απαλλαγής από το φόρο οι εταιρείες που έχουν την έδρα τους σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει οι μετοχές, μερίδια ή μερίδες τους να ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα ή να δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν τις μετοχές, μερίδια ή μερίδες εταιρειών που συμμετέχουν σε αυτές, εφόσον όμως υπάρχει σύμβαση διοικητικής συνδρομής για την καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής με τη χώρα όπου βρίσκεται η έδρα των εταιρειών αυτών, σύμφωνα με τα καταστατικά τους έγγραφα. Το βάρος της απόδειξης, για την ύπαρξη των νομίμων προϋποθέσεων που ορίζονται για την υπαγωγή σε συγκεκριμένη κατηγορία εξαίρεσης από το φόρο, έχει το νομικό πρόσωπο που την επικαλείται (παρ.5). Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού ορίζεται ότι, οι εταιρείες της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του παρόντος που υπόκεινται στον ειδικό φόρο, θεωρούνται κύριοι ή επικαρπωτές από το χρόνο σύνταξης των οριστικών συμβολαίων, ανεξάρτητα από το χρόνο της μεταγραφής στο οικείο υποθηκοφυλακείο (παρ. 6). Για καλλίτερη κατανόηση των πιο πάνω παραθέτουμε μερικά παραδείγματα: Παράδειγμα 1ο Η εταιρεία DOM L.T.D. με έδρα την Αργεντινή, έχει στην κατοχή της ακίνητο στην Ελλάδα, από το οποίο εισέπραξε ενοίκια 5.000,00 ευρώ για το οικονομικό έτος 2003 (χρήση 2002). Στην Ελλάδα εμπορεύεται κατεψυγμένο κρέας. Την εμπορία της ασκεί σε άλλο ιδιόκτητο κτήριο και το τεκμαρτό μίσθωμα της ιδιοχρησιμοποίησης ήταν 15.000,00 ευρώ για τη χρήση 2002 (τα οποία δεν συνυπολογίζονται με τα ανωτέρω μισθώματα). Τα ακαθάριστα έσοδα από την εμπορική δραστηριότητα ήταν για τη χρήση 2002, 35.000,00 ευρώ. Η εταιρεία δεν υπόκειται στον ειδικό φόρο, γιατί κατά το οικονομικό έτος 2003 (χρήση 2002) τα έσοδα της από ακίνητα (5.000,00 ευρώ) είναι μικρότερα από τα λοιπά ακαθόριστα έσοδα της (35.000,00 ευρώ). Το ποσό των 15.000,00 ευρώ από το ιδιοχρησιμοποιούμενο ακίνητο της, δεν προστίθεται στα έσοδα από τα μισθώματα της εταιρείας. Αν όμως τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας, από την εμπορική της δραστηριότητα για το οικονομικό έτος 2004 (χρήση 2003) ανέλθουν στο ποσό των 2.000,00 ευρώ, η εταιρεία θα υπόκειται στον ειδικό φόρο ακινήτων για το έτος 2004, αφού τα έσοδα από εμπορική δραστηριότητα είναι μικρότερα των εσόδων από μισθώματα, καθόσον, δεν εμπίπτει σε καμία άλλη κατηγορία εξαίρεσης, αφού π.χ. με την Αργεντινή χώρα της έδρας της, δεν υπάρχει σύμβαση διοικητικής συνδρομής για την καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής, ώστε να υπαχθεί στην εξαίρεση της παραγράφου 4 του άρθρου 15. Παράδειγμα 2° Η εταιρεία JUPITER S.A., με έδρα την Ιταλία, έχει στην κατοχή της αγροτεμάχιο στη Σαντορίνη και δεν ασκεί άλλη δραστηριότητα στην Ελλάδα. Το 50% του συνόλου των μετοχών της ανήκει στην εταιρεία ΗΛΙΟΣ Α.Ε., με έδρα την Ελλάδα και η οποία δηλώνει τα πέντε φυσικά πρόσωπα που κατέχουν το σύνολο των μετοχών της. Το υπόλοιπο 50% ανήκει σε δυο φυσική πρόσωπα, που τα δηλώνει. Η εταιρεία απαλλάσσεται του ειδικού φόρου δεδομένου ότι δηλώνει τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν το σύνολο των μετοχών της (αλλά και επειδή για την Ιταλία ως χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν απαιτείται σύμβαση διοικητικής συνδρομής για την καταπολέμηση της απάτης κοκ της φοροδιαφυγής). ΑΡΘΡΟ 16 Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 ορίζεται σε ολόκληρο και η ευθύνη των παρένθετων προσώπων (φυσικών ή νομικών) για την καταβολή του ειδικού φόρου, εφ' όσον συμμετέχουν με οποιοδήποτε μορφή ή παρεμβάλλονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη σειρά συμμετοχών, στο κεφάλαιο ενός νομικού προσώπου. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 προβλέπεται ευθύνη σε ολόκληρο για την καταβολή του φόρου, εκτός του υπόχρεου, και του νέου κυρίου ή επικαρπωτή, αν η κυριότητα ή επικαρπία μεταβιβασθεί. Διευκρινίζεται ότι η ευθύνη σε ολόκληρο μαζί με τους υπόχρεους έχουν και οι τελευταίοι κάτοχοι ακινήτων από σύμβαση. Για να θεμελιώνεται η ευθύνη απαιτείται: o Να υπάρχει τίτλος, με βάση τον οποίο βεβαιώθηκε σε βάρος του υπόχρεου ο φόρος, ο οποίος θα αποτελέσει και τον τίτλο για την είσπραξη του φόρου από τον τρίτο και o Το ακίνητο να μεταβιβάσθηκε από τον κυρίως υπόχρεο σε φόρο με σύμβαση, η οποία καταρτίστηκε μεταξύ αυτού και του τρίτου. Ως εκ τούτου, ο κάτοχος ακίνητου που το απέκτησε με αναγκαστικό πλειστηριασμό και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί του, δεν ευθύνονται για το φόρο που βεβαιώθηκε σε βάρος του υπόχρεου, γιατί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει, αυτός που επισπεύδει τον πλειστηριασμό είναι υποχρεωμένος, με ποινή να ακυρωθεί ο πλειστηριασμός, να κοινοποιήσει με δικαστικό επιμελητή, στους προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας της κατοικίας και της άσκησης του επαγγέλματος του υπόχρεου σε φόρο, αντίγραφο του προγράμματος πλειστηριασμού, ώστε να μπορεί το Δημόσιο να αναγγελθεί, για την κατάταξη του στο εκπλειστηρίασμα. Τονίζεται ότι ο τελευταίος κάτοχος δεν ευθύνεται για ολόκληρο το φόρο που οφείλεται απτό τον υπόχρεο, αλλά μόνο για το φόρο που επιμεριστικά αναλογεί στο ακίνητο που κατέχει. Για καλλίτερη κατανόηση των πιο πάνω, δίνουμε το ακόλουθο παράδειγμα: Έστω ότι η εταιρεία ΑΧΙΟΝ L.T.D., η οποία είναι υπόχρεη σε καταβολή του ειδικού φόρου επί των ακινήτων, είναι κυρία την 1η Ιανουαρίου ενός αγροτεμαχίου αξίας, κατά δήλωση, 200.000,00 ευρώ και ενός διαμερίσματος αξίας, κατά δήλωση, 100.000,00 ευρώ, το οποίο ακολούθως μεταβίβασε λόγω πώλησης. Υπέβαλε εμπρόθεσμη δήλωση για το σύνολο της αξίας των ακινήτων της (300.000,00 ευρώ) και κατέβαλε φόρο βάσει δήλωσης 9.000,00 ευρώ. Κατά τον έλεγχο που γίνεται μετά από 12 μήνες από την υποβολή της δήλωσης, η συνολική αξία της περιουσίας προσδιορίστηκε οριστικά στο ποσό των 700.000,00 ευρώ και η αξία του διαμερίσματος που μεταβιβάστηκε σε 200.000,00 ευρώ. Έτσι έχουμε: o Αξία 700.000,00 ευρώ - φόρος που αναλογεί 21.000,00 ευρώ o Μείον ο φόρος της δήλωσης 9.000,00 ευρώ Υπόλοιπο φόρου 12.000,00 ευρώ o Πρόσθετος φόρος ανακρίβειας (3X12=36%) 4.320,00 ευρώ Σύνολο φόρου 16.320,00 ευρώ Το ποσό του φόρου, που αναλογεί επιμεριστικά στην αξία του ακινήτου που μεταβιβάστηκε, είναι: 16.320.00 Χ 200.000,00 = 4.662,86 700.000,00 Γι' αυτό το ποσό του φόρου (4,662.86 ευρώ) ευθύνεται και ο τελευταίος κάτοχος του ακινήτου (αγοραστής). ΑΡΘΡΟ 17 Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται η διαδικασία επιβολής του ειδικού φόρου. Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης ορίζεται η 1η Ιανουαρίου κάθε έτους (παρ. 1). Κατά συνέπεια, κάθε εταιρεία που εμπίπτει στο φόρο αυτό, οφείλει στην ετήσια δήλωσή της να αναγράφει τα ακίνητα που έχει στην κατοχή της 1 η Ιανουαρίου του έτους, ανεξάρτητα αν στη συνέχεια και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης έχει μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος των ακινήτων της . Ο υπολογισμός του φόρου θα γίνεται με την αξία που έχουν τα ακίνητα ή τα εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά, την 1 η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας. Ο προσδιορισμός της αξίας των ακινήτων διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.2961/2001 "κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών. Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Λαχεία" και συγκεκριμένα: o Για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχή που εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, η αξία τους προσδιορίζεται με βάση το σύστημα αυτό. o Για γήπεδα (αγροτεμάχια - οικόπεδο) χωρίς κτίσματα, που βρίσκονται σε περιοχές που δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα ο προσδιορισμός αυτός γίνεται με βάση την αγοραία αξία, όπως αυτή διαμορφώνεται με τα συγκριτικά στοιχεία. o Για τα ακίνητα στα οποία υπάρχουν κτίσματα και βρίσκονται σε περιοχές που δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, η, αξία των κτισμάτων υπολογίζεται με αντικειμενικά κριτήρια, ενώ η αξία του οικοπέδου με βάση τα συγκριτικά στοιχεία. o Αν η επικαρπία έχει διαχωριστεί από την κυριότητα, ο προσδιορισμός της αξίας της γίνεται σύμφωνα με όσα ισχύουν στη φορολογία κληρονομιών δωρεών και γονικών παροχών ( άρθρο 15 Ν.2961/2001 ) o Η αξία της ψιλής κυριότητας βρίσκεται, αν από την αξία της πλήρους κυριότητος αφαιρέσουμε την αξία της επικαρπίας. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχουν όσες εταιρείες, έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, εφόσον δεν υπάγονται σε καμία από τις εξαιρέσεις των παραγράφων 2 , 3 και 4 του άρθρου 15 του Ν. 3091/2002, και δεν κάνουν χρήση της μεταβατικής διάταξης (παρ. 2 άρθ. 18). Για την παραλαβή των δηλώσεων και τη βεβαίωση του ειδικού φόρου επί των ακινήτων αρμόδιος είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιος και για τη φορολογία εισοδήματος. Υπάρχει δυνατότητα με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών να τροποποιείται η αρμοδιότητα αυτή (παρ. 3). Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την 20 η Μαΐου κάθε έτους. Για τον τρόπο υποβολής των δηλώσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 68 του Ν 2961/2001 "Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Λαχεία" (παρ. 4). Σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου, η δήλωση υποβάλλεται αυτοπροσώπως από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή από το νόμιμο πληρεξούσιο του και υπογράφεται μπροστά στον αρμόδιο οικονομικό υπάλληλο. Η πληρεξουσιότητα μπορεί να δοθεί και με απλή επιστολή, που έχει θεωρηθεί ατελώς για το γνήσιο της υπογραφής του αντιπροσωπευομένου, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή. Σημειώνεται πως η δήλωση δ εν μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικώς. Ειδικά για τη πρώτη Εφαρμογή του νόμου η δήλωση θα υποβληθεί μέχρι την 20η Ιουλίου 2003 (παρ. 1 άρθρου 18) , και αυτό για να υπάρξει εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να μπορούν οι υπόχρεοι να κάνουν χρήση της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 18. Το έντυπο της δήλωσης καθώς και τα φύλλα υπολογισμού της αξίας των ακινήτων χορηγούνται δωρεάν από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ο προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. που παραλαμβάνει τη δήλωση είναι υποχρεωμένος να χορηγεί σ' αυτόν που υποβάλλει τη δήλωση υπόδειξη παραλαβής εφόσον του ζητηθεί, Στην περίπτωση αυτή η δήλωση υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα, από τα οποία το ένα θεωρείται στην οικεία ένδειξη από τον υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. που παραλαμβάνει τη δήλωση και επιστρέφεται στο φορολογούμενο. Με τη θεώρηση το αντίτυπο αποτελεί απόδειξη παραλαβής του έντυπου της δήλωσης και όχι ακριβές αντίγραφο αυτού. Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που είναι απαραίτητο να επισυναφθεί σ' αυτήν, καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για την καταχώρηση των δηλώσεων που υποβάλλονται, την έκδοση των πράξεων επιβολής του φόρου, την επίδοση των προσκλήσεων, των πράξεων και των υπόλοιπων εγγράφων, την εξώδικη λύση των διαφορών, την έκπτωση του δικαιώματος του Δημοσίου για την κοινοποίηση πράξης επιβολής του φόρου και προστίμου, το απόρρητο των φορολογικών στοιχείων και γενικά τη διαδικασία βεβαίωσης του φόρου, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για την επιβολή του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, όπως ισχύουν (παρ. 5). Ο φόρος που αναλογεί καταβάλλεται ε φάπαξ με την υποβολή της δήλωσης. Τονίζεται ότι δήλωση που υποβάλλεται χωρίς την καταβολή του φόρου θεωρείται απαράδεκτη και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα (παρ. 4). Κατά τα λοιπά, για την επιβολή των πρόσθετων φόρων, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 , 4 , 5 , 6 , 7 και 8 του άρθρου 1, καθώς και των άρθρων 2 , 4 , 9 , 15 , 22 , 23 και 24 του Ν.2523/1997 , όπως ισχύουν (παρ. 6). Συγκεκριμένα στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν.2523/1997 , προβλέπεται: o Όταν δεν υποβληθεί καθόλου δήλωση, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος που ορίζεται σε ποσοστό 3,5% επί του φόρου, την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε ο υπόχρεος λόγω μη υποβολής της δήλωσης, για κάθε μήνα καθυστέρησης. o Όταν υποβληθεί ανακριβής δήλωση επιβάλλεται στον υπόχρεο πρόσθετος φόρος που ορίζεται σε ποσοστό 3% επί του φόρου την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε ο υπόχρεος, για κάθε μήνα καθυστέρησης. o Όταν η δήλωση υποβληθεί εκπρόθεσμα επιβάλλεται πρόσθετος φόρος που ορίζεται σε ποσοστό 1,5% επί του φόρου που οφείλεται για κάθε μήνα καθυστέρησης. o Με το άρθρο 4 του ιδίου νόμου ορίζεται ότι. στα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από την κείμενη φορολογική νομοθεσία, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο από εκατόν δέκα επτά (117) ευρώ μέχρι χίλια εκατόν εβδομήντα (1.170) ευρώ, όπως και σε περιπτώσεις που δεν προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή. o Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ανωτέρω νόμου ορίζονται ως ανώτατα όρια για την επιβολή των πρόσθετων φόρων, ποσοστό 200% για την υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης και 300% για την υποβολή ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης, επί του φόρου την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε ο υπόχρεος. ΑΡΘΡΟ 18 (Μεταβατική διάταξη) Επειδή με τις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων για πρώτη φορά επιβάλλεται ο ειδικός αυτός φόρος, θεωρήθηκε αναγκαίο να θεσπισθεί μεταβατική διάταξη με κίνητρα κατά τον πρώτο χρόνο επιβολής του φόρου, για τη μεταβίβαση των ακινήτων για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταβολής του φόρου αυτού, με μειωμένους τους αναλογούντες φόρους. Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι ειδικά για την πρώτη εφαρμογή του νόμου η δήλωση του άρθρου 17 θα υποβληθεί μέχρι την 20η Ιουλίου 2003, έτσι ώστε εντός 6μήνου να γίνουν μεταβιβάσεις των ακινήτων με ευνοϊκούς όρους. Ακολούθως με τις διατάξεις του εδαφίου α' της παραγράφου 2 προβλέπεται ότι μεταβιβάσεις ακινήτων (από επαχθή ή χαριστική αιτία) των εταιρειών που υπόκεινται στον ειδικό φόρο επί των ακινήτων (του άρθρου 15), εφόσον πραγματοποιηθούν εντός εξαμήνου από την έναρξη ισχύος του νόμου σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του φόρου αυτού, απαλλάσσονται: α) από τον ειδικό φόρο (για το έτος 2003), β) από τον οφειλόμενο, με τις γενικές διατάξεις της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του Κώδικα Φορολογίας εισοδήματος (Ν.2238/1994 όπως ισχύει), φόρο επί της προκύπτουσας υπεραξίας. γ) από το 50% του φόρου μεταβίβασης ή δωρεάς που αναλογεί κατά περίπτωση. Στη συνέχεια, με το β' εδάφιο της παραγράφου αυτής, προβλέπεται ακόμη ότι, σε περίπτωση που μεταβιβαστεί ακίνητο των εταιρειών που υπόκεινται στον ειδικό φόρο επί των ακινήτων μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, σε φυσικό πρόσωπο που αποδεικνύει ότι είναι ο πραγματικός κύριος ή σύζυγος αυτού ή έχει σχέση συγγένειας κατ' ευθεία γραμμή μέχρι δευτέρου βαθμού (παππούς - γονέας/παίδι - εγγονός) με αυτόν, δεν θα εφαρμόζεται το τεκμήριο αγοράς του ακινήτου, με την προϋπόθεση ότι, κατά το χρόνο κτήσης του ακινήτου από την εταιρεία, η δαπάνη αγοράς αυτού καλυπτόταν με τα δηλούμενα εισοδήματα (κεφάλαιο προηγουμένων ετών κλπ,), σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής της διάταξης αυτής θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. ΕΛΛΑΔΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, 14/03/2003 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.3091/2002 ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΛ. 1041/2003 (1021764/10217/Β0012/ΠΟΛ.1041/5.3.2003) -------------------------------------------------------------------------------- ΠΟΛ. 1041/5.3.2003 ΠΟΛ. 1041/2003 ΑΘΗΝΑ, 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2003 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.1021764/10217/Β0012 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.3091/2002. ΣΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 5 (ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 7 ΚΑΙ 9 ), 15 ΕΩΣ ΚΑΙ 18 ΤΟΥ Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330Α'/24.12.2002) ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ. ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ (ΑΡΘΡΟ 5) 1. ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΝΕΟ ΕΔΑΦΙΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΤ' ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31 ΤΟΥ Κ.Φ.Ε. ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΥΤΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Η ΜΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΩΧΩΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ. ΩΣ "ΕΞΩΧΩΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ" ΝΟΕΙΤΑΙ, ΚΑΤΑ ΡΗΤΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ, Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΕΙΝΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΥΝΟΪΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΕΞΩΧΩΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΜΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ, ΠΡΟΣΘΕΤΟΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΩΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ, ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ, ΟΤΙ ΜΕ ΤΟ DAFFE/CFA/FHP (2000)/REV1/CONF ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ, ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΘΕΙ ΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΙ. Η ΛΙΣΤΑ ΑΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΡΑΤΗ: - ΑΝΔΟΡΑ - ΑΝΓΚΟΥΙΛΑ - ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΟΥ ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΤΑ - ΑΡΟΥΜΠΑ - ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΜΠΑΧΑΜΕΣ - ΜΠΑΧΡΕΙΝ - ΜΠΕΛΙΖ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ - ΕΔΑΦΗ ΤΟΥ ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΝΗΣΟΙ ΤΟΥ ΚΟΥΚ - ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ - ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑ - ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ - ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΟΥ ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΓΡΕΝΑΔΑ - ΓΚΕΡΝΣΕΙ/ΣΑΡΚ/ΑΛΔΕΡΝΕΙ - ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΕΔΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΕΜΜΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ - ΝΗΣΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝ - ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΕΜΜΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ - ΤΣΕΡΣΕΙ - ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΣ ΟΠΤΟ ΤΟ ΣΤΕΜΜΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ - ΛΙΒΕΡΙΑ - ΠΡΙΓΚΙΠΑΤΟ ΤΟΥ ΛΙΧΝΕΝΣΤΑΙΝ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΑΛΒΙΔΩΝ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΑΡΣΑΛ - ΠΡΙΓΚΙΠΑΤΟ ΤΟΥ ΜΟΝΑΚΟ - ΜΟΝΤΣΕΡΑΤ - ΕΔΑΦΟΣ ΤΟΥ ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥΡΟΥ - ΟΛΛΑΝΔΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΛΕΣ - ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ - ΝΙΟΥΙ - ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗ Ν. ΖΗΛΑΝΔΙΑ - ΠΑΝΑΜΑΣ - ΣΑΜΟΑ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΩΝ ΣΕΪΧΕΛΕΣ - ΑΓ. ΛΟΥΚΙΑ - ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΝΕΒΙΣ - ΑΓ. ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΚΡΕΝΑΝΤΙΝΕΣ - ΤΟΝΓΚΑ - ΤΟΥΡΚΣ ΚΑΙ ΚΑΙΚΟΣ- ΕΔΑΦΗ ΤΟΥ ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΠΑΡΘΕΝΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ Η.Π.Α. - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΒΑΝΟΥΑΤΟΥ ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ, ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΕΥΝΟΥΝ ΑΝ Η ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥΝ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΧΕΙ ΕΔΡΑ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΚΡΑΤΗ Η ΕΔΑΦΗ, ΟΥΤΩΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙ ΕΞΩΧΩΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. ΑΛΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ ΑΝ Ο ΕΚΔΟΤΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΞΩΧΩΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: - Ο ΕΚΔΟΤΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ. ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΕΞΩΧΩΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΕ ΤΡΙΓΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΟΠΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ. - ΣΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΠΛΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ) ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ, ΚΑΘΟΣΟΝ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΞΩΧΩΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΕ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ Α.Φ.Μ. - ΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΝΗΘΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ "Β.Ο." (ΒΟΧ OFFICE) ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΩΣ ΕΞΩΧΩΡΙΑΣ Η ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΝΤΑΙ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΥΣ ΖΗΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΚΛΠ. ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΙΣΧΥΟΥΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Β' ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΥΤΟΥ, ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003 ΚΑΙ ΜΕΤΑ. ΔΗΛΑΔΗ, ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΞΩΧΩΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΑΠΟ 1.1.2003 ΚΑΙ ΜΕΤΑ. 2. ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 9 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Η ΜΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ Η ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΧΩΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΑΥΤΕΣ ΣΕ ΕΞΩΧΩΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ, ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΩΝ, ΣΗΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ, ΜΥΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΝ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΓΟΡΑ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 1, ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003 ΚΑΙ ΜΕΤΑ. ΣΥΝΕΠΩΣ, ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΕΙΝΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΑΓΑΘΑ (ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ, ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΤΛ.) Η ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΧΩΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟ ΑΡΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, ΚΛΠ. ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΜΕΙΩΣΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΑΡΘΡΑ 15, 16, 17 ΚΑΙ 18) ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 15 ΕΩΣ ΚΑΙ 18 ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΚΙΝΗΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣ, ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥΣ. ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ - ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ - ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΟΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΕΧΟΥΝ. ΑΡΘΡΟ 16 ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΦΟΡΟΣ 3% ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΠΛΗΡΗ Η ΨΙΛΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΧΟΥΝ ΑΥΤΕΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ. ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΥ: Α) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΕΓΓΡΑΦΑ (ΠΑΡ. 2) o ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ. o ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ), ΕΦΟΣΟΝ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΙΚΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΥΤΟ, ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΣΟΔΑ, ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. o ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Α.Ν.89/1967, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΩΣ ΓΡΑΦΕΙΑ Η ΑΠΟΘΗΚΕΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΩΝ. o ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΝΟΥΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Α.Ν.89/1967, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Η ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥΣ (ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΥΤΑ). o ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Η ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΙ ΝΟΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Π.Δ.346/1998 . Β) ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΣΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ (ΠΑΡ. 3) o ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΧΡΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Η ΕΦΟΣΟΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΝΑ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Η ΤΙΣ ΜΕΡΙΔΕΣ ΤΟΥΣ. o ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΦΟΣΟΝ ΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Η ΕΦΟΣΟΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΝΑ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Η ΤΙΣ ΜΕΡΙΔΕΣ ΤΟΥΣ. o ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΕΦΟΣΟΝ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Η ΕΦΟΣΟΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΝΑ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΤΟ ΜΕΡΙΔΙΑ Η ΤΙΣ ΜΕΡΙΔΕΣ ΤΟΥΣ. ΔΗΛΑΔΗ ΑΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ Η ΜΕΡΙΔΩΝ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΤΟΤΕ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ Η ΜΕΡΙΔΩΝ. Γ) ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ (ΠΑΡ. 4) ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΟΤΙ, ΓΙΑ ΝΑ ΤΥΧΟΥΝ ΤΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΡΙΔΙΑ Η ΜΕΡΙΔΕΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Η ΝΑ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΡΙΔΙΑ Η ΜΕΡΙΔΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΕΣ, ΕΦΟΣΟΝ ΟΜΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΩΡΑ ΟΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΕΔΡΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΕΓΓΡΑΦΑ. ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ, ΕΧΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ (ΠΑΡ.5). ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΥΤΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ, ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ, ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΚΥΡΙΟΙ Η ΕΠΙΚΑΡΠΩΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΕΙΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ (ΠΑΡ. 6). ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1Ο Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ DOM L.T.D. ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ, ΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΣΕΠΡΑΞΕ ΕΝΟΙΚΙΑ 5.000,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003 (ΧΡΗΣΗ 2002). ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΜΠΟΡΕΥΕΤΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΚΡΕΑΣ. ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΕΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΤΑΝ 15.000,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2002 (ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ). ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΗΤΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2002, 35.000,00 ΕΥΡΩ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ, ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003 (ΧΡΗΣΗ 2002) ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ (5.000,00 ΕΥΡΩ) ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΑΚΑΘΟΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ (35.000,00 ΕΥΡΩ). ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 15.000,00 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΗΣ, ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΑΝ ΟΜΩΣ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004 (ΧΡΗΣΗ 2003) ΑΝΕΛΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 2.000,00 ΕΥΡΩ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΑ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004, ΑΦΟΥ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ, ΚΑΘΟΣΟΝ, ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ, ΑΦΟΥ Π.Χ. ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2° Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ JUPITER S.A., ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ, ΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΑΛΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΟ 50% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΙΟΣ Α.Ε., ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΔΗΛΩΝΕΙ ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ. ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 50% ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΔΥΟ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΠΟΥ ΤΑ ΔΗΛΩΝΕΙ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΔΗΛΩΝΕΙ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ (ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΩΣ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΟΚ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ). ΑΡΘΡΟ 16 ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΝΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΦΥΣΙΚΩΝ Η ΝΟΜΙΚΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ, ΕΦ' ΟΣΟΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗ Η ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΘ' ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ, ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Η ΕΠΙΚΑΡΠΩΤΗ, ΑΝ Η ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ Η ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ. ΓΙΑ ΝΑ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΤΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ: o ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΙΤΛΟΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΕ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ Ο ΦΟΡΟΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΚΑΙ o ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΝΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΩΣ ΥΠΟΧΡΕΟ ΣΕ ΦΟΡΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ. ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ, Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΤΟ ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΜΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΘΟΛΙΚΟΙ Η ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΤΟΥ, ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΕ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ, ΓΙΑΤΙ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 54 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ, ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΠΕΥΔΕΙ ΤΟΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ, ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΕΙ Ο ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ, ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ, ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΣΕ ΦΟΡΟ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑ ΑΝΑΓΓΕΛΘΕΙ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΕΚΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΑ. ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΑΠΤΟ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΟ, ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟ ΠΟΥ ΕΠΙΜΕΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ. ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ, ΔΙΝΟΥΜΕ ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΈΣΤΩ ΟΤΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΧΙΟΝ L.T.D., Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΗ ΣΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑ ΤΗΝ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΝΟΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ, 200.000,00 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΞΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ, 100.000,00 ΕΥΡΩ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕ ΛΟΓΩ ΠΩΛΗΣΗΣ. ΥΠΕΒΑΛΕ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ (300.000,00 ΕΥΡΩ) ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΑΛΕ ΦΟΡΟ ΒΑΣΕΙ ΔΗΛΩΣΗΣ 9.000,00 ΕΥΡΩ. ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 12 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ, Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗΚΕ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 700.000,00 ΕΥΡΩ ΚΑΙ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΕ ΣΕ 200.000,00 ΕΥΡΩ. ΈΤΣΙ ΕΧΟΥΜΕ: o ΑΞΙΑ 700.000,00 ΕΥΡΩ - ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 21.000,00 ΕΥΡΩ o ΜΕΙΟΝ Ο ΦΟΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 9.000,00 ΕΥΡΩ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ 12.000,00 ΕΥΡΩ o ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (3X12=36%) 4.320,00 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ 16.320,00 ΕΥΡΩ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ, ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΕΠΙΜΕΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΕ, ΕΙΝΑΙ: 16.320.00 Χ 200.000,00 = 4.662,86 700.000,00 ΓΙ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ (4,662.86 ΕΥΡΩ) ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ). ΑΡΘΡΟ 17 ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΑΥΤΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ. ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΕΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΘΕ ΕΤΟΥΣ (ΠΑΡ. 1). ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ, ΚΑΘΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΑΥΤΟ, ΟΦΕΙΛΕΙ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΗΣ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ Η ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ . Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Η ΤΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΑΥΤΑ, ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ. Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν.2961/2001 "ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ. ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΛΑΧΕΙΑ" ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ: o ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, Η ΑΞΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟ. o ΓΙΑ ΓΗΠΕΔΑ (ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΟ) ΧΩΡΙΣ ΚΤΙΣΜΑΤΑ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. o ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, Η, ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΕΝΩ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. o ΑΝ Η ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ, Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΣΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΔΩΡΕΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ( ΑΡΘΡΟ 15 Ν.2961/2001 ) o Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΨΙΛΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ, ΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΟΣ ΑΦΑΙΡΕΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΟΣΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΥΣ Η ΨΙΛΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Η ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ 2 , 3 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ Ν. 3091/2002, ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ (ΠΑΡ. 2 ΑΡΘ. 18). ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗ (ΠΑΡ. 3). Η ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 20 Η ΜΑΪΟΥ ΚΑΘΕ ΕΤΟΥΣ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 68 ΤΟΥ Ν 2961/2001 "ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΛΑΧΕΙΑ" (ΠΑΡ. 4). ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΡΘΡΟΥ, Η ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ. Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΤΕΛΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΜΕΝΟΥ, ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΠΩΣ Η ΔΗΛΩΣΗ Δ ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ. ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Η ΔΗΛΩΣΗ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 20Η ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 (ΠΑΡ. 1 ΑΡΘΡΟΥ 18) , ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΥΛΟΓΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18. ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Ο.Υ. ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΧΟΡΗΓΕΙ Σ' ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΤΟΥ ΖΗΤΗΘΕΙ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ Η ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΤΡΙΑ ΑΝΤΙΤΥΠΑ, ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΕΝΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ. ΜΕ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟ ΑΝΤΙΤΥΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΥΤΟΥ. Ο ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΕΙ Σ' ΑΥΤΗΝ, ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ, ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ, ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΤΗΝ ΕΞΩΔΙΚΗ ΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ, ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ (ΠΑΡ. 5). Ο ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Ε ΦΑΠΑΞ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ. ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΕΙ ΕΝΝΟΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΑΡ. 4). ΚΑΤΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΦΟΡΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ 1 , 4 , 5 , 6 , 7 ΚΑΙ 8 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 2 , 4 , 9 , 15 , 22 , 23 ΚΑΙ 24 ΤΟΥ Ν.2523/1997 , ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ (ΠΑΡ. 6). ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν.2523/1997 , ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ: o ΌΤΑΝ ΔΕΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΔΗΛΩΣΗ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 3,5% ΕΠΙ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ, ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΘΑ ΑΠΕΦΕΥΓΕ Ο ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ, ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ. o ΌΤΑΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 3% ΕΠΙ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΘΑ ΑΠΕΦΕΥΓΕ Ο ΥΠΟΧΡΕΟΣ, ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ. o ΌΤΑΝ Η ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 1,5% ΕΠΙ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ. o ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ. ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΑΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΠΟ ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ (117) ΕΥΡΩ ΜΕΧΡΙ ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ (1.170) ΕΥΡΩ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ. o ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΝΟΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΦΟΡΩΝ, ΠΟΣΟΣΤΟ 200% ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ 300% ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΚΡΙΒΟΥΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Η ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ, ΕΠΙ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΘΑ ΑΠΕΦΕΥΓΕ Ο ΥΠΟΧΡΕΟΣ. ΑΡΘΡΟ 18 (ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ) ΕΠΕΙΔΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΥΤΟΣ ΦΟΡΟΣ, ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΝΑ ΘΕΣΠΙΣΘΕΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΧΡΟΝΟ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΥ, ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΕΣ ΦΟΡΟΥΣ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΑΥΤΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17 ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 20Η ΙΟΥΛΙΟΥ 2003, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΕΝΤΟΣ 6ΜΗΝΟΥ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΥΝΟΪΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ Α' ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΟΤΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΑΠΟ ΕΠΑΧΘΗ Η ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΑΙΤΙΑ) ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15), ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ Η ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΥ, ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ: Α) ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ (ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003), Β) ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ, ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Ζ' ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν.2238/1994 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ), ΦΟΡΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ. Γ) ΑΠΟ ΤΟ 50% ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Η ΔΩΡΕΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ. ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΜΕ ΤΟ Β' ΕΔΑΦΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΑΥΤΗΣ, ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΚΟΜΗ ΟΤΙ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΥΤΟΥ, ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΡΙΟΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΥΤΟΥ Η ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΧΡΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ (ΠΑΠΠΟΥΣ - ΓΟΝΕΑΣ/ΠΑΙΔΙ - ΕΓΓΟΝΟΣ) ΜΕ ΑΥΤΟΝ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Η ΔΑΠΑΝΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΤΑΝ ΜΕ ΤΑ ΔΗΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΚΛΠ,), ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΥΤΗΣ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΘΟΥΝ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. ΕΛΛΑΔΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, 14/03/2003 ερμηνεια των διαταξεων του ν.3091/2002 εκπτωση δαπανων απο τα ακαθαριστα εσοδα πολ. 1041/2003 (1021764/10217/β0012/πολ.1041/5.3.2003) -------------------------------------------------------------------------------- πολ. 1041/5.3.2003 πολ. 1041/2003 αθηνα, 5 μαρτιου 2003 αριθ. πρωτ.1021764/10217/β0012 ερμηνεια των διαταξεων του ν.3091/2002. σας κοινοποιουμε τις διαταξεις των αρθρων 5 (παραγραφοι 7 και 9 ), 15 εως και 18 του ν.3091/2002 (φεκ 330α'/24.12.2002) και σας παρεχουμε τις ακολουθες οδηγιες για την ορθη και ομοιομορφη εφαρμογη τους. εκπτωση δαπανων απο τα ακαθαριστα εσοδα (αρθρο 5) 1. με τις διαταξεις της παραγραφου 7 του αρθρου αυτου προστιθεται νεο εδαφιο στην περιπτωση στ' της παραγραφου 1 του αρθρου 31 του κ.φ.ε. με τις νεες αυτες διαταξεις προβλεπεται η μη εκπτωση απο τα ακαθαριστα εσοδα των επιχειρησεων των αποσβεσεων επι των παγιων περιουσιακων στοιχειων τους τα οποια αγοραζονται απο εξωχωρια εταιρια. ως "εξωχωρια εταιρια" νοειται, κατα ρητη διατυπωση των πιο πανω διαταξεων, η εταιρια εκεινη που εχει την εδρα της σε αλλοδαπη χωρα και με βαση τη νομοθεσια της οποιας δραστηριοποιειται αποκλειστικα σε αλλες χωρες και απολαμβανει ιδιαιτερα ευνοϊκης φορολογικης μεταχειρισης. επομενως, οι επιχειρησεις που αγοραζουν παγια περιουσιακα στοιχεια απο εξωχωρια εταιρια θα υπολογιζουν λογιστικα αποσβεσεις επι των στοιχειων αυτων, αλλα ομως με την υποβολη της ετησιας δηλωσης φορολογιας εισοδηματος τους, θα πρεπει να αναμορφωνουν τα αποτελεσματα τους με το ποσο των πιο πανω αποσβεσεων, προσθετοντας αυτο ως λογιστικη διαφορα. επικουρικα, σας γνωριζουμε, οτι με το daffe/cfa/fhp (2000)/rev1/conf εγγραφο του οοσα κοινοποιηθηκε, λιστα των κρατων που εχουν χαρακτηρισθει ως φορολογικοι παραδεισοι. η λιστα αυτη περιεχει τα παρακατω κρατη: - ανδορα - ανγκουιλα - εξαρτωμενο εδαφος του ην. βασιλειου - αντιγκουα και μπαρμπουντα - αρουμπα - που ανηκει στην ολλανδια - κοινοπολιτεια των μπαχαμες - μπαχρειν - μπελιζ - βρετανικοι παρθενοι νησοι - εδαφη του ην. βασιλειου - νησοι του κουκ - εξαρτωμενο εδαφος της ζηλανδιας - δομινικανη κοινοπολιτεια - γιβραλταρ - εξαρτωμενο εδαφος του ην. βασιλειου - γρεναδα - γκερνσει/σαρκ/αλδερνει - εξαρτωμενα εδαφη απο το στεμμα της αγγλιας - νησος του μαν - εξαρτωμενο εδαφος απο το στεμμα της αγγλιας - τσερσει - εξαρτωμενο εδαφος οπτο το στεμμα της αγγλιας - λιβερια - πριγκιπατο του λιχνενσταιν - δημοκρατια των μαλβιδων - δημοκρατια των νησων μαρσαλ - πριγκιπατο του μονακο - μοντσερατ - εδαφος του ην. βασιλειου - δημοκρατια του ναουρου - ολλανδικες αντιλλες - εδαφος της ολλανδιας - νιουι - συνδεδεμενο με τη ν. ζηλανδια - παναμας - σαμοα - δημοκρατια των σεϊχελες - αγ. λουκια - ομοσπονδια του αγ. χριστοφορου και νεβις - αγ. βικεντιος και γκρεναντινες - τονγκα - τουρκς και καικος- εδαφη του ην. βασιλειου - παρθενα νησια των η.π.α. - δημοκρατια του βανουατου κατα συνεπεια, οι επιχειρησεις θα πρεπει να ερευνουν αν η αλλοδαπη επιχειρηση απο την οποια προκειται να προμηθευτουν παγια περιουσιακα στοιχεια εχει εδρα σε καποιο απο τα αναφερομενα πιο πανω κρατη η εδαφη, ουτως ωστε να εξεταζεται στη συνεχεια αν προκειται περι εξωχωριας εταιριας. αλλα κριτηρια που θα μπορουσαν να χρησιμοποιηθουν για να διαπιστωθει αν ο εκδοτης του φορολογικου στοιχειου ειναι εξωχωρια εταιρια ειναι τα ακολουθα: - ο εκδοτης του φορολογικου στοιχειου δεν ειναι παραγωγος - κατασκευαστης του προϊοντος, αλλα μεσολαβητης - κατασκευαστης. και τουτο διοτι οι εξωχωριες εταιριες κατα κανονα διαμεσολαβουν σε τριγωνικες συναλλαγες, οπου απο αλλη χωρα αποστελλονται τα εμπορευματα και απο αλλη τιμολογουνται. - στα φορολογικα στοιχεια (πλην ελαχιστων εξαιρεσεων) δεν αναγραφεται ο αριθμος φορολογικου μητρωου, καθοσον οι περισσοτερες εξωχωριες εταιριες δε διαθετουν α.φ.μ. - ως διευθυνση της εδρας της εταιριας συνηθως αναγραφεται το "β.ο." (βοχ office) εταιρια γραμματοκιβωτιου. σε περιπτωση που απο τα παραπανω ενδεικτικα στοιχεια δεν προκυπτει η ιδιοτητα της προμηθευτριας εταιριας ως εξωχωριας η μη εταιριας, οι επιχειρησεις που προμηθευονται παγια περιουσιακα στοιχεια εχουν την υποχρεωση να προσκομισουν αποδεικτικα στοιχεια που θα τους ζητηθουν απο τον ελεγχο. ενδεικτικα, τα στοιχεια αυτα ειναι τα ακολουθα: - ισολογισμος της εταιριας για τη διαπιστωση υπαρξης δραστηριοτητας, παγιων και προσωπικου - στοιχεια για το απασχολουμενο προσωπικο και τις εγκαταστασεις της εταιριας - στοιχεια δραστηριοτητας της εταιριας, κλπ. τα ανωτερω ισχυουν, συμφωνα με τις διαταξεις της περιπτωσης β' του αρθρου 30 του νομου αυτου, για διαχειριστικες περιοδους που αρχιζουν απο την 1η ιανουαριου 2003 και μετα. δηλαδη, τα ανωτερω εχουν εφαρμογη για παγια στοιχεια που προμηθευονται οι επιχειρησεις απο εξωχωριες εταιριες απο 1.1.2003 και μετα. 2. με τις διαταξεις της παραγραφου 9 του αρθρου αυτου προβλεπεται η μη εκπτωση απο τα ακαθαριστα εσοδα των επιχειρησεων και των λοιπων δαπανων που πραγματοποιουν για την αγορα αγαθων η ληψη υπηρεσιων απο εξωχωρια εταιρια, καθως και των δικαιωματων η αποζημιωσεων που καταβαλλουν αυτες σε εξωχωρια εταιρια για τη χρησιμοποιηση στην ελλαδα τεχνικης βοηθειας, ευρεσιτεχνιων, σηματων, σχεδιων, μυστικων βιομηχανικων μεθοδων και τυπων, πνευματικης ιδιοκτησιας και αλλων συναφων δικαιωματων. εξαιρεση αποτελουν οι δαπανες που αφορουν αγορα η μεταφορα στην ελλαδα αργου πετρελαιου, πετρελαιοειδων η αλλων προϊοντων για τα οποια δημοσιευονται δεκτες τιμων χονδρικης πωλησης και το οποια αποτελουν αντικειμενο διαπραγματευσης σε οργανωμενη χρηματιστηριακη αγορα προϊοντων. οι διαταξεις αυτες ισχυουν, οπως αναφερθηκε και στην παραγραφο 1, για διαχειριστικες περιοδους που αρχιζουν απο την 1η ιανουαριου 2003 και μετα. συνεπως, οι επιχειρησεις εκεινες που εχουν αγορασει αγαθα (εμπορευματα, πρωτες και βοηθητικες υλες κτλ.) η εχουν λαβει υπηρεσιες απο εξωχωρια εταιρια, με εξαιρεση το αργο πετρελαιο, κλπ. και οι οποιες εχουν μειωσα λογιστικα τα κερδη τους με το ποσο των δαπανων αυτων, θα πρεπει με την υποβολη της ετησιας δηλωσης φορολογιας εισοδηματος τους να αναμορφωσουν τα αποτελεσματα τους με το ποσο των μη εκπιπτομενων δαπανων. ειδικος φορος επι των ακινητων (αρθρα 15, 16, 17 και 18) με τις διαταξεις των αρθρων 15 εως και 18 επιβαλλεται για πρωτη φορα ειδικος φορος επι των ακινητων, που αποσκοπει στη δημιουργια αντικινητρων και στην παταξη της φοροαποφυγης, που παρατηρειται συνηθως σε ακινητα που ανηκουν σε αλλοδαπες εταιρειες, οι οποιες δεν εχουν καμια δραστηριοτητα στη χωρα της εδρας τους. αλλα ουτε - κατα κανονα - και στη χωρα οπου βρισκονται τα ακινητα τα οποια κατεχουν. αρθρο 16 με τις διαταξεις της παραγραφου 1 επιβαλλεται ειδικος ετησιος φορος 3% επι της αξιας των ακινητων που βρισκονται στην ελλαδα και ανηκουν σε εταιρειες κατα πληρη η ψιλη κυριοτητα η επι των οποιων εχουν αυτες εμπραγματα δικαιωματα επικαρπιας. εξαιρουνται απο την καταβολη του φορου αυτου: α) ανεξαρτητα απο τη χωρα στην οποια εχουν την εδρα τους συμφωνα με τα καταστατικα τους εγγραφα (παρ. 2) o εταιρειες των οποιων οι μετοχες βρισκονται σε διαπραγματευση σε οργανωμενη χρηματιστηριακη αγορα. o εταιρειες, που ασκουν στην ελλαδα και αλλη επιχειρηματικη δραστηριοτητα (εμπορικη, μεταποιητικη, παροχης υπηρεσιων), εφοσον τα ακαθαριστα εσοδα τους απο τη δραστηριοτητα αυτη ειναι μεγαλυτερα των ακαθαριστων εσοδων απο ακινητα κατα το οικειο οικονομικο ετος. στην περιπτωση αυτη και για το οικονομικο ετος αυτο, δεν θα υπολογιζονται τα εσοδα, απο ακινητα, τα οποια ιδιοχρησιμοποιουν οι εταιρειες αυτες αποκλειστικα για την ασκηση της επιχειρηματικης τους δραστηριοτητας. o ναυτιλιακες επιχειρησεις που εχουν εγκαταστησει γραφεια στην ελλαδα, συμφωνα με τις διαταξεις του α.ν.89/1967, οπως τροποποιηθηκε και ισχυει και πλοιοκτητριες εταιρειες εμπορικων πλοιων, μονο για τα ακινητα που ιδιοχρησιμοποιουν στην ελλαδα αποκλειστικα ως γραφεια η αποθηκες, για την καλυψη των λειτουργικων τους αναγκων. o εταιρειες οι οποιες εκμισθωνουν ακινητα σε εταιρειες που εχουν εγκατασταθει συμφωνα με τις διαταξεις του α.ν.89/1967, αποκλειστικα και μονο για την εγκατασταση των γραφειων η των αποθηκων τους (και μονο για τα ακινητα αυτα). o εταιρειες οι οποιες ανηκουν στο ελληνικο δημοσιο η σε οργανισμους δημοσιου δικαιου, οπως αυτοι νοουνται συμφωνο με την παραγραφο 2 του αρθρου 2 του π.δ.346/1998 . β) αν εχουν την εδρα τους στην ελλαδα η σε αλλη χωρα της ευρωπαϊκης ένωσης (παρ. 3) o ανωνυμες εταιρειες με ονομαστικες μετοχες, μεχρι φυσικου προσωπου η εφοσον συμμετεχουν νομικα προσωπα να δηλωνουν τα φυσικα προσωπα που κατεχουν τις μετοχες, τα μεριδια η τις μεριδες τους. o εταιρειες περιορισμενης ευθυνης, εφοσον τα εταιρικα μεριδια ανηκουν σε φυσικα προσωπα η εφοσον συμμετεχουν νομικα προσωπα να δηλωνουν τα φυσικα προσωπα που κατεχουν τις μετοχες, τα μεριδια η τις μεριδες τους. o προσωπικες εταιρειες, εφοσον οι εταιρικες μεριδες ανηκουν σε φυσικα προσωπα η εφοσον συμμετεχουν νομικα προσωπα να δηλωνουν τα φυσικα προσωπα, που κατεχουν τις μετοχες, το μεριδια η τις μεριδες τους. δηλαδη αν το συνολο των μετοχων, μεριδιων η μεριδων δεν το κατεχουν φυσικα προσωπο, τοτε τα νομικα προσωπα που συμμετεχουν πρεπει και αυτα να δηλωσουν τα φυσικα προσωπα που κατεχουν το συνολο των δικων τους μετοχων, μεριδιων η μεριδων. γ) αν εχουν την εδρα τους κατα τα καταστατικα τους εγγραφα σε τριτη χωρα εκτος ευρωπαϊκης ένωσης (παρ. 4) προβλεπεται οτι, για να τυχουν της απαλλαγης απο το φορο οι εταιρειες που εχουν την εδρα τους σε χωρα εκτος ευρωπαϊκης ένωσης, πρεπει οι μετοχες, μεριδια η μεριδες τους να ανηκουν σε φυσικα προσωπα η να δηλωνουν τα φυσικα προσωπα που κατεχουν τις μετοχες, μεριδια η μεριδες εταιρειων που συμμετεχουν σε αυτες, εφοσον ομως υπαρχει συμβαση διοικητικης συνδρομης για την καταπολεμηση της απατης και της φοροδιαφυγης με τη χωρα οπου βρισκεται η εδρα των εταιρειων αυτων, συμφωνα με τα καταστατικα τους εγγραφα. το βαρος της αποδειξης, για την υπαρξη των νομιμων προϋποθεσεων που οριζονται για την υπαγωγη σε συγκεκριμενη κατηγορια εξαιρεσης απο το φορο, εχει το νομικο προσωπο που την επικαλειται (παρ.5). για την εφαρμογη των διαταξεων του νομου αυτου οριζεται οτι, οι εταιρειες της παραγραφου 1 του αρθρου 15 του παροντος που υποκεινται στον ειδικο φορο, θεωρουνται κυριοι η επικαρπωτες απο το χρονο συνταξης των οριστικων συμβολαιων, ανεξαρτητα απο το χρονο της μεταγραφης στο οικειο υποθηκοφυλακειο (παρ. 6). για καλλιτερη κατανοηση των πιο πανω παραθετουμε μερικα παραδειγματα: παραδειγμα 1ο η εταιρεια dom l.t.d. με εδρα την αργεντινη, εχει στην κατοχη της ακινητο στην ελλαδα, απο το οποιο εισεπραξε ενοικια 5.000,00 ευρω για το οικονομικο ετος 2003 (χρηση 2002). στην ελλαδα εμπορευεται κατεψυγμενο κρεας. την εμπορια της ασκει σε αλλο ιδιοκτητο κτηριο και το τεκμαρτο μισθωμα της ιδιοχρησιμοποιησης ηταν 15.000,00 ευρω για τη χρηση 2002 (τα οποια δεν συνυπολογιζονται με τα ανωτερω μισθωματα). τα ακαθαριστα εσοδα απο την εμπορικη δραστηριοτητα ηταν για τη χρηση 2002, 35.000,00 ευρω. η εταιρεια δεν υποκειται στον ειδικο φορο, γιατι κατα το οικονομικο ετος 2003 (χρηση 2002) τα εσοδα της απο ακινητα (5.000,00 ευρω) ειναι μικροτερα απο τα λοιπα ακαθοριστα εσοδα της (35.000,00 ευρω). το ποσο των 15.000,00 ευρω απο το ιδιοχρησιμοποιουμενο ακινητο της, δεν προστιθεται στα εσοδα απο τα μισθωματα της εταιρειας. αν ομως τα ακαθαριστα εσοδα της εταιρειας, απο την εμπορικη της δραστηριοτητα για το οικονομικο ετος 2004 (χρηση 2003) ανελθουν στο ποσο των 2.000,00 ευρω, η εταιρεια θα υποκειται στον ειδικο φορο ακινητων για το ετος 2004, αφου τα εσοδα απο εμπορικη δραστηριοτητα ειναι μικροτερα των εσοδων απο μισθωματα, καθοσον, δεν εμπιπτει σε καμια αλλη κατηγορια εξαιρεσης, αφου π.χ. με την αργεντινη χωρα της εδρας της, δεν υπαρχει συμβαση διοικητικης συνδρομης για την καταπολεμηση της απατης και της φοροδιαφυγης, ωστε να υπαχθει στην εξαιρεση της παραγραφου 4 του αρθρου 15. παραδειγμα 2° η εταιρεια jupiter s.a., με εδρα την ιταλια, εχει στην κατοχη της αγροτεμαχιο στη σαντορινη και δεν ασκει αλλη δραστηριοτητα στην ελλαδα. το 50% του συνολου των μετοχων της ανηκει στην εταιρεια ηλιος α.ε., με εδρα την ελλαδα και η οποια δηλωνει τα πεντε φυσικα προσωπα που κατεχουν το συνολο των μετοχων της. το υπολοιπο 50% ανηκει σε δυο φυσικη προσωπα, που τα δηλωνει. η εταιρεια απαλλασσεται του ειδικου φορου δεδομενου οτι δηλωνει τα φυσικα προσωπα που κατεχουν το συνολο των μετοχων της (αλλα και επειδη για την ιταλια ως χωρα της ευρωπαϊκης ένωσης δεν απαιτειται συμβαση διοικητικης συνδρομης για την καταπολεμηση της απατης κοκ της φοροδιαφυγης). αρθρο 16 με τις διαταξεις της παραγραφου 1 οριζεται σε ολοκληρο και η ευθυνη των παρενθετων προσωπων (φυσικων η νομικων) για την καταβολη του ειδικου φορου, εφ' οσον συμμετεχουν με οποιοδηποτε μορφη η παρεμβαλλονται καθ' οιονδηποτε τροπο στη σειρα συμμετοχων, στο κεφαλαιο ενος νομικου προσωπου. περαιτερω, με τις διαταξεις της παραγραφου 2 προβλεπεται ευθυνη σε ολοκληρο για την καταβολη του φορου, εκτος του υποχρεου, και του νεου κυριου η επικαρπωτη, αν η κυριοτητα η επικαρπια μεταβιβασθει. διευκρινιζεται οτι η ευθυνη σε ολοκληρο μαζι με τους υποχρεους εχουν και οι τελευταιοι κατοχοι ακινητων απο συμβαση. για να θεμελιωνεται η ευθυνη απαιτειται: o να υπαρχει τιτλος, με βαση τον οποιο βεβαιωθηκε σε βαρος του υποχρεου ο φορος, ο οποιος θα αποτελεσει και τον τιτλο για την εισπραξη του φορου απο τον τριτο και o το ακινητο να μεταβιβασθηκε απο τον κυριως υποχρεο σε φορο με συμβαση, η οποια καταρτιστηκε μεταξυ αυτου και του τριτου. ως εκ τουτου, ο κατοχος ακινητου που το απεκτησε με αναγκαστικο πλειστηριασμο και οι καθολικοι η ειδικοι διαδοχοι του, δεν ευθυνονται για το φορο που βεβαιωθηκε σε βαρος του υποχρεου, γιατι, συμφωνα με τις διαταξεις του αρθρου 54 του κωδικα εισπραξης δημοσιων εσοδων, οπως ισχυει, αυτος που επισπευδει τον πλειστηριασμο ειναι υποχρεωμενος, με ποινη να ακυρωθει ο πλειστηριασμος, να κοινοποιησει με δικαστικο επιμελητη, στους προϊσταμενους των δ.ο.υ. της περιφερειας της κατοικιας και της ασκησης του επαγγελματος του υποχρεου σε φορο, αντιγραφο του προγραμματος πλειστηριασμου, ωστε να μπορει το δημοσιο να αναγγελθει, για την καταταξη του στο εκπλειστηριασμα. τονιζεται οτι ο τελευταιος κατοχος δεν ευθυνεται για ολοκληρο το φορο που οφειλεται απτο τον υποχρεο, αλλα μονο για το φορο που επιμεριστικα αναλογει στο ακινητο που κατεχει. για καλλιτερη κατανοηση των πιο πανω, δινουμε το ακολουθο παραδειγμα: έστω οτι η εταιρεια αχιον l.t.d., η οποια ειναι υποχρεη σε καταβολη του ειδικου φορου επι των ακινητων, ειναι κυρια την 1η ιανουαριου ενος αγροτεμαχιου αξιας, κατα δηλωση, 200.000,00 ευρω και ενος διαμερισματος αξιας, κατα δηλωση, 100.000,00 ευρω, το οποιο ακολουθως μεταβιβασε λογω πωλησης. υπεβαλε εμπροθεσμη δηλωση για το συνολο της αξιας των ακινητων της (300.000,00 ευρω) και κατεβαλε φορο βασει δηλωσης 9.000,00 ευρω. κατα τον ελεγχο που γινεται μετα απο 12 μηνες απο την υποβολη της δηλωσης, η συνολικη αξια της περιουσιας προσδιοριστηκε οριστικα στο ποσο των 700.000,00 ευρω και η αξια του διαμερισματος που μεταβιβαστηκε σε 200.000,00 ευρω. έτσι εχουμε: o αξια 700.000,00 ευρω - φορος που αναλογει 21.000,00 ευρω o μειον ο φορος της δηλωσης 9.000,00 ευρω υπολοιπο φορου 12.000,00 ευρω o προσθετος φορος ανακριβειας (3x12=36%) 4.320,00 ευρω συνολο φορου 16.320,00 ευρω το ποσο του φορου, που αναλογει επιμεριστικα στην αξια του ακινητου που μεταβιβαστηκε, ειναι: 16.320.00 χ 200.000,00 = 4.662,86 700.000,00 γι' αυτο το ποσο του φορου (4,662.86 ευρω) ευθυνεται και ο τελευταιος κατοχος του ακινητου (αγοραστης). αρθρο 17 με τις διαταξεις του αρθρου αυτου οριζεται η διαδικασια επιβολης του ειδικου φορου. χρονος γενεσης της φορολογικης υποχρεωσης οριζεται η 1η ιανουαριου καθε ετους (παρ. 1). κατα συνεπεια, καθε εταιρεια που εμπιπτει στο φορο αυτο, οφειλει στην ετησια δηλωση της να αναγραφει τα ακινητα που εχει στην κατοχη της 1 η ιανουαριου του ετους, ανεξαρτητα αν στη συνεχεια και μεχρι την ημερομηνια υποβολης της δηλωσης εχει μεταβιβασει το συνολο η μερος των ακινητων της . ο υπολογισμος του φορου θα γινεται με την αξια που εχουν τα ακινητα η τα εμπραγματα δικαιωματα σε αυτα, την 1 η ιανουαριου του ετους φορολογιας. ο προσδιορισμος της αξιας των ακινητων διεπεται απο τις διαταξεις του αρθρου 10 του ν.2961/2001 "κυρωση του κωδικα διαταξεων φορολογιας κληρονομιων, δωρεων. γονικων παροχων προικων και κερδων απο λαχεια" και συγκεκριμενα: o για τα ακινητα που βρισκονται σε περιοχη που εφαρμοζεται το αντικειμενικο συστημα, η αξια τους προσδιοριζεται με βαση το συστημα αυτο. o για γηπεδα (αγροτεμαχια - οικοπεδο) χωρις κτισματα, που βρισκονται σε περιοχες που δεν εφαρμοζεται το αντικειμενικο συστημα ο προσδιορισμος αυτος γινεται με βαση την αγοραια αξια, οπως αυτη διαμορφωνεται με τα συγκριτικα στοιχεια. o για τα ακινητα στα οποια υπαρχουν κτισματα και βρισκονται σε περιοχες που δεν εφαρμοζεται το αντικειμενικο συστημα, η, αξια των κτισματων υπολογιζεται με αντικειμενικα κριτηρια, ενω η αξια του οικοπεδου με βαση τα συγκριτικα στοιχεια. o αν η επικαρπια εχει διαχωριστει απο την κυριοτητα, ο προσδιορισμος της αξιας της γινεται συμφωνα με οσα ισχυουν στη φορολογια κληρονομιων δωρεων και γονικων παροχων ( αρθρο 15 ν.2961/2001 ) o η αξια της ψιλης κυριοτητας βρισκεται, αν απο την αξια της πληρους κυριοτητος αφαιρεσουμε την αξια της επικαρπιας. υποχρεωση υποβολης δηλωσης εχουν οσες εταιρειες, εχουν εμπραγματα δικαιωματα πληρους η ψιλης κυριοτητας η επικαρπιας σε ακινητα που βρισκονται στην ελλαδα την 1η ιανουαριου του ετους φορολογιας, εφοσον δεν υπαγονται σε καμια απο τις εξαιρεσεις των παραγραφων 2 , 3 και 4 του αρθρου 15 του ν. 3091/2002, και δεν κανουν χρηση της μεταβατικης διαταξης (παρ. 2 αρθ. 18). για την παραλαβη των δηλωσεων και τη βεβαιωση του ειδικου φορου επι των ακινητων αρμοδιος ειναι ο προϊσταμενος της δ.ο.υ. που ειναι αρμοδιος και για τη φορολογια εισοδηματος. υπαρχει δυνατοτητα με αποφαση του υπουργου οικονομιας και οικονομικων να τροποποιειται η αρμοδιοτητα αυτη (παρ. 3). η δηλωση υποβαλλεται μεχρι την 20 η μαϊου καθε ετους. για τον τροπο υποβολης των δηλωσεων εφαρμοζονται οι διαταξεις του αρθρου 68 του ν 2961/2001 "κυρωση του κωδικα διαταξεων φορολογιας κληρονομιων, δωρεων, γονικων παροχων προικων και κερδων απο λαχεια" (παρ. 4). συμφωνα με τις διαταξεις του ανωτερω αρθρου, η δηλωση υποβαλλεται αυτοπροσωπως απο το νομιμο εκπροσωπο της εταιρειας η απο το νομιμο πληρεξουσιο του και υπογραφεται μπροστα στον αρμοδιο οικονομικο υπαλληλο. η πληρεξουσιοτητα μπορει να δοθει και με απλη επιστολη, που εχει θεωρηθει ατελως για το γνησιο της υπογραφης του αντιπροσωπευομενου, απο οποιαδηποτε διοικητικη αρχη. σημειωνεται πως η δηλωση δ εν μπορει να αποσταλει ταχυδρομικως. ειδικα για τη πρωτη εφαρμογη του νομου η δηλωση θα υποβληθει μεχρι την 20η ιουλιου 2003 (παρ. 1 αρθρου 18) , και αυτο για να υπαρξει ευλογο χρονικο διαστημα, ωστε να μπορουν οι υποχρεοι να κανουν χρηση της μεταβατικης διαταξης του αρθρου 18. το εντυπο της δηλωσης καθως και τα φυλλα υπολογισμου της αξιας των ακινητων χορηγουνται δωρεαν απο την αρμοδια δ.ο.υ. ο προϊσταμενος δ.ο.υ. που παραλαμβανει τη δηλωση ειναι υποχρεωμενος να χορηγει ς' αυτον που υποβαλλει τη δηλωση υποδειξη παραλαβης εφοσον του ζητηθει, στην περιπτωση αυτη η δηλωση υποβαλλεται σε τρια αντιτυπα, απο τα οποια το ενα θεωρειται στην οικεια ενδειξη απο τον υπαλληλο της δ.ο.υ. που παραλαμβανει τη δηλωση και επιστρεφεται στο φορολογουμενο. με τη θεωρηση το αντιτυπο αποτελει αποδειξη παραλαβης του εντυπου της δηλωσης και οχι ακριβες αντιγραφο αυτου. ο τυπος και το περιεχομενο της δηλωσης καθως και καθε αλλο εγγραφο που ειναι απαραιτητο να επισυναφθει ς' αυτην, καθοριζονται με αποφασεις του υπουργου οικονομιας και οικονομικων, οι οποιες δημοσιευονται στην εφημεριδα της κυβερνησεως. για την καταχωρηση των δηλωσεων που υποβαλλονται, την εκδοση των πραξεων επιβολης του φορου, την επιδοση των προσκλησεων, των πραξεων και των υπολοιπων εγγραφων, την εξωδικη λυση των διαφορων, την εκπτωση του δικαιωματος του δημοσιου για την κοινοποιηση πραξης επιβολης του φορου και προστιμου, το απορρητο των φορολογικων στοιχειων και γενικα τη διαδικασια βεβαιωσης του φορου, εφαρμοζονται αναλογα οι διαταξεις για την επιβολη του φορου εισοδηματος φυσικων και νομικων προσωπων, οπως ισχυουν (παρ. 5). ο φορος που αναλογει καταβαλλεται ε φαπαξ με την υποβολη της δηλωσης. τονιζεται οτι δηλωση που υποβαλλεται χωρις την καταβολη του φορου θεωρειται απαραδεκτη και δεν παραγει εννομα αποτελεσματα (παρ. 4). κατα τα λοιπα, για την επιβολη των προσθετων φορων, εφαρμοζονται οι διαταξεις των παραγραφων 1 , 4 , 5 , 6 , 7 και 8 του αρθρου 1, καθως και των αρθρων 2 , 4 , 9 , 15 , 22 , 23 και 24 του ν.2523/1997 , οπως ισχυουν (παρ. 6). συγκεκριμενα στην παραγραφο 1 του αρθρου 1 του ν.2523/1997 , προβλεπεται: o όταν δεν υποβληθει καθολου δηλωση, επιβαλλεται προσθετος φορος που οριζεται σε ποσοστο 3,5% επι του φορου, την πληρωμη του οποιου θα απεφευγε ο υποχρεος λογω μη υποβολης της δηλωσης, για καθε μηνα καθυστερησης. o όταν υποβληθει ανακριβης δηλωση επιβαλλεται στον υποχρεο προσθετος φορος που οριζεται σε ποσοστο 3% επι του φορου την πληρωμη του οποιου θα απεφευγε ο υποχρεος, για καθε μηνα καθυστερησης. o όταν η δηλωση υποβληθει εκπροθεσμα επιβαλλεται προσθετος φορος που οριζεται σε ποσοστο 1,5% επι του φορου που οφειλεται για καθε μηνα καθυστερησης. o με το αρθρο 4 του ιδιου νομου οριζεται οτι. στα προσωπα που παραβαινουν τις υποχρεωσεις οι οποιες απορρεουν απο την κειμενη φορολογικη νομοθεσια, επιβαλλεται αυτοτελες προστιμο απο εκατον δεκα επτα (117) ευρω μεχρι χιλια εκατον εβδομηντα (1.170) ευρω, οπως και σε περιπτωσεις που δεν προκυπτει ποσο φορου για καταβολη. o συμφωνα με την παραγραφο 4 του αρθρου 2 του ανωτερω νομου οριζονται ως ανωτατα ορια για την επιβολη των προσθετων φορων, ποσοστο 200% για την υποβολη εκπροθεσμης δηλωσης και 300% για την υποβολη ανακριβους δηλωσης η μη υποβολης δηλωσης, επι του φορου την πληρωμη του οποιου θα απεφευγε ο υποχρεος. αρθρο 18 (μεταβατικη διαταξη) επειδη με τις διαταξεις των προηγουμενων αρθρων για πρωτη φορα επιβαλλεται ο ειδικος αυτος φορος, θεωρηθηκε αναγκαιο να θεσπισθει μεταβατικη διαταξη με κινητρα κατα τον πρωτο χρονο επιβολης του φορου, για τη μεταβιβαση των ακινητων για τα οποια υπαρχει υποχρεωση καταβολης του φορου αυτου, με μειωμενους τους αναλογουντες φορους. με την παραγραφο 1 του αρθρου αυτου οριζεται οτι ειδικα για την πρωτη εφαρμογη του νομου η δηλωση του αρθρου 17 θα υποβληθει μεχρι την 20η ιουλιου 2003, ετσι ωστε εντος 6μηνου να γινουν μεταβιβασεις των ακινητων με ευνοϊκους ορους. ακολουθως με τις διαταξεις του εδαφιου α' της παραγραφου 2 προβλεπεται οτι μεταβιβασεις ακινητων (απο επαχθη η χαριστικη αιτια) των εταιρειων που υποκεινται στον ειδικο φορο επι των ακινητων (του αρθρου 15), εφοσον πραγματοποιηθουν εντος εξαμηνου απο την εναρξη ισχυος του νομου σε φυσικα η νομικα προσωπα που εξαιρουνται απο την υποχρεωση καταβολης του φορου αυτου, απαλλασσονται: α) απο τον ειδικο φορο (για το ετος 2003), β) απο τον οφειλομενο, με τις γενικες διαταξεις της περιπτωσης ζ' της παραγραφου 3 του αρθρου 28 του κωδικα φορολογιας εισοδηματος (ν.2238/1994 οπως ισχυει), φορο επι της προκυπτουσας υπεραξιας. γ) απο το 50% του φορου μεταβιβασης η δωρεας που αναλογει κατα περιπτωση. στη συνεχεια, με το β' εδαφιο της παραγραφου αυτης, προβλεπεται ακομη οτι, σε περιπτωση που μεταβιβαστει ακινητο των εταιρειων που υποκεινται στον ειδικο φορο επι των ακινητων μεσα σε εξι (6) μηνες απο την εναρξη ισχυος του νομου αυτου, σε φυσικο προσωπο που αποδεικνυει οτι ειναι ο πραγματικος κυριος η συζυγος αυτου η εχει σχεση συγγενειας κατ' ευθεια γραμμη μεχρι δευτερου βαθμου (παππους - γονεας/παιδι - εγγονος) με αυτον, δεν θα εφαρμοζεται το τεκμηριο αγορας του ακινητου, με την προϋποθεση οτι, κατα το χρονο κτησης του ακινητου απο την εταιρεια, η δαπανη αγορας αυτου καλυπτοταν με τα δηλουμενα εισοδηματα (κεφαλαιο προηγουμενων ετων κλπ,), συμφωνα με το αρθρο 19 του κωδικα φορολογιας εισοδηματος. τα απαιτουμενα αποδεικτικα στοιχεια καθως και καθε αλλη λεπτομερεια εφαρμογης της διαταξης αυτης θα καθορισθουν με αποφαση του υπουργου οικονομιας και οικονομικων. ελλαδα, υπουργειο οικονομικων, 14/03/2003 υπηρεσίες διεθνούς εμπορίου και παροχής υπηρεσιών www.00357.com - ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΠΕ - ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΔΕ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ www.00357.com Ίδρυση εταιρειών διεθνών επιχειρήσεων (Ε.Δ.Ε.) στην Κύπρο. ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ Ε.Π.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ Ε.Δ.Ε. - (ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ Ε.Δ.Δ. - (ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ) ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ε.Π.Ε. (L.T.D.) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ Ε.Δ.Ε. Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΙΟΥΛ. 2002) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΕΚ. 2002) ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ …ΟΙ ΝΕΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ …ΟΙ ΝΕΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η Φορολογική Σύμβαση της Ελλάδας με την Κύπρο ΚΑΙ ο Νέος Φορολογικός Νόμος της Ελληνικής Δημοκρατίας (Δεκ. 2002 )- "Εξωχώριες ή Offshore εταιρείες" Η Κύπρος έχει συνάψει 52 διακρατικές φορολογικές συμβάσεις (και με την Ελλάδα) οι οποίες υπερισχύουν της "εσωτερικής νομοθεσίας" της κάθε συμβαλλόμενης χώρας (έχουν δηλαδή, βάσει συνταγματικών διατάξεων, υπερνομοθετική ισχύ), γεγονός που κατοχυρώνει τα εισοδήματα που πραγματοποιούνται από τις Κυπριακές Εταιρείες σε συναλλαγές με Ελληνικά νομικά και φυσικά πρόσωπα. Σημειώνουμε επίσης τις τελευταίες αλλαγές στην Ελληνική Φορολογική Νομοθεσία που ισχύουν από 1/1/2003 και ιδιαίτερα τις δυσμενείς πρόνοιες για τις "εξωχώριες" εταιρείες καθώς και τον επίσημο ορισμό της "εξωχώριας εταιρείας" (άρθρο 5., Ν. 3091/2002) βάσει του οποίου οι Κυπριακές ΕΔΕ δεν θεωρούνται "εξωχώριες εταιρείες" και δεν υπόκεινται στις δυσμενείς πρόνοιες. [η "μαύρη λίστα" του Ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών (εταιρείες χωρών που θεωρούνται εξωχώριες) δημοσιεύτηκε με διευκρινιστική εγκύκλιο στις 6.3.2003 - εάν επιθυμείτε αντίγραφο της δημοσίευσης καθώς και σχετικά αποσπάσματα από τον νέο φορολογικό Νόμο παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στa τηλέφωνα των γραφείων μας]. Επίσης σημειώνουμε ότι ενδεχομένως να υπάρχει άμεση ανάγκη αναδιάρθρωσης υφιστάμενων εταιρικών διαρθρώσεων που συμπεριλαμβάνουν εξωχώριες εταιρείες (BVI, Λιβερία, Παναμάς, Isle of Man κλπ.) και χρήσης Κυπριακών ΕΔΕ ή Αγγλικών Εταιρειών (εγχώριες εταιρείες) σε αντικατάσταση των υφιστάμενων εξωχώριων εταιρειών. Γενικότερα, η πρακτική χρήση των "offshore" ή εξωχώριων εταιρειών στην Ευρώπη (απ' ευθείας) κρίνεται δυσχερής και τελεί υπό καθεστώς καταπολέμησης. Η νόμιμη χρήση εταιρειών ή/και εταιρικών διαρθρώσεων (όχι "φθηνών" μεμονωμένων εταιρειών με μικρή πρακτική αξία και μεγάλους νομικούς κινδύνους) που είναι συστημένες ή αξιοποιούν και εταιρείες που είναι συστημένες σε "συνεργάσιμες" χώρες όπως η Κύπρος και το Ηνωμένο Βασίλειο (re: ΟΟΣΑ και ΕΕ), που έχουν ένα ευρύ δίκτυο διακρατικών συμβάσεων, μοντέρνα και ευέλικτη φορολογική και εταιρική νομοθεσία, χαμηλή φορολογία (Κύπρος) και που στην τελευταία ανάλυση …πληρώνουν φόρο είναι η ΜΟΝΗ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. "Γιατί οι Έλληνες Συστήνουν μία Κυπριακή ΕΔΕ;…τα Κίνητρα" ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (περιεχόμενα & κεφάλαια 1-4) Κυπριακές Εταιρείες Διεθνών Επιχειρήσεων ("ΚΕΔΕ") Κυπριακές Εταιρείες Περιεχόμενα Εισαγωγή 2 (1) (1) Η Κύπρος ως ένα διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο 3-4 (2) (2) Η Κύπρος και η επικείμενη ένταξη της στην Ε.Ε. 4-6 (3) (3) Η Κύπρος και τα κίνητρα της Κυπριακής 7-9 Εταιρικής Νομοθεσίας (4) (4) Οι χρήσεις των ΚΕΔΕ στην Ελλάδα 10-11 (5) (5) Διακρατικές συμβάσεις - η σύμβαση με την Ελλάδα 12-14 (6) (6) Η διαδικασία εγγραφής Κυπριακής Εταιρείας 15-26 εταιρικό δίκαιο Εταιρικό δίκαιο Σύσταση - η εγγραφή της εταιρείας στον Έφορο Εταιρειών Έγκριση ονόματος Ιδρυτικό έγγραφο και Καταστατικό Μετοχικό κεφάλαιο Μέτοχοι-Ανωνυμία Γενικές Συνελεύσεις Διευθυντές & Δ.Σ. Εταιρικά έγγραφα Τέλη Χαρτοσήμων Γραμματέας Έδρα (εγγεγραμμένο γραφείο) Τραπεζικοί λογαριασμοί Πιστοποιητικό σύστασης Λογιστικά βιβλία & στοιχεία Καθημερινή διαχείριση (7) (7) Ενημέρωση 27-32 - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ) ΕΙΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΑΣ - Υπηρεσίες κατοχύρωσης εμπορικών σημάτων / πατέντων / πνευματικών δικαιωμάτων στην Κύπρο & παγκοσμίως - Υπηρεσίες ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών στην Κύπρο, την Ελβετία, τα Channel Islands (& παγκοσμίως) - Προβλήματα - Λύσεις: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΣ ΠΟΥ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/7/2005 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ: 1. Η Κύπρος ως ένα διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο Με την άρση των διεθνών περιορισμών στη διακίνηση του κεφαλαίου, παρατηρείται μια παγκόσμια τάση εισαγωγής χαμηλότερων φορολογικών συντελεστών με στόχο την προσέλκυση των κεφαλαίων αυτών. Οι διαφορές στη φορολογία διαδραματίζουν σήμερα ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων επιχειρηματικής φύσεως και έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη πολυάριθμων χρηματοοικονομικών κέντρων, όπως η Κύπρος, σε όλο τον κόσμο τα οποία χρησιμοποιούν οι Έλληνες, ιδιαίτερα από το 1997 και μετά, στον διεθνή φορολογικό σχεδιασμό τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία ενός τέτοιου χρηματοοικονομικού κέντρου είναι η ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου και αξιόπιστου θεσμικού πλαισίου το οποίο να παρέχει τη μέγιστη δυνατή ευελιξία αλλά, ταυτόχρονα, να παρέχει την ασφάλεια που ένας υποψήφιος επενδυτής εύλογα επιζητεί να εξασφαλίσει πριν από την διάθεση των κεφαλαίων του. Ένα τέτοιο θεσμικό πλαίσιο είναι εκείνο της Κυπριακής Εταιρείας. Βασισμένο στο αγγλοσαξονικό δίκαιο και υποστηριζόμενο από ένα αποτελεσματικό δικαικό σύστημα, ένα ελκυστικό πλέγμα φορολογικών κινήτρων και διμερών διεθνών συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας, Δημόσιες Υπηρεσίες ταγμένες στην υπηρεσία του πολίτη και, γενικότερα, από μια ιδιαίτερα αναπτυγμένη επιχειρηματική υποδομή, έχει ήδη καθιερωθεί διεθνώς, προσελκύοντας προς εγκατάσταση στην Κύπρο τόσο μεγάλες πολυεθνικές όσο και μικρές "οικογενειακές" εταιρείες. Η Κύπρος έχει διαφοροποιηθεί από άλλα χρηματοοικονομικά κέντρα στο ότι επιβάλλει λογική φορολογία επί των κερδών (10%) έχοντας παράλληλα συνάψει ένα μεγάλο δίκτυο συμβάσεων για την αποφυγή διπλής φορολογίας. Δεν συμπεριλαμβάνεται στους "φορολογικούς παράδεισους" ή τις "μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες" ("μαύρη λίστα") όπως αυτές καθορίστηκαν από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Έτσι η Κύπρος δεν έχει υποστεί και δεν θα υποστεί οποιεσδήποτε διεθνείς κυρώσεις και έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις 6 πιο "συνεργάσιμες δικαιοδοσίες-χρηματοοικονομικά κέντρα" από τον ΟΟΣΑ. Η Κύπρος θεωρείται ενός "υψηλού-προφίλ" δικαιοδοσία που παρέχει χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές και προσφέρει ταυτόχρονα ένα ευρύ δίκτυο συμβάσεων για την αποφυγή διπλής φορολογίας, συμπεριλαμβανομένης και της σύμβασης με την Ελλάδα. Για τους πιο πάνω λόγους, η Κύπρος έχει σήμερα καθιερωθεί ως ένα διεθνούς φήμης επιχειρηματικό, χρηματοοικονομικό και εμπορικό κέντρο. Τα σημαντικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η Κύπρος αναμφισβήτητα αποφέρουν σήμερα καρπούς, ιδιαίτερα για τους Έλληνες. 2. Η Κύπρος και η ένταξη της στην Ε.Ε. Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαική Ένωση την 1η Μαΐου 2004 έχει αναβαθμίσει σημαντικά το ρόλο της σαν διεθνές επιχειρηματικό κέντρο. Ακολουθείται από τις Αρμόδιες Αρχές το μοντέλο του Λουξεμβούργου, αλλά με ακόμη χαμηλότερους συντελεστές φορολογίας. Η Κύπρος έχει απλοποιημένες διαδικασίες και ουσιαστική εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων από τις δημόσιες υπηρεσίες ενώ παράλληλα διατηρεί την χαμηλότερη φορολογία στην Ευρωπαική Κοινότητα, γεγονός που την έχει αναδείξει σαν ένα Ευρωπαικό επιχειρηματικό κέντρο που χρησιμοποιείται από Ευρωπαικές επιχειρήσεις αλλά και από επιχειρήσεις εκτός Κοινότητας που θέλουν να επενδύσουν ή να συναλλαχθούν στην Ευρώπη. Ο νέος φορολογικός νόμος, που αποτελεί τη τελική και επίσημη "εναρμόνιση" της Κυπριακής φορολογικής νομοθεσίας με την ευρωπαική, έχει εγκριθεί από τους ευρωπαίους εταίρους μας στις Βρυξέλλες και έχει ψηφιστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 15 Ιουλίου 2002. Η βασική αρχή της "εναρμόνισης" είναι η κοινή βάση φορολόγησης των Κυπριακών Εταιρειών ανεξάρτητα του αν οι μέτοχοι είναι Κύπριοι ή αλλοδαποί, έτσι ώστε να αποφεύγεται ο "αθέμιτος φορολογικός ανταγωνισμός" εντός της Κοινότητας. Ο νέος φορολογικός νόμος αναβαθμίζει σημαντικά το επίπεδο των Κυπριακών εταιρειών και θέτει οριστικά τέλος στις αμφιβολίες ως προς το φορολογικό καθεστώς για τις Κυπριακές εταιρείες από την 1η Ιανουαρίου 2003 καταργήθηκε το καθεστώς offshore / "εξωχώριων εταιρειών" που ίσχυε προηγουμένως. Όλες οι Κυπριακές εταιρείες θεωρούνται από την 1η Ιανουαρίου 2003 ως εγχώριες εταιρείες. Ως εκ τούτου από την 1η Ιανουαρίου 2003, (α) ο φορολογικός συντελεστής εταιρικού φόρου που ισχύει για όλες τις Κυπριακές εταιρείες έχει οριστεί στο 10% επί των καθαρών κερδών - δεν προσφέρεται πλέον καμία ευνοική φορολογική μεταρρύθμιση (β) έχουν καταργηθεί οι περιορισμοί που ίσχυαν στις δραστηριότητες των Κυπριακών εταιρειών ξένων συμφερόντων για δραστηριότητες αποκλειστικά εντός Κύπρου - τώρα όλες οι Κυπριακές εταιρείες ανεξαρτήτως μετοχικής σύνθεσης μπορούν να δραστηριοποιούνται εντός και εκτός Κύπρου. Ο νέος φορολογικός νόμος έχει τύχει ιδιαίτερα θετικής αποδοχής από την παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα καθώς και από τον Σύνδεσμο Εταιρειών Διεθνών Δραστηριοτήτων της Κύπρου που επιδοκιμάζει τις θετικές εξελίξεις. Με το Νέο Φορολογικό Νόμο η Κύπρος διαθέτει ένα σύγχρονο φορολογικό σύστημα, πλήρως και επίσημα αποδεκτό από την Ευρωπαική Ένωση και τον ΟΟΣΑ, που παράλληλα προσφέρει σημαντικότατα κίνητρα στους διεθνείς επενδυτές. Είναι φανερό ότι το μέλλον της Κύπρου ως ενός "υψηλού-επιπέδου" διεθνές επιχειρηματικό κέντρο, στην καρδιά της Ευρώπης, προδιαγράφεται θετικά. 4. Οι χρήσεις των ΚΕΔΕ Οι ΚΕΔΕ είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στον φορολογικό σχεδιασμό στην Ελλάδα και προσφέρεται για ένα ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων (για ενδοκοινοτικές και μη ενδοκοινοτικές συναλλαγές) πχ.: -Εισαγωγές - Εξαγωγές -Παροχή πάσης φύσεως Υπηρεσιών -Διενέργεια Διεθνών Οδικών Μεταφορών εμπορευμάτων ή επιβατών (διασυνοριακές μεταφορές & όχι εντός Ελλάδος) -Ιδιοκτησία ακίνητης και κινητής περιουσίας -Ιδιοκτησία και εκμετάλλευση πνευματικών δικαιωμάτων / εμπορικών σημάτων -Επενδυτικές εταιρείες ή ιθύνουσες εταιρείες -Ναυτιλιακά Η εταιρεία μας είναι στη διάθεση σας για να συζητήσει εμπιστευτικά τη δική σας περίπτωση και τις δικές σας ανάγκες και να προτείνει νόμιμες και αποτελεσματικές λύσεις. Ενδεικτικά, μερικές από τις πολλές χρήσεις είναι οι εξής: · · Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ Η ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΔΕ - εισαγωγές: αγορά εμπορευμάτων εξωτερικού από μία Κυπριακή ΕΠΕ και μεταπώληση στην Ευρώπη (π.χ. στην Ελλάδα) - το κέρδος που προκύπτει στην Κύπρο φορολογείται με συντελεστή 10% για τα κέρδη της Κυπριακής Εταιρείας αντί λ.χ. 32% ή 25% στην Ελλάδα - ΓΙΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ Η ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ. · · ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Η ΕΠΙΒΑΤΩΝ (διασυνοριακές μεταφορές & όχι εντός Ελλάδος) · · Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΔΕ έχει ως αποτέλεσμα τα κέρδη που πραγματοποιούνται στην Κύπρο να φορολογούνται επίσης με σταθερό συντελεστή 10%. (προσφέρεται για ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ παροχή υπηρεσιών, π.χ. Πληροφορικής, Ίντερνετ, Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Επενδυτικών Υπηρεσιών, Διαφήμισης, Μάρκετινγκ, Προώθησης Πωλήσεων, Δημοσίων Σχέσεων, Έρευνας Αγοράς, πάσης φύσεως Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Εξεύρεσης Προσωπικού, Λογιστικών και Φοροτεχνικών Εργασιών κ.τ.λ.). · · Η ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ από την Κυπριακή ΕΔΕ. - Η ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ / ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ - ROYALTIES. Το κέρδος (εισόδημα) της Κυπριακής εταιρείας από τις εργασίες της που διεξάγονται από την Κύπρο, φορολογείται επίσης με σταθερό συντελεστή 10%. - με τον νέο Νόμο οι Κυπριακές Εταιρείες Πνευματικών Δικαιωμάτων θεωρούνται από τις πιο ευέλικτες και φορολογικά αποτελεσματικές παγκοσμίως. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ (HOLDING COMPANIES) - επίσης, με τον νέο Νόμο οι Κυπριακές Εταιρείες Συμμετοχών θεωρούνται από τις πλέον ευέλικτες και φορολογικά αποτελεσματικές παγκοσμίως www.00357.com - κυπριακες επε - εταιρeιες περιορισμενης ευθυνης - φορολογικος σχεδιασμος: η χρηση των κυπριακων εδε - ενημερωση - ο νεος φορολογικος νομος www.00357.com ίδρυση εταιρειών διεθνών επιχειρήσεων (ε.δ.ε.) στην κύπρο. κυπριακες ε.π.ε. εταιρειες διεθνων δραστηριοτητων ενημερωση κυπριακες ε.δ.ε. - (εταιρeιες διεθνων επιχειρησεων) κυπριακες ε.δ.δ. - (εταιρeιες διεθνων δραστηριοτητων) εταιρeιες περιορισμενης ευθυνης ε.π.ε. (l.t.d.) υπηρεσίες διεθνούς εμπορίου και παροχής υπηρεσιών φορολογικος σχεδιασμος: η χρησιμοποιηση της κυπρου στο διεθνη φορολογικο σχεδιασμο η χρηση των κυπριακων ε.δ.ε. ο νεος φορολογικος νομος της κυπριακης δημοκρατιας (ιουλ. 2002) και της ελληνικης δημοκρατιας (δεκ. 2002) ι τελευταιες εξελιξεις στο ελληνικο και το διεθνες φορολογικο περιβαλλον …οι νεες λυσεις του διεθνους φορολογικου σχεδιασμου …οι νεες φορολογικες στρατηγικες των ελληνικων επιχειρησεων η φορολογική σύμβαση της ελλάδας με την κύπρο και ο νέος φορολογικός νόμος της ελληνικής δημοκρατίας (δεκ. 2002 )- "εξωχώριες ή offshore εταιρείες" η κύπρος έχει συνάψει 52 διακρατικές φορολογικές συμβάσεις (και με την ελλάδα) οι οποίες υπερισχύουν της "εσωτερικής νομοθεσίας" της κάθε συμβαλλόμενης χώρας (έχουν δηλαδή, βάσει συνταγματικών διατάξεων, υπερνομοθετική ισχύ), γεγονός που κατοχυρώνει τα εισοδήματα που πραγματοποιούνται από τις κυπριακές εταιρείες σε συναλλαγές με ελληνικά νομικά και φυσικά πρόσωπα. σημειώνουμε επίσης τις τελευταίες αλλαγές στην ελληνική φορολογική νομοθεσία που ισχύουν από 1/1/2003 και ιδιαίτερα τις δυσμενείς πρόνοιες για τις "εξωχώριες" εταιρείες καθώς και τον επίσημο ορισμό της "εξωχώριας εταιρείας" (άρθρο 5., ν. 3091/2002) βάσει του οποίου οι κυπριακές εδε δεν θεωρούνται "εξωχώριες εταιρείες" και δεν υπόκεινται στις δυσμενείς πρόνοιες. [η "μαύρη λίστα" του ελληνικού υπουργείου οικονομικών (εταιρείες χωρών που θεωρούνται εξωχώριες) δημοσιεύτηκε με διευκρινιστική εγκύκλιο στις 6.3.2003 - εάν επιθυμείτε αντίγραφο της δημοσίευσης καθώς και σχετικά αποσπάσματα από τον νέο φορολογικό νόμο παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στa τηλέφωνα των γραφείων μας]. επίσης σημειώνουμε ότι ενδεχομένως να υπάρχει άμεση ανάγκη αναδιάρθρωσης υφιστάμενων εταιρικών διαρθρώσεων που συμπεριλαμβάνουν εξωχώριες εταιρείες (bvi, λιβερία, παναμάς, isle of man κλπ.) και χρήσης κυπριακών εδε ή αγγλικών εταιρειών (εγχώριες εταιρείες) σε αντικατάσταση των υφιστάμενων εξωχώριων εταιρειών. γενικότερα, η πρακτική χρήση των "offshore" ή εξωχώριων εταιρειών στην ευρώπη (απ' ευθείας) κρίνεται δυσχερής και τελεί υπό καθεστώς καταπολέμησης. η νόμιμη χρήση εταιρειών ή/και εταιρικών διαρθρώσεων (όχι "φθηνών" μεμονωμένων εταιρειών με μικρή πρακτική αξία και μεγάλους νομικούς κινδύνους) που είναι συστημένες ή αξιοποιούν και εταιρείες που είναι συστημένες σε "συνεργάσιμες" χώρες όπως η κύπρος και το ηνωμένο βασίλειο (re: οοσα και εε), που έχουν ένα ευρύ δίκτυο διακρατικών συμβάσεων, μοντέρνα και ευέλικτη φορολογική και εταιρική νομοθεσία, χαμηλή φορολογία (κύπρος) και που στην τελευταία ανάλυση …πληρώνουν φόρο είναι η μονη νομιμη και ενδεδειγμενη λυση φορολογικου σχεδιασμου στο μοντερνο επιχειρηματικο περιβαλλον. "γιατί οι έλληνες συστήνουν μία κυπριακή εδε;…τα κίνητρα" ενδιαφερον αποσπασματα αποσπασματα ενημερωτικης εκθεσης (περιεχόμενα & κεφάλαια 1-4) κυπριακές εταιρείες διεθνών επιχειρήσεων ("κεδε") κυπριακές εταιρείες περιεχόμενα εισαγωγή 2 (1) (1) η κύπρος ως ένα διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο 3-4 (2) (2) η κύπρος και η επικείμενη ένταξη της στην ε.ε. 4-6 (3) (3) η κύπρος και τα κίνητρα της κυπριακής 7-9 εταιρικής νομοθεσίας (4) (4) οι χρήσεις των κεδε στην ελλάδα 10-11 (5) (5) διακρατικές συμβάσεις - η σύμβαση με την ελλάδα 12-14 (6) (6) η διαδικασία εγγραφής κυπριακής εταιρείας 15-26 & εταιρικό δίκαιο εταιρικό δίκαιο ύσταση - η εγγραφή της εταιρείας στον έφορο εταιρειών έγκριση ονόματος ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό μετοχικό κεφάλαιο μέτοχοι-ανωνυμία γενικές συνελεύσεις διευθυντές & δ.ς. εταιρικά έγγραφα τέλη χαρτοσήμων γραμματέας έδρα (εγγεγραμμένο γραφείο) τραπεζικοί λογαριασμοί πιστοποιητικό σύστασης λογιστικά βιβλία & στοιχεία καθημερινή διαχείριση (7) (7) ενημέρωση 27-32 - δυνατοτητα διεξαγωγης επιτοπιων δραστηριοτητων στην κυπριακη αγορα (εντος κυπρου) ειτε απευθειας ειτε μεσω των κυπριακων εταιρειων σας - υπηρεσίες κατοχύρωσης εμπορικών σημάτων / πατέντων / πνευματικών δικαιωμάτων στην κύπρο & παγκοσμίως - υπηρεσίες ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών στην κύπρο, την ελβετία, τα channel islands (& παγκοσμίως) - προβλήματα - λύσεις: αντιμετωπιση των κινδυνων απο την εφαρμογη της κοινοτικης οδηγιας περι τοκων αποταμιευσεως που τιθεται σε ισχυ απο 1/7/2005 αποσπασματα απο την εκθεση: 1. η κύπρος ως ένα διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο με την άρση των διεθνών περιορισμών στη διακίνηση του κεφαλαίου, παρατηρείται μια παγκόσμια τάση εισαγωγής χαμηλότερων φορολογικών συντελεστών με στόχο την προσέλκυση των κεφαλαίων αυτών. οι διαφορές στη φορολογία διαδραματίζουν σήμερα ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων επιχειρηματικής φύσεως και έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη πολυάριθμων χρηματοοικονομικών κέντρων, όπως η κύπρος, σε όλο τον κόσμο τα οποία χρησιμοποιούν οι έλληνες, ιδιαίτερα από το 1997 και μετά, στον διεθνή φορολογικό σχεδιασμό τους. απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία ενός τέτοιου χρηματοοικονομικού κέντρου είναι η ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου και αξιόπιστου θεσμικού πλαισίου το οποίο να παρέχει τη μέγιστη δυνατή ευελιξία αλλά, ταυτόχρονα, να παρέχει την ασφάλεια που ένας υποψήφιος επενδυτής εύλογα επιζητεί να εξασφαλίσει πριν από την διάθεση των κεφαλαίων του. ένα τέτοιο θεσμικό πλαίσιο είναι εκείνο της κυπριακής εταιρείας. βασισμένο στο αγγλοσαξονικό δίκαιο και υποστηριζόμενο από ένα αποτελεσματικό δικαικό σύστημα, ένα ελκυστικό πλέγμα φορολογικών κινήτρων και διμερών διεθνών συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας, δημόσιες υπηρεσίες ταγμένες στην υπηρεσία του πολίτη και, γενικότερα, από μια ιδιαίτερα αναπτυγμένη επιχειρηματική υποδομή, έχει ήδη καθιερωθεί διεθνώς, προσελκύοντας προς εγκατάσταση στην κύπρο τόσο μεγάλες πολυεθνικές όσο και μικρές "οικογενειακές" εταιρείες. η κύπρος έχει διαφοροποιηθεί από άλλα χρηματοοικονομικά κέντρα στο ότι επιβάλλει λογική φορολογία επί των κερδών (10%) έχοντας παράλληλα συνάψει ένα μεγάλο δίκτυο συμβάσεων για την αποφυγή διπλής φορολογίας. δεν συμπεριλαμβάνεται στους "φορολογικούς παράδεισους" ή τις "μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες" ("μαύρη λίστα") όπως αυτές καθορίστηκαν από τον οργανισμό οικονομικής συνεργασίας και ανάπτυξης (οοσα). έτσι η κύπρος δεν έχει υποστεί και δεν θα υποστεί οποιεσδήποτε διεθνείς κυρώσεις και έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις 6 πιο "συνεργάσιμες δικαιοδοσίες-χρηματοοικονομικά κέντρα" από τον οοσα. η κύπρος θεωρείται ενός "υψηλού-προφίλ" δικαιοδοσία που παρέχει χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές και προσφέρει ταυτόχρονα ένα ευρύ δίκτυο συμβάσεων για την αποφυγή διπλής φορολογίας, συμπεριλαμβανομένης και της σύμβασης με την ελλάδα. για τους πιο πάνω λόγους, η κύπρος έχει σήμερα καθιερωθεί ως ένα διεθνούς φήμης επιχειρηματικό, χρηματοοικονομικό και εμπορικό κέντρο. τα σημαντικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η κύπρος αναμφισβήτητα αποφέρουν σήμερα καρπούς, ιδιαίτερα για τους έλληνες. 2. η κύπρος και η ένταξη της στην ε.ε. η ένταξη της κύπρου στην ευρωπαική ένωση την 1η μαΐου 2004 έχει αναβαθμίσει σημαντικά το ρόλο της σαν διεθνές επιχειρηματικό κέντρο. ακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές το μοντέλο του λουξεμβούργου, αλλά με ακόμη χαμηλότερους συντελεστές φορολογίας. η κύπρος έχει απλοποιημένες διαδικασίες και ουσιαστική εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων από τις δημόσιες υπηρεσίες ενώ παράλληλα διατηρεί την χαμηλότερη φορολογία στην ευρωπαική κοινότητα, γεγονός που την έχει αναδείξει σαν ένα ευρωπαικό επιχειρηματικό κέντρο που χρησιμοποιείται από ευρωπαικές επιχειρήσεις αλλά και από επιχειρήσεις εκτός κοινότητας που θέλουν να επενδύσουν ή να συναλλαχθούν στην ευρώπη. ο νέος φορολογικός νόμος, που αποτελεί τη τελική και επίσημη "εναρμόνιση" της κυπριακής φορολογικής νομοθεσίας με την ευρωπαική, έχει εγκριθεί από τους ευρωπαίους εταίρους μας στις βρυξέλλες και έχει ψηφιστεί από τη βουλή των αντιπροσώπων στις 15 ιουλίου 2002. η βασική αρχή της "εναρμόνισης" είναι η κοινή βάση φορολόγησης των κυπριακών εταιρειών ανεξάρτητα του αν οι μέτοχοι είναι κύπριοι ή αλλοδαποί, έτσι ώστε να αποφεύγεται ο "αθέμιτος φορολογικός ανταγωνισμός" εντός της κοινότητας. ο νέος φορολογικός νόμος αναβαθμίζει σημαντικά το επίπεδο των κυπριακών εταιρειών και θέτει οριστικά τέλος στις αμφιβολίες ως προς το φορολογικό καθεστώς για τις κυπριακές εταιρείες από την 1η ιανουαρίου 2003 καταργήθηκε το καθεστώς offshore / "εξωχώριων εταιρειών" που ίσχυε προηγουμένως. όλες οι κυπριακές εταιρείες θεωρούνται από την 1η ιανουαρίου 2003 ως εγχώριες εταιρείες. ως εκ τούτου από την 1η ιανουαρίου 2003, (α) ο φορολογικός συντελεστής εταιρικού φόρου που ισχύει για όλες τις κυπριακές εταιρείες έχει οριστεί στο 10% επί των καθαρών κερδών - δεν προσφέρεται πλέον καμία ευνοική φορολογική μεταρρύθμιση (β) έχουν καταργηθεί οι περιορισμοί που ίσχυαν στις δραστηριότητες των κυπριακών εταιρειών ξένων συμφερόντων για δραστηριότητες αποκλειστικά εντός κύπρου - τώρα όλες οι κυπριακές εταιρείες ανεξαρτήτως μετοχικής σύνθεσης μπορούν να δραστηριοποιούνται εντός και εκτός κύπρου. ο νέος φορολογικός νόμος έχει τύχει ιδιαίτερα θετικής αποδοχής από την παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα καθώς και από τον σύνδεσμο εταιρειών διεθνών δραστηριοτήτων της κύπρου που επιδοκιμάζει τις θετικές εξελίξεις. με το νέο φορολογικό νόμο η κύπρος διαθέτει ένα σύγχρονο φορολογικό σύστημα, πλήρως και επίσημα αποδεκτό από την ευρωπαική ένωση και τον οοσα, που παράλληλα προσφέρει σημαντικότατα κίνητρα στους διεθνείς επενδυτές. είναι φανερό ότι το μέλλον της κύπρου ως ενός "υψηλού-επιπέδου" διεθνές επιχειρηματικό κέντρο, στην καρδιά της ευρώπης, προδιαγράφεται θετικά. 4. οι χρήσεις των κεδε οι κεδε είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στον φορολογικό σχεδιασμό στην ελλάδα και προσφέρεται για ένα ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων (για ενδοκοινοτικές και μη ενδοκοινοτικές συναλλαγές) πχ.: -εισαγωγές - εξαγωγές -παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών -διενέργεια διεθνών οδικών μεταφορών εμπορευμάτων ή επιβατών (διασυνοριακές μεταφορές & όχι εντός ελλάδος) -ιδιοκτησία ακίνητης και κινητής περιουσίας -ιδιοκτησία και εκμετάλλευση πνευματικών δικαιωμάτων / εμπορικών σημάτων -επενδυτικές εταιρείες ή ιθύνουσες εταιρείες -ναυτιλιακά η εταιρεία μας είναι στη διάθεση σας για να συζητήσει εμπιστευτικά τη δική σας περίπτωση και τις δικές σας ανάγκες και να προτείνει νόμιμες και αποτελεσματικές λύσεις. ενδεικτικά, μερικές από τις πολλές χρήσεις είναι οι εξής: · · η διενεργεια εισαγωγων και εξαγωγων και η εισπραξη προμηθειων μεσω της κυπριακης εδε - εισαγωγές: αγορά εμπορευμάτων εξωτερικού από μία κυπριακή επε και μεταπώληση στην ευρώπη (π.χ. στην ελλάδα) - το κέρδος που προκύπτει στην κύπρο φορολογείται με συντελεστή 10% για τα κέρδη της κυπριακής εταιρείας αντί λ.χ. 32% ή 25% στην ελλάδα - για ενδοκοινοτικο η για διεθνες εμποριο. · · διενεργεια διεθνων οδικων μεταφορων εμπορευματων η επιβατων (διασυνοριακές μεταφορές & όχι εντός ελλάδος) · · η παροχη υπηρεσιων μεσω της κυπριακης εδε έχει ως αποτέλεσμα τα κέρδη που πραγματοποιούνται στην κύπρο να φορολογούνται επίσης με σταθερό συντελεστή 10%. (προσφέρεται για πασης φυσεως παροχή υπηρεσιών, π.χ. πληροφορικής, ίντερνετ, ηλεκτρονικού εμπορίου, επενδυτικών υπηρεσιών, διαφήμισης, μάρκετινγκ, προώθησης πωλήσεων, δημοσίων σχέσεων, έρευνας αγοράς, πάσης φύσεως συμβουλευτικών υπηρεσιών, εξεύρεσης προσωπικού, λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών κ.τ.λ.). · · η ιδιοκτησια κινητης και ακινητης περιουσιας από την κυπριακή εδε. - η κατοχη και διεθνης εκμεταλλευση πνευματικων δικαιωματων / εμπορικων σηματων - royalties. το κέρδος (εισόδημα) της κυπριακής εταιρείας από τις εργασίες της που διεξάγονται από την κύπρο, φορολογείται επίσης με σταθερό συντελεστή 10%. - με τον νέο νόμο οι κυπριακές εταιρείες πνευματικών δικαιωμάτων θεωρούνται από τις πιο ευέλικτες και φορολογικά αποτελεσματικές παγκοσμίως. υπηρεσιες διεθνους εμποριου και παροχης υπηρεσιων η συμμετοχη σε αλλες εταιρειες στην ελλαδα και παγκοσμιως (holding companies) - επίσης, με τον νέο νόμο οι κυπριακές εταιρείες συμμετοχών θεωρούνται από τις πλέον ευέλικτες και φορολογικά αποτελεσματικές παγκοσμίως www.00357.com - ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΠΕ - ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΔΕ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ www.00357.com ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Ε.Δ.Ε.) ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ Ε.Π.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ Ε.Δ.Ε. - (ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ Ε.Δ.Δ. - (ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ) ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ε.Π.Ε. (L.T.D.) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ Ε.Δ.Ε. Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΙΟΥΛ. 2002) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΕΚ. 2002) ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ …ΟΙ ΝΕΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ …ΟΙ ΝΕΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΕΚ. 2002 )- "ΕΞΩΧΩΡΙΕΣ Η OFFSHORE ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ" Η ΚΥΠΡΟΣ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ 52 ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ) ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗΣ "ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ" ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΑΔΗ, ΒΑΣΕΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ, ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΙΣΧΥ), ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΕΙ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1/1/2003 ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΙΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ "ΕΞΩΧΩΡΙΕΣ" ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ "ΕΞΩΧΩΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ" (ΑΡΘΡΟ 5., Ν. 3091/2002) ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΔΕ ΔΕΝ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ "ΕΞΩΧΩΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ" ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ. [Η "ΜΑΥΡΗ ΛΙΣΤΑ" ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΞΩΧΩΡΙΕΣ) ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΜΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΤΙΣ 6.3.2003 - ΕΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤA ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΑΣ]. ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΞΩΧΩΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (BVI, ΛΙΒΕΡΙΑ, ΠΑΝΑΜΑΣ, ISLE OF MAN ΚΛΠ.) ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΔΕ Η ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ) ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΞΩΧΩΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ, Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ "OFFSHORE" Η ΕΞΩΧΩΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ) ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΧΕΡΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ. Η ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η/ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ (ΟΧΙ "ΦΘΗΝΩΝ" ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ) ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΤΗΜΕΝΕΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΤΗΜΕΝΕΣ ΣΕ "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΕΣ" ΧΩΡΕΣ ΟΠΩΣ Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (RE: ΟΟΣΑ ΚΑΙ ΕΕ), ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΕΥΡΥ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΧΑΜΗΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (ΚΥΠΡΟΣ) ΚΑΙ ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ …ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΦΟΡΟ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. "ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΣΤΗΝΟΥΝ ΜΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΔΕ;…ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ" ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ & ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1-4) ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ("ΚΕΔΕ") ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 (1) (1) Η ΚΥΠΡΟΣ ΩΣ ΕΝΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 3-4 (2) (2) Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. 4-6 (3) (3) Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ 7-9 ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (4) (4) ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΕΔΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 10-11 (5) (5) ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 12-14 (6) (6) Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 15-26 & ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗ - Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΟΙ-ΑΝΩΝΥΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ & Δ.Σ. ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΔΡΑ (ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ) ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (7) (7) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 27-32 - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ) ΕΙΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ / ΠΑΤΕΝΤΩΝ / ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ & ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ, ΤΑ CHANNEL ISLANDS (& ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ) - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΛΥΣΕΙΣ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΣ ΠΟΥ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/7/2005 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ: 1. Η ΚΥΠΡΟΣ ΩΣ ΕΝΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΥΤΩΝ. ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΖΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΕΝΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΑΡΙΘΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ, ΟΠΩΣ Η ΚΥΠΡΟΣ, ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ 1997 ΚΑΙ ΜΕΤΑ, ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥΣ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΤΕΤΟΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΥΠΑΡΞΗ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΑΛΛΑ, ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ, ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΕΝΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΕΥΛΟΓΑ ΕΠΙΖΗΤΕΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥ. ΕΝΑ ΤΕΤΟΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΑΓΓΛΟΣΑΞΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΕΝΑ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΜΕΡΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ, ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ, ΑΠΟ ΜΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ, ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΚΑΘΙΕΡΩΘΕΙ ΔΙΕΘΝΩΣ, ΠΡΟΣΕΛΚΥΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ "ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ" ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. Η ΚΥΠΡΟΣ ΕΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΟ ΟΤΙ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΛΟΓΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ (10%) ΕΧΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΝΑΨΕΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ. ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥΣ" Η ΤΙΣ "ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ" ("ΜΑΥΡΗ ΛΙΣΤΑ") ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΟΣΑ). ΕΤΣΙ Η ΚΥΠΡΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟΣΤΕΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ ΩΣ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 6 ΠΙΟ "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ" ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΟΣΑ. Η ΚΥΠΡΟΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΝΟΣ "ΥΨΗΛΟΥ-ΠΡΟΦΙΛ" ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΧΑΜΗΛΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΕΝΑ ΕΥΡΥ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ, Η ΚΥΠΡΟΣ ΕΧΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΘΙΕΡΩΘΕΙ ΩΣ ΕΝΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΗΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ. ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΑΠΟΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΡΠΟΥΣ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. 2. Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΝ 1Η ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΧΕΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΣΑΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ. ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, ΑΛΛΑ ΜΕ ΑΚΟΜΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ. Η ΚΥΠΡΟΣ ΕΧΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΩ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΔΕΙΞΕΙ ΣΑΝ ΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΟΥΝ Η ΝΑ ΣΥΝΑΛΛΑΧΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ, ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΗ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ" ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ, ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΙΣ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002. Η ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ" ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΒΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝ ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΥΠΡΙΟΙ Η ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Ο "ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ" ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΤΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ OFFSHORE / "ΕΞΩΧΩΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ" ΠΟΥ ΙΣΧΥΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003 ΩΣ ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003, (Α) Ο ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΟ 10% ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ - ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΝΟΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ (Β) ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ - ΤΩΡΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ. Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΧΕΙ ΤΥΧΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΚΙΜΑΖΕΙ ΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟ Η ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΟΣΑ, ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ. ΕΙΝΑΙ ΦΑΝΕΡΟ ΟΤΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΩΣ ΕΝΟΣ "ΥΨΗΛΟΥ-ΕΠΙΠΕΔΟΥ" ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΘΕΤΙΚΑ. 4. ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΕΔΕ ΟΙ ΚΕΔΕ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΓΙΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ) ΠΧ.: -ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ -ΠΑΡΟΧΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Η ΕΠΙΒΑΤΩΝ (ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΟΧΙ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) -ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ -ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ / ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ -ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Η ΙΘΥΝΟΥΣΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ -ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ υπηρεσιες διεθνους εμποριου και παροχης υπηρεσιων Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ: · · Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ Η ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΔΕ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ: ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΜΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΠΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (Π.Χ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ) - ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 10% ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΤΙ Λ.Χ. 32% Η 25% ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΓΙΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ Η ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ. · · ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Η ΕΠΙΒΑΤΩΝ (ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΟΧΙ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) · · Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΔΕ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 10%. (ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Π.Χ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κ.Τ.Λ.). · · Η ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΔΕ. - Η ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ / ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ - ROYALTIES. ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ (ΕΙΣΟΔΗΜΑ) ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 10%. - ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ (HOLDING COMPANIES) - ΕΠΙΣΗΣ, ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΕΟΝ ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ www.00357.com - κυπριακες επε - εταιρeιες περιορισμενης ευθυνης - φορολογικος σχεδιασμος: η χρηση των κυπριακων εδε - ενημερωση - ο νεος φορολογικος νομος www.00357.com ιδρυση εταιρειων διεθνων επιχειρησεων (ε.δ.ε.) στην κυπρο. κυπριακες ε.π.ε. εταιρειες διεθνων δραστηριοτητων ενημερωση κυπριακες ε.δ.ε. - (εταιρeιες διεθνων επιχειρησεων) κυπριακες ε.δ.δ. - (εταιρeιες διεθνων δραστηριοτητων) εταιρeιες περιορισμενης ευθυνης ε.π.ε. (l.t.d.) φορολογικος σχεδιασμος: η χρησιμοποιηση της κυπρου στο διεθνη φορολογικο σχεδιασμο η χρηση των κυπριακων ε.δ.ε. ο νεος φορολογικος νομος της κυπριακης δημοκρατιας (ιουλ. 2002) και της ελληνικης δημοκρατιας (δεκ. 2002) οι τελευταιες εξελιξεις στο ελληνικο και το διεθνες φορολογικο περιβαλλον …οι νεες λυσεις του διεθνους φορολογικου σχεδιασμου …οι νεες φορολογικες στρατηγικες των ελληνικων επιχειρησεων η φορολογικη συμβαση της ελλαδας με την κυπρο και ο νεος φορολογικος νομος της ελληνικης δημοκρατιας (δεκ. 2002 )- "εξωχωριες η offshore εταιρειες" η κυπρος εχει συναψει 52 διακρατικες φορολογικες συμβασεις (και με την ελλαδα) οι οποιες υπερισχυουν της "εσωτερικης νομοθεσιας" της καθε συμβαλλομενης χωρας (εχουν δηλαδη, βασει συνταγματικων διαταξεων, υπερνομοθετικη ισχυ), γεγονος που κατοχυρωνει τα εισοδηματα που πραγματοποιουνται απο τις κυπριακες εταιρειες σε συναλλαγες με ελληνικα νομικα και φυσικα προσωπα. σημειωνουμε επισης τις τελευταιες αλλαγες στην ελληνικη φορολογικη νομοθεσια που ισχυουν απο 1/1/2003 και ιδιαιτερα τις δυσμενεις προνοιες για τις "εξωχωριες" εταιρειες καθως και τον επισημο ορισμο της "εξωχωριας εταιρειας" (αρθρο 5., ν. 3091/2002) βασει του οποιου οι κυπριακες εδε δεν θεωρουνται "εξωχωριες εταιρειες" και δεν υποκεινται στις δυσμενεις προνοιες. [η "μαυρη λιστα" του ελληνικου υπουργειου οικονομικων (εταιρειες χωρων που θεωρουνται εξωχωριες) δημοσιευτηκε με διευκρινιστικη εγκυκλιο στις 6.3.2003 - εαν επιθυμειτε αντιγραφο της δημοσιευσης καθως και σχετικα αποσπασματα απο τον νεο φορολογικο νομο παρακαλω επικοινωνηστε μαζι μας στa τηλεφωνα των γραφειων μας]. επισης σημειωνουμε οτι ενδεχομενως να υπαρχει αμεση αναγκη αναδιαρθρωσης υφισταμενων εταιρικων διαρθρωσεων που συμπεριλαμβανουν εξωχωριες εταιρειες (bvi, λιβερια, παναμας, isle of man κλπ.) και χρησης κυπριακων εδε η αγγλικων εταιρειων (εγχωριες εταιρειες) σε αντικατασταση των υφισταμενων εξωχωριων εταιρειων. γενικοτερα, η πρακτικη χρηση των "offshore" η εξωχωριων εταιρειων στην ευρωπη (απ' ευθειας) κρινεται δυσχερης και τελει υπο καθεστως καταπολεμησης. η νομιμη χρηση εταιρειων η/και εταιρικων διαρθρωσεων (οχι "φθηνων" μεμονωμενων εταιρειων με μικρη πρακτικη αξια και μεγαλους νομικους κινδυνους) που ειναι συστημενες η αξιοποιουν και εταιρειες που ειναι συστημενες σε "συνεργασιμες" χωρες οπως η κυπρος και το ηνωμενο βασιλειο (re: οοσα και εε), που εχουν ενα ευρυ δικτυο διακρατικων συμβασεων, μοντερνα και ευελικτη φορολογικη και εταιρικη νομοθεσια, χαμηλη φορολογια (κυπρος) και που στην τελευταια αναλυση …πληρωνουν φορο ειναι η μονη νομιμη και ενδεδειγμενη λυση φορολογικου σχεδιασμου στο μοντερνο επιχειρηματικο περιβαλλον. "γιατι οι ελληνες συστηνουν μια κυπριακη εδε;…τα κινητρα" ενδιαφερον αποσπασματα αποσπασματα ενημερωτικης εκθεσης (περιεχομενα & κεφαλαια 1-4) κυπριακες εταιρειες διεθνων επιχειρησεων ("κεδε") κυπριακες εταιρειες περιεχομενα εισαγωγη 2 (1) (1) η κυπρος ως ενα διεθνες χρηματοοικονομικο κεντρο 3-4 (2) (2) η κυπρος και η επικειμενη ενταξη της στην ε.ε. 4-6 (3) (3) η κυπρος και τα κινητρα της κυπριακης 7-9 εταιρικης νομοθεσιας (4) (4) οι χρησεις των κεδε στην ελλαδα 10-11 (5) (5) διακρατικες συμβασεις - η συμβαση με την ελλαδα 12-14 (6) (6) η διαδικασια εγγραφης κυπριακης εταιρειας 15-26 & εταιρικο δικαιο εταιρικο δικαιο συσταση - η εγγραφη της εταιρειας στον εφορο εταιρειων εγκριση ονοματος ιδρυτικο εγγραφο και καταστατικο μετοχικο κεφαλαιο μετοχοι-ανωνυμια γενικες συνελευσεις διευθυντες & δ.ς. εταιρικα εγγραφα τελη χαρτοσημων γραμματεας εδρα (εγγεγραμμενο γραφειο) τραπεζικοι λογαριασμοι πιστοποιητικο συστασης λογιστικα βιβλια & στοιχεια καθημερινη διαχειριση (7) (7) ενημερωση 27-32 δυνατοτητα διεξαγωγης επιτοπιων δραστηριοτητων στην κυπριακη αγορα (εντος κυπρου) ειτε απευθειας ειτε μεσω των κυπριακων εταιρειων σας υπηρεσιες κατοχυρωσης εμπορικων σηματων / πατεντων / πνευματικων δικαιωματων στην κυπρο & παγκοσμιως υπηρεσιες ανοιγματος τραπεζικων λογαριασμων στην κυπρο, την ελβετια, τα channel islands (& παγκοσμιως) προβληματα - λυσεις: αντιμετωπιση των κινδυνων απο την εφαρμογη της κοινοτικης οδηγιας περι τοκων αποταμιευσεως που τιθεται σε ισχυ απο 1/7/2005 υπηρεσιες διεθνους εμποριου και παροχης υπηρεσιων αποσπασματα απο την εκθεση: 1. η κυπρος ως ενα διεθνες χρηματοοικονομικο κεντρο με την αρση των διεθνων περιορισμων στη διακινηση του κεφαλαιου, παρατηρειται μια παγκοσμια ταση εισαγωγης χαμηλοτερων φορολογικων συντελεστων με στοχο την προσελκυση των κεφαλαιων αυτων. οι διαφορες στη φορολογια διαδραματιζουν σημερα ενα ιδιαιτερα σημαντικο ρολο στη ληψη αποφασεων επιχειρηματικης φυσεως και εχουν οδηγησει στην αναπτυξη πολυαριθμων χρηματοοικονομικων κεντρων, οπως η κυπρος, σε ολο τον κοσμο τα οποια χρησιμοποιουν οι ελληνες, ιδιαιτερα απο το 1997 και μετα, στον διεθνη φορολογικο σχεδιασμο τους. απαραιτητη προϋποθεση για την ευρυθμη λειτουργια ενος τετοιου χρηματοοικονομικου κεντρου ειναι η υπαρξη ενος ολοκληρωμενου και αξιοπιστου θεσμικου πλαισιου το οποιο να παρεχει τη μεγιστη δυνατη ευελιξια αλλα, ταυτοχρονα, να παρεχει την ασφαλεια που ενας υποψηφιος επενδυτης ευλογα επιζητει να εξασφαλισει πριν απο την διαθεση των κεφαλαιων του. ενα τετοιο θεσμικο πλαισιο ειναι εκεινο της κυπριακης εταιρειας. βασισμενο στο αγγλοσαξονικο δικαιο και υποστηριζομενο απο ενα αποτελεσματικο δικαικο συστημα, ενα ελκυστικο πλεγμα φορολογικων κινητρων και διμερων διεθνων συμβασεων αποφυγης της διπλης φορολογιας, δημοσιες υπηρεσιες ταγμενες στην υπηρεσια του πολιτη και, γενικοτερα, απο μια ιδιαιτερα αναπτυγμενη επιχειρηματικη υποδομη, εχει ηδη καθιερωθει διεθνως, προσελκυοντας προς εγκατασταση στην κυπρο τοσο μεγαλες πολυεθνικες οσο και μικρες "οικογενειακες" εταιρειες. η κυπρος εχει διαφοροποιηθει απο αλλα χρηματοοικονομικα κεντρα στο οτι επιβαλλει λογικη φορολογια επι των κερδων (10%) εχοντας παραλληλα συναψει ενα μεγαλο δικτυο συμβασεων για την αποφυγη διπλης φορολογιας. δεν συμπεριλαμβανεται στους "φορολογικους παραδεισους" η τις "μη συνεργασιμες δικαιοδοσιες" ("μαυρη λιστα") οπως αυτες καθοριστηκαν απο τον οργανισμο οικονομικης συνεργασιας και αναπτυξης (οοσα). ετσι η κυπρος δεν εχει υποστει και δεν θα υποστει οποιεσδηποτε διεθνεις κυρωσεις και εχει χαρακτηριστει ως μια απο τις 6 πιο "συνεργασιμες δικαιοδοσιες-χρηματοοικονομικα κεντρα" απο τον οοσα. η κυπρος θεωρειται ενος "υψηλου-προφιλ" δικαιοδοσια που παρεχει χαμηλους φορολογικους συντελεστες και προσφερει ταυτοχρονα ενα ευρυ δικτυο συμβασεων για την αποφυγη διπλης φορολογιας, συμπεριλαμβανομενης και της συμβασης με την ελλαδα. για τους πιο πανω λογους, η κυπρος εχει σημερα καθιερωθει ως ενα διεθνους φημης επιχειρηματικο, χρηματοοικονομικο και εμπορικο κεντρο. τα σημαντικα πλεονεκτηματα που προσφερει η κυπρος αναμφισβητητα αποφερουν σημερα καρπους, ιδιαιτερα για τους ελληνες. 2. η κυπρος και η ενταξη της στην ε.ε. η ενταξη της κυπρου στην ευρωπαικη ενωση την 1η μαϊου 2004 εχει αναβαθμισει σημαντικα το ρολο της σαν διεθνες επιχειρηματικο κεντρο. ακολουθειται απο τις αρμοδιες αρχες το μοντελο του λουξεμβουργου, αλλα με ακομη χαμηλοτερους συντελεστες φορολογιας. η κυπρος εχει απλοποιημενες διαδικασιες και ουσιαστικη εξυπηρετηση των επιχειρησεων απο τις δημοσιες υπηρεσιες ενω παραλληλα διατηρει την χαμηλοτερη φορολογια στην ευρωπαικη κοινοτητα, γεγονος που την εχει αναδειξει σαν ενα ευρωπαικο επιχειρηματικο κεντρο που χρησιμοποιειται απο ευρωπαικες επιχειρησεις αλλα και απο επιχειρησεις εκτος κοινοτητας που θελουν να επενδυσουν η να συναλλαχθουν στην ευρωπη. ο νεος φορολογικος νομος, που αποτελει τη τελικη και επισημη "εναρμονιση" της κυπριακης φορολογικης νομοθεσιας με την ευρωπαικη, εχει εγκριθει απο τους ευρωπαιους εταιρους μας στις βρυξελλες και εχει ψηφιστει απο τη βουλη των αντιπροσωπων στις 15 ιουλιου 2002. η βασικη αρχη της "εναρμονισης" ειναι η κοινη βαση φορολογησης των κυπριακων εταιρειων ανεξαρτητα του αν οι μετοχοι ειναι κυπριοι η αλλοδαποι, ετσι ωστε να αποφευγεται ο "αθεμιτος φορολογικος ανταγωνισμος" εντος της κοινοτητας. ο νεος φορολογικος νομος αναβαθμιζει σημαντικα το επιπεδο των κυπριακων εταιρειων και θετει οριστικα τελος στις αμφιβολιες ως προς το φορολογικο καθεστως για τις κυπριακες εταιρειες απο την 1η ιανουαριου 2003 καταργηθηκε το καθεστως offshore / "εξωχωριων εταιρειων" που ισχυε προηγουμενως. ολες οι κυπριακες εταιρειες θεωρουνται απο την 1η ιανουαριου 2003 ως εγχωριες εταιρειες. ως εκ τουτου απο την 1η ιανουαριου 2003, (α) ο φορολογικος συντελεστης εταιρικου φορου που ισχυει για ολες τις κυπριακες εταιρειες εχει οριστει στο 10% επι των καθαρων κερδων - δεν προσφερεται πλεον καμια ευνοικη φορολογικη μεταρρυθμιση (β) εχουν καταργηθει οι περιορισμοι που ισχυαν στις δραστηριοτητες των κυπριακων εταιρειων ξενων συμφεροντων για δραστηριοτητες αποκλειστικα εντος κυπρου - τωρα ολες οι κυπριακες εταιρειες ανεξαρτητως μετοχικης συνθεσης μπορουν να δραστηριοποιουνται εντος και εκτος κυπρου. ο νεος φορολογικος νομος εχει τυχει ιδιαιτερα θετικης αποδοχης απο την παγκοσμια επιχειρηματικη κοινοτητα καθως και απο τον συνδεσμο εταιρειων διεθνων δραστηριοτητων της κυπρου που επιδοκιμαζει τις θετικες εξελιξεις. με το νεο φορολογικο νομο η κυπρος διαθετει ενα συγχρονο φορολογικο συστημα, πληρως και επισημα αποδεκτο απο την ευρωπαικη ενωση και τον οοσα, που παραλληλα προσφερει σημαντικοτατα κινητρα στους διεθνεις επενδυτες. ειναι φανερο οτι το μελλον της κυπρου ως ενος "υψηλου-επιπεδου" διεθνες επιχειρηματικο κεντρο, στην καρδια της ευρωπης, προδιαγραφεται θετικα. οι χρησεις των κεδε οι κεδε ειναι ενα πολυτιμο εργαλειο στον φορολογικο σχεδιασμο στην ελλαδα και προσφερεται για ενα ευρυ φασμα οικονομικων δραστηριοτητων (για ενδοκοινοτικες και μη ενδοκοινοτικες συναλλαγες) πχ.: εισαγωγες - εξαγωγες παροχη πασης φυσεως υπηρεσιων διενεργεια διεθνων οδικων μεταφορων εμπορευματων η επιβατων (διασυνοριακες μεταφορες & οχι εντος ελλαδος) ιδιοκτησια ακινητης και κινητης περιουσιας ιδιοκτησια και εκμεταλλευση πνευματικων δικαιωματων / εμπορικων σηματων επενδυτικες εταιρειες η ιθυνουσες εταιρειες ναυτιλιακα η εταιρεια μας ειναι στη διαθεση σας για να συζητησει εμπιστευτικα τη δικη σας περιπτωση και τις δικες σας αναγκες και να προτεινει νομιμες και αποτελεσματικες λυσεις. ενδεικτικα, μερικες απο τις πολλες χρησεις ειναι οι εξης: η διενεργεια εισαγωγων και εξαγωγων και η εισπραξη προμηθειων μεσω της κυπριακης εδε - εισαγωγες: αγορα εμπορευματων εξωτερικου απο μια κυπριακη επε και μεταπωληση στην ευρωπη (π.χ. στην ελλαδα) - το κερδος που προκυπτει στην κυπρο φορολογειται με συντελεστη 10% για τα κερδη της κυπριακης εταιρειας αντι λ.χ. 32% η 25% στην ελλαδα - για ενδοκοινοτικο η για διεθνες εμποριο. διενεργεια διεθνων οδικων μεταφορων εμπορευματων η επιβατων (διασυνοριακες μεταφορες & οχι εντος ελλαδος) η παροχη υπηρεσιων μεσω της κυπριακης εδε εχει ως αποτελεσμα τα κερδη που πραγματοποιουνται στην κυπρο να φορολογουνται επισης με σταθερο συντελεστη 10%. (προσφερεται για πασης φυσεως παροχη υπηρεσιων, π.χ. πληροφορικης, ιντερνετ, ηλεκτρονικου εμποριου, επενδυτικων υπηρεσιων, διαφημισης, μαρκετινγκ, προωθησης πωλησεων, δημοσιων σχεσεων, ερευνας αγορας, πασης φυσεως συμβουλευτικων υπηρεσιων, εξευρεσης προσωπικου, λογιστικων και φοροτεχνικων εργασιων κ.τ.λ.). η ιδιοκτησια κινητης και ακινητης περιουσιας απο την κυπριακη εδε. - η κατοχη και διεθνης εκμεταλλευση πνευματικων δικαιωματων / εμπορικων σηματων - royalties. το κερδος (εισοδημα) της κυπριακης εταιρειας απο τις εργασιες της που διεξαγονται απο την κυπρο, φορολογειται επισης με σταθερο συντελεστη 10%. - με τον νεο νομο οι κυπριακες εταιρειες πνευματικων δικαιωματων θεωρουνται απο τις πιο ευελικτες και φορολογικα αποτελεσματικες παγκοσμιως. η συμμετοχη σε αλλες εταιρειες στην ελλαδα και παγκοσμιως (holding companies) - επισης, με τον νεο νομο οι κυπριακες εταιρειες συμμετοχων θεωρουνται απο τις πλεον ευελικτες και φορολογικα αποτελεσματικες παγκοσμιως υπηρεσιες διεθνους εμποριου και παροχης υπηρεσιων Εισαγωγή Η Κύπρος έχει σήμερα καθιερωθεί σαν ένα ευυπόληπτο διεθνές εμπορικό κέντρο. Οι υπεράκτιες και ναυτιλιακές εταιρείες που εγκαθιδρύθηκαν και λειτουργούν από την Κύπρο, αρκετές με δικά τους γραφεία, ανέρχονται σε χιλιάδες. Κυπριακές υπεράκτιες εταιρείες Η Κυπριακή υπεράκτια εταιρεία ανήκει σε αλλοδαπούς και οι δραστηριότητες της, εκτός από την διοίκηση της, πρέπει να διεξάγονται εκτός Κύπρου. Φορολογία υπεράκτιων εταιρειών Η υπεράκτια εταιρεία θεωρείται φορολογικός κάτοικος της Κύπρου όπως όλες οι Κυπριακές εταιρείες. Η Κυπριακή υπεράκτια εταιρεία υπόκειται σε φορολογία με συντελεστή 4,25 τοις εκατόν πάνω στα φορολογητέα κέρδη της, ανεξάρτητα από που εξασκείται η διεύθυνση και ο έλεγχος της. Πλοιοκτήτριες εταιρείες με πλοία υπό Κυπριακή σημαία που εκτελούν δρομολόγια σε διεθνή ύδατα, εξαιρούνται του φόρου. Οι υπεράκτιες και ναυτιλιακές εταιρείες δεν υπόκεινται σε φορολογία κεφαλαιουχικών κερδών εκτός στις περιπτώσεις διάθεσης ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται στην Κύπρο. Φορολογία αλλοδαπού προσωπικού Το αλλοδαπό προσωπικό που απασχολείται σε υπεράκτιες εταιρείες απαλλάσσεται της φορολογίας ή φορολογείται με χαμηλούς συντελεστές ως ακολούθως: Φορολογικοί συντελεστές % Προσωπικό που απασχολείται στο εξωτερικό και οι αμοιβές του καταβάλλονται μέσω: τραπεζικού λογαριασμού σε Κυπριακή τράπεζα ΜΗΔΕΝ λογαριασμού στο εξωτερικό 0-4 Προσωπικό που απασχολείται στην Κύπρο 0-20 Προσωπικό που εργάζεται και στην Κύπρο και στο εξωτερικό καταβάλλει φόρο σύμφωνα με τα πιο πάνω συνδυασμένα ποσοστά. Συμβάσεις για αποφυγή διπλής φορολογίας Η Κύπρος έχει συμβάσεις με τις ακόλουθες χώρες: Αίγυπτος, Αυστρία, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Γιουγκοσλαβία, Δανία, Δημ. της Τσεχίας, Δημ. της Σλοβακίας, Ελλάδα, Ηνωμένο, Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες, Ινδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Καναδάς, Κίνα, Κουβέιτ, Λευκορωσία, Μάλτα, Νορβηγία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσσία, Σουηδία, Συρία. Ο σκοπός των συμβάσεων αυτών είναι η αποφυγή διπλής φορολογίας εισοδήματος που πηγάζει σε οποιανδήποτε από αυτές τις χώρες. Η Κυπριακή υπεράκτια εταιρεία, όπως η Κυπριακή εγχώρια εταιρεία μπορεί να επωφεληθεί από τις πρόνοιες όλων των συμβάσεων εκτός από ορισμένες πρόνοιες των συμβάσεων με τον Καναδά, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες. Οι συμβάσεις αυτές σε συσχετισμό με το πλεονεκτικό φορολογικό πλαίσιο που διέπει τις κυπριακές υπεράκτιες εταιρείες, τους επιτρέπει να προβούν σε διεθνή φορολογικό προγραμματισμό με σημαντικά φορολογικά οφέλη. Η σύμβαση με την Ελλάδα Η Κύπρος και η Ελλάδα έχουν υπογράψει σύμβαση για αποφυγή διπλής φορολογίας. Η σύμβαση αυτή ισχύει και για τις Κυπριακές υπεράκτιες εταιρείες. Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τους συντελεστές παρακράτησης φόρων που προνοεί η σύμβαση για τα διάφορα εισοδήματα. Μερίσματα Τόκοι Δικαιώματα Εισόδημα που πληρώθηκε από την Ελλάδα και εισπράκτηκε από την κυπριακή Εταιρεία % 25 (1) 10 Μηδέν (2) Εισόδημα που πληρώθηκε από την Κυπριακή Εταιρεία προς την Ελλάδα (3) % 25 10 Μηδέν (2) Σημειώσεις Η σύμβαση προνοεί για παρακράτηση φόρου αλλά η νομοθεσία στην Ελλάδα δεν προνοεί για την παρακράτηση οποιουδήποτε φόρου και σαν αποτέλεσμα τα μερίσματα πληρώνονται στην Κυπριακή υπεράκτια εταιρεία χωρίς καμιά φορολογική επιβάρυνση 5 τοις εκατό πάνω σε δικαιώματα κινηματογραφικών ταινιών Οι Κυπριακές υπεράκτιες επιχειρήσεις δεν παρακρατούν όμως οποιονδήποτε φόρο για τις πληρωμές που κάνουν βάση της Κυπριακής φορολογικής νομοθεσίας Κυπριακή υπεράκτια εταιρεία που ανήκει σε Έλληνες επενδυτές και διεξάγει εμπορικές δραστηριότητες εκτός Ελλάδος δεν υπόκειται σε φορολογία στην Ελλάδα. Κυπριακή υπεράκτια εταιρεία που ανήκει σε Έλληνες επενδυτές και διεξάγει εμπορικές δραστηριότητες στην Ελλάδα δεν υπόκειται σε φορολογία στην Ελλάδα αν δεν έχει στην Ελλάδα μόνιμη εγκατάσταση (δηλ. κατάστημα, γραφείο). Αποφυγή διπλής φορολογίας στην Ελλάδα Η διπλή φορολογία στην Ελλάδα πάνω σε εισόδημα που εισπράττεται από την Κύπρο αποφεύγεται με τη χρήση του συστήματος φορολογικής πίστωσης. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι προσφέρεται χαριστική πίστωση που για τους Έλληνες επενδυτές είναι ιδιαίτερα σημαντική λαμβάνοντας υπόψη τα εκτεταμένα φορολογικά κίνητρα που προσφέρει η Κύπρος. Χαριστική πίστωση παρέχεται για φόρους που θα παρακρατούνταν σε μερίσματα αν δεν δίνονταν φορολογικά κίνητρα. Σαν αποτέλεσμα της χαριστικής πίστωσης, μέρισμα το οποίο πληρώνουν υπεράκτιες εταιρείες στους Έλληνες ιδιοκτήτες τους μετά την αφαίρεση του εταιρικού φόρου προς 4,25 τοις εκατό δικαιούται φορολογική απαλλαγή από όλους τους σχετικούς φόρους που δεν καταβάλλουν στην Κύπρο λόγω των φορολογικών κινήτρων. Στην ουσία η υπεράκτια εταιρεία υπόκειται σε φορολογία με συντελεστή 4,25 τοις εκατό αλλά οι μέτοχοι της δικαιούνται φορολογικές πιστώσεις στην Ελλάδα ύψους 20 με 25 τοις εκατό. Το γραφείο Φόρου Εισοδήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας παρέχει στις υπεράκτιες εταιρείες και τους Έλληνες επενδυτές τους βεβαίωση καταβολής φόρων ή και πιστοποιεί τα φορολογικά έντυπα των Ελληνικών Φορολογικών Αρχών που γίνονται δεκτά στην Ελληνική Εφορία για σκοπούς έκπτωσης φόρων. Ευκαιρίες φορολογικού προγραμματισμού μέσω Κύπρου Η Κυπριακή υπεράκτια εταιρεία μπορεί να προβεί σε διεθνή φορολογικό προγραμματισμό εκμεταλλευόμενη τις συμφωνίες για αποφυγή διπλής φορολογίας που έχει συνάψει η Κύπρος με σημαντικά φορολογικά οφέλη. Αν και η κυπριακή υπεράκτια εταιρεία με την εγγραφή της θεωρείται αυτόματα φορολογικός κάτοικος Κύπρου, για σκοπούς των συμφωνιών για αποφυγή διπλής φορολογίας που έχει συνάψει η Κύπρος, είναι προς όφελος της να εξασκεί τον έλεγχο και την διοίκηση της εταιρείας από την Κύπρο. Αυτό επιτυγχάνεται με τον διορισμό κατοίκων Κύπρου στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας και την λήψη των αποφάσεων στην Κύπρο. limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax cyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax cyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax Η εταιρεία | Χρήσης εταιρειών | Υπεράκτιεσ εταιρείες | Ίδρυση εταιρειών | Ίδρυση υποκαταστημάτων | Ίδρυση συνεταιρισμών | Ναυτιλιακές εταιρείεσ Copyright 2000-2003 by Kyriakides, Savvides & Associates. All rights reserved. Designed and maintained by εισαγωγη η κυπρος εχει σημερα καθιερωθει σαν ενα ευυποληπτο διεθνες εμπορικο κεντρο. οι υπερακτιες και ναυτιλιακες εταιρειες που εγκαθιδρυθηκαν και λειτουργουν απο την κυπρο, αρκετες με δικα τους γραφεια, ανερχονται σε χιλιαδες. κυπριακες υπερακτιες εταιρειες η κυπριακη υπερακτια εταιρεια ανηκει σε αλλοδαπους και οι δραστηριοτητες της, εκτος απο την διοικηση της, πρεπει να διεξαγονται εκτος κυπρου. φορολογια υπερακτιων εταιρειων η υπερακτια εταιρεια θεωρειται φορολογικος κατοικος της κυπρου οπως ολες οι κυπριακες εταιρειες. η κυπριακη υπερακτια εταιρεια υποκειται σε φορολογια με συντελεστη 4,25 τοις εκατον πανω στα φορολογητεα κερδη της, ανεξαρτητα απο που εξασκειται η διευθυνση και ο ελεγχος της. πλοιοκτητριες εταιρειες με πλοια υπο κυπριακη σημαια που εκτελουν δρομολογια σε διεθνη υδατα, εξαιρουνται του φορου. οι υπερακτιες και ναυτιλιακες εταιρειες δεν υποκεινται σε φορολογια κεφαλαιουχικων κερδων εκτος στις περιπτωσεις διαθεσης ακινητης ιδιοκτησιας που βρισκεται στην κυπρο. φορολογια αλλοδαπου προσωπικου το αλλοδαπο προσωπικο που απασχολειται σε υπερακτιες εταιρειες απαλλασσεται της φορολογιας η φορολογειται με χαμηλους συντελεστες ως ακολουθως: φορολογικοι συντελεστες % προσωπικο που απασχολειται στο εξωτερικο και οι αμοιβες του καταβαλλονται μεσω: τραπεζικου λογαριασμου σε κυπριακη τραπεζα μηδεν λογαριασμου στο εξωτερικο 0-4 προσωπικο που απασχολειται στην κυπρο 0-20 προσωπικο που εργαζεται και στην κυπρο και στο εξωτερικο καταβαλλει φορο συμφωνα με τα πιο πανω συνδυασμενα ποσοστα. συμβασεις για αποφυγη διπλης φορολογιας η κυπρος εχει συμβασεις με τις ακολουθες χωρες: αιγυπτος, αυστρια, βουλγαρια, γαλλια, γερμανια, γιουγκοσλαβια, δανια, δημ. της τσεχιας, δημ. της σλοβακιας, ελλαδα, ηνωμενο, βασιλειο, ηνωμενες πολιτειες, ινδια, ιρλανδια, ιταλια, καναδας, κινα, κουβειτ, λευκορωσια, μαλτα, νορβηγια, ουγγαρια, πολωνια, ρουμανια, ρωσσια, σουηδια, συρια. ο σκοπος των συμβασεων αυτων ειναι η αποφυγη διπλης φορολογιας εισοδηματος που πηγαζει σε οποιανδηποτε απο αυτες τις χωρες. η κυπριακη υπερακτια εταιρεια, οπως η κυπριακη εγχωρια εταιρεια μπορει να επωφεληθει απο τις προνοιες ολων των συμβασεων εκτος απο ορισμενες προνοιες των συμβασεων με τον καναδα, γαλλια, ηνωμενο βασιλειο και ηνωμενες πολιτειες. οι συμβασεις αυτες σε συσχετισμο με το πλεονεκτικο φορολογικο πλαισιο που διεπει τις κυπριακες υπερακτιες εταιρειες, τους επιτρεπει να προβουν σε διεθνη φορολογικο προγραμματισμο με σημαντικα φορολογικα οφελη. η συμβαση με την ελλαδα η κυπρος και η ελλαδα εχουν υπογραψει συμβαση για αποφυγη διπλης φορολογιας. η συμβαση αυτη ισχυει και για τις κυπριακες υπερακτιες εταιρειες. ο πιο κατω πινακας παρουσιαζει τους συντελεστες παρακρατησης φορων που προνοει η συμβαση για τα διαφορα εισοδηματα. μερισματα τοκοι δικαιωματα εισοδημα που πληρωθηκε απο την ελλαδα και εισπρακτηκε απο την κυπριακη εταιρεια % 25 (1) 10 μηδεν (2) εισοδημα που πληρωθηκε απο την κυπριακη εταιρεια προς την ελλαδα (3) % 25 10 μηδεν (2) σημειωσεις η συμβαση προνοει για παρακρατηση φορου αλλα η νομοθεσια στην ελλαδα δεν προνοει για την παρακρατηση οποιουδηποτε φορου και σαν αποτελεσμα τα μερισματα πληρωνονται στην κυπριακη υπερακτια εταιρεια χωρις καμια φορολογικη επιβαρυνση 5 τοις εκατο πανω σε δικαιωματα κινηματογραφικων ταινιων οι κυπριακες υπερακτιες επιχειρησεις δεν παρακρατουν ομως οποιονδηποτε φορο για τις πληρωμες που κανουν βαση της κυπριακης φορολογικης νομοθεσιας κυπριακη υπερακτια εταιρεια που ανηκει σε έλληνες επενδυτες και διεξαγει εμπορικες δραστηριοτητες εκτος ελλαδος δεν υποκειται σε φορολογια στην ελλαδα. κυπριακη υπερακτια εταιρεια που ανηκει σε έλληνες επενδυτες και διεξαγει εμπορικες δραστηριοτητες στην ελλαδα δεν υποκειται σε φορολογια στην ελλαδα αν δεν εχει στην ελλαδα μονιμη εγκατασταση (δηλ. καταστημα, γραφειο). αποφυγη διπλης φορολογιας στην ελλαδα η διπλη φορολογια στην ελλαδα πανω σε εισοδημα που εισπραττεται απο την κυπρο αποφευγεται με τη χρηση του συστηματος φορολογικης πιστωσης. ιδιαιτερα σημαντικο ειναι το γεγονος οτι προσφερεται χαριστικη πιστωση που για τους έλληνες επενδυτες ειναι ιδιαιτερα σημαντικη λαμβανοντας υποψη τα εκτεταμενα φορολογικα κινητρα που προσφερει η κυπρος. χαριστικη πιστωση παρεχεται για φορους που θα παρακρατουνταν σε μερισματα αν δεν δινονταν φορολογικα κινητρα. σαν αποτελεσμα της χαριστικης πιστωσης, μερισμα το οποιο πληρωνουν υπερακτιες εταιρειες στους έλληνες ιδιοκτητες τους μετα την αφαιρεση του εταιρικου φορου προς 4,25 τοις εκατο δικαιουται φορολογικη απαλλαγη απο ολους τους σχετικους φορους που δεν καταβαλλουν στην κυπρο λογω των φορολογικων κινητρων. στην ουσια η υπερακτια εταιρεια υποκειται σε φορολογια με συντελεστη 4,25 τοις εκατο αλλα οι μετοχοι της δικαιουνται φορολογικες πιστωσεις στην ελλαδα υψους 20 με 25 τοις εκατο. το γραφειο φορου εισοδηματος της κυπριακης δημοκρατιας παρεχει στις υπερακτιες εταιρειες και τους έλληνες επενδυτες τους βεβαιωση καταβολης φορων η και πιστοποιει τα φορολογικα εντυπα των ελληνικων φορολογικων αρχων που γινονται δεκτα στην ελληνικη εφορια για σκοπους εκπτωσης φορων. ευκαιριες φορολογικου προγραμματισμου μεσω κυπρου η κυπριακη υπερακτια εταιρεια μπορει να προβει σε διεθνη φορολογικο προγραμματισμο εκμεταλλευομενη τις συμφωνιες για αποφυγη διπλης φορολογιας που εχει συναψει η κυπρος με σημαντικα φορολογικα οφελη. αν και η κυπριακη υπερακτια εταιρεια με την εγγραφη της θεωρειται αυτοματα φορολογικος κατοικος κυπρου, για σκοπους των συμφωνιων για αποφυγη διπλης φορολογιας που εχει συναψει η κυπρος, ειναι προς οφελος της να εξασκει τον ελεγχο και την διοικηση της εταιρειας απο την κυπρο. αυτο επιτυγχανεται με τον διορισμο κατοικων κυπρου στο διοικητικο συμβουλιο της εταιρειας και την ληψη των αποφασεων στην κυπρο. limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, ksa, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, cpa, certified public accountants, certified accountants, chartered accountants, chartered certified accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax cyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, ksa, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, cpa, certified public accountants, certified accountants, chartered accountants, chartered certified accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, ksa, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, cpa, certified public accountants, certified accountants, chartered accountants, chartered certified accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, ksa, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, cpa, certified public accountants, certified accountants, chartered accountants, chartered certified accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, ksa, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, cpa, certified public accountants, certified accountants, chartered accountants, chartered certified accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax cyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, ksa, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, cpa, certified public accountants, certified accountants, chartered accountants, chartered certified accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, ksa, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, cpa, certified public accountants, certified accountants, chartered accountants, chartered certified accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, ksa, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, cpa, certified public accountants, certified accountants, chartered accountants, chartered certified accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax η εταιρεια | χρησης εταιρειων | υπερακτιες εταιρειες | ίδρυση εταιρειων | ίδρυση υποκαταστηματων | ίδρυση συνεταιρισμων | ναυτιλιακες εταιρειες copyright 2000-2003 by kyriakides, savvides & associates. all rights reserved. designed and maintained by Η Εταιρεία | Η επιτυχημένη ομάδα | Επικοινωνία Ο ελεγκτικός οίκος Κυριακίδης, Σαββίδης και Συνεργάτες είναι ένας δυναμικός οίκος που με γοργούς ρυθμούς ανάπτυξης έχει γίνει πολύ γνωστός για την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών στους πιο κάτω τομείς: Ελεγκτικό και Λογιστικό Φορολογικό Συμβουλευτικές υπηρεσίες Διαχείριση και εγγραφή Εταιρειών Διεθνών Δραστηριοτήτων Ο ελεγκτικός μας οίκος έχει εισχωρήσει με επιτυχία στην αγορά τα τελευταία χρόνια έχοντας ένα από τους πιο ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στον τομέα του, λόγω του υψηλού επαγγελματισμού και των δύο συνεταίρων. Πιστεύουμε ότι η επιτυχία μας βασίζεται: Στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε και η οποία είναι σχεδιασμένη να εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων των πελατών μας. Στην πείρα των συνεταίρων και του προσωπικού αλλά και της διαφοροποιημένης εμπειρίας που αποκτήθηκε μετά από μακρόχρονη εργοδότηση σε μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες Στη μεγάλη κλίμακα υπηρεσιών που προσφέρουμε Το όραμα μας: Να είμαστε ανάμεσα στους πρώτους οργανισμούς στην Κύπρο Η αποστολή μας: Η επιτυχία των πελατών μας μέσα από την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου Ο σκοπός μας: Να επικεντρωθούμε στον πελάτη με σκοπό την παροχή προσωπικής εξυπηρέτησης cyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax cyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax Η εταιρεία | Χρήσης εταιρειών | Υπεράκτιεσ εταιρείες | Ίδρυση εταιρειών | Ίδρυση υποκαταστημάτων | Ίδρυση συνεταιρισμών | Ναυτιλιακές εταιρείεσ Copyright 2000-2003 by Kyriakides, Savvides & Associates. All rights reserved. Designed and maintained by Τριγωνικό εμπόριο με την Ελλάδα Εισαγωγική Ελλαδική εταιρεία ιδρύει υπεράκτια εταιρεία στην Κύπρο με σκοπό την ανατιμολόγηση των εισαγωγών της. Το προκύπτον ακριβότερο κόστος κτήσης των προϊόντων της χαμηλώνει την φορολογική της βάση στην Ελλάδα ενώ το νεοπραγματοποιούμενο εισόδημα της στην Κύπρο εμπίπτει στο 4,25 τοις εκατόν. Το κέρδος που προκύπτει στην Κύπρο με την ανατιμολόγηση φορολογείται προς 4,25 τοις εκατό χωρίς καμιά άλλη φορολογική επιβάρυνση. Εμπόριο με τρίτες χώρες Λόγω των πολλών συμβάσεων που έχει συνάψει η Κύπρος με τρίτες χώρες κυρίως της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, η Κυπριακή υπεράκτια εταιρεία μπορεί να διεξάγει εμπορικές δραστηριότητες σε πολλές τρίτες χώρες και να αποφεύγει την φορολογία των εμπορικών της κερδών στις χώρες αυτές. Τα εμπορικά κέρδη θα φορολογηθούν μόνο στην Κύπρο προς 4,25 τοις εκατό. Εμπόριο με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κυπριακή υπεράκτια εταιρεία μπορεί να διεξάγει εμπορικές δραστηριότητες με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αποφεύγει την φορολογία των εμπορικών της κερδών στις χώρες αυτές. Τα εμπορικά της κέρδη θα φορολογηθούν μόνο στην Κύπρο προς 4,25 τοις εκατό. Επιπρόσθετα, η κυπριακή υπεράκτια εταιρεία μπορεί να αποφεύγει το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης με την εγγραφή της στο μητρώο του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας θα αποφεύγεται στην περίπτωση αγοράς προϊόντων από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην περίπτωση πώλησης προϊόντων σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στην περίπτωση αγοράς προϊόντων από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώλησης των προϊόντων αυτών σε άτομα και εταιρείες που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οικοδομικές εργασίες στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης Οι συμβάσεις που αναφέρονται πιο κάτω επιτρέπουν στην Κυπριακή υπεράκτια εταιρεία να εξαιρεί από τον φόρο στις χώρες αυτές τα κέρδη της από οικοδομικές εργασίες στις πιο κάτω περιπτώσεις: Χρονικό περιθώριο για αποπεράτωση του έργου και εξαίρεση από την φορολογία στα κέρδη που προκύπτουν: Μήνες Βουλγαρία 18 Δημ. της Τσεχίας 6(1) Λευκορωσία 12 Ουγγαρία 12(1) Πολωνία 12 Ρουμανία 12(1) Ρωσσία και Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών 12(2) Δημ. της Σλοβακίας 6(1) Πρώην Γιουγκοσλαβία 12 Δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για έργα συναρμολόγησης που αφορούν την παράδοση μηχανών και εξοπλισμού Δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για εκτέλεση εργασιών προγραμματισμού, ανάπτυξης και επιστημονικών ερευνών και μηχανολογίας Είσπραξη μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων Οι συμβάσεις που αναφέρονται πιο κάτω επιτρέπουν στην κυπριακή υπεράκτια εταιρεία να εισπράττει μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με πλεονεκτικούς φορολογικούς συντελεστές που πληρώνονται από τις χώρες που αναφέρονται στον πίνακα. Σε συνδυασμό με την φορολογική έκπτωση που παρέχεται στην Κύπρο για τον αλλοδαπό φόρο η φορολογική επιβάρυνση μειώνεται επιπρόσθετα, σε σημείο που σε αρκετές περιπτώσεις διαγράφεται. Μερίσματα % Τόκοι % Δικαιώματα % Βουλγαρία Μηδέν Μηδέν Μηδέν Δημοκρατία της Τσεχίας 10 10 5 Λευκορωσία 10 (1) 5 5 Ουγγαρία 5 (1) 10 Μηδέν Πολωνία 10 10 5 Ρουμανία 10 10 5 Ρωσσία (2) Μηδέν Μηδέν Σλοβακία 10 10 5 Πρώην Γιουγκοσλαβία 10 10 10 Σημειώσεις 15 τοις εκατό αν η κυπριακή εταιρεία ελέγχει λιγότερο από το 25 τοις εκατό της εταιρείας. Η παλιά σύμβαση μεταξύ Κύπρου και Σοβιετικής Ένωσης εφαρμόζεται στις περισσότερες από τις χώρες που αποτελούν την Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών. Η νέα σύμβαση που έχει πρόσφατα συνομολογηθεί προνοεί για φόρο παρακράτησης στα μερίσματα ύψους 5 τοις εκατό. Η νέα σύμβαση δεν έχει ακόμα τεθεί σε εφαρμογή. Εταιρείες δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας Αν κάποιος υπολογίσει ότι μια πιθανή επένδυση στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης θα έχει σαν αποτέλεσμα την μεταφορά τεχνολογίας και την είσπραξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, η χρήση Κυπριακής υπεράκτιας εταιρείας είναι ιδιαίτερα ελκυστική. Πληρωμές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης επιτρέπονται συνήθως σαν φορολογικό έξοδο στην χώρα από την οποία γίνεται η πληρωμή. Αυτή η είσπραξη δικαιωμάτων υπόκειται σε φορολογία 4,25 τοις εκατό στην Κύπρο μετά από αφαίρεση των εξόδων στην Κύπρο. Το κέρδος αυτό μπορεί να συσσωρευθεί στην Κύπρο και να επανεπενδυθεί στο συγκρότημα εταιρειών ή να επαναπατριστεί στο συγκρότημα εταιρειών χωρίς επιπρόσθετη φορολογία στην Κύπρο. Εταιρείες χρηματοδοτήσεων Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η επένδυση στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη είναι συνδυασμός δανεισμού και συμμετοχής σε κεφάλαιο. Ο ψηλός δανεισμός είναι συνήθως πολύ επωφελής στον Δυτικοευρωπαίο επενδυτή διότι ο τόκος είναι φορολογικό έξοδο, δεδομένου ότι αυτό προνοείται από τη νομοθεσία της χώρας. Η χρήση Κυπριακής χρηματοδοτικής εταιρείας θα δώσει το δικαίωμα στον επενδυτή να εισπράξει τον τόκο με μειωμένους συντελεστές βάση των συμβάσεων για αποφυγή διπλής φορολογίας. Επενδυτικές εταιρείες και εταιρείες μερισμάτων Κυπριακή υπεράκτια εταιρεία εισπράττει μερίσματα από χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, με τις οποίες η Κύπρος έχει συνάψει συμφωνίες για αποφυγή διπλής φορολογίας, με χαμηλό φόρο παρακράτησης. Σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις δίνονται για μερίσματα που εισπράττονται από επενδύσεις στη Ρωσσία, Τσεχία, Σλοβακία, Βουλγαρία και Ουγγαρία. Από όλες τις συμβάσεις που υπέγραψε η Ρωσσία με άλλα κράτη, η σύμβαση με την Κύπρο προνοεί το χαμηλότερο φόρο παρακράτησης. Η Αυστρία, η Φιλανδία και η Αγγλία έχουν τον ίδιο φόρο παρακράτησης με την Κύπρο αλλά ο φορολογικός συντελεστής στις χώρες αυτές είναι μεγαλύτερος από τον συντελεστή της Κύπρου που είναι 4,25 τοις εκατό. Ακίνητη περιουσία Κυπριακή υπεράκτια εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν επενδυτική εταιρεία για μετοχές σε εταιρείες στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη καθώς και στην Ελλάδα οι οποίες κατέχουν ακίνητη περιουσία. Η Κυπριακή υπεράκτια εταιρεία εξαιρείται από την φορολογία κεφαλαιουχικών κερδών σε αυτές τις χώρες και στην Ελλάδα σε περίπτωση πώλησης ή μεταβίβασης των μετοχών που κατέχει σε αυτές τις εταιρείες. Ταυτόχρονα δεν φορολογείται στην Κύπρο λόγω της Κυπριακής νομοθεσίας. Εργοδοτικές εταιρείες Η υπεράκτια εργοδοτική εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διεθνές φορολογικό προγραμματισμό σε σχέση με τη φορολογία αλλοδαπού προσωπικού. Ξένοι υπήκοοι που εργοδοτούνται από Κυπριακές υπεράκτιες εταιρείες και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εκτός Κύπρου δεν φορολογούνται στην Κύπρο αν ο μισθός τους πληρώνεται μέσω Κύπρου. Ταυτόχρονα οι συμβάσεις για αποφυγή διπλής φορολογίας τους παρέχουν σε ορισμένες περιπτώσεις την ευκαιρία να αποφύγουν τον φόρο στις αλλοδαπές χώρες. limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax cyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax cyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax Η εταιρεία | Χρήσης εταιρειών | Υπεράκτιεσ εταιρείες | Ίδρυση εταιρειών | Ίδρυση υποκαταστημάτων | Ίδρυση συνεταιρισμών | Ναυτιλιακές εταιρείεσ Copyright 2000-2003 by Kyriakides, Savvides & Associates. All rights reserved. Designed and maintained by Εισαγωγή Πιο κάτω αναφέρονται οι γενικές πληροφορίες που χρειάζονται για την ίδρυση και λειτουργία μιας υπεράκτιας εταιρείας. Όνομα εταιρείας Οποιοδήποτε όνομα το οποίο δεν έχει καμμιά σχέση με το όνομα κάποιας υφιστάμενης εταιρείας μπορεί να γίνει αποδεκτό από τον Έφορο Εταιρειών. Πριν αποφασιστεί το τελικό όνομα το οποίο θα χρησιμοποιεί η εταιρεία συνίσταται να προταθούν τρεις εναλλακτικές λύσεις. Αυτό διευκολύνει τον Έφορο Εταιρειών να επιλέξει και να εγκρίνει το όνομα που θα χρησιμοποιηθεί. Ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό Όλες οι Κυπριακές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης οφείλουν να συγγράφουν Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό, τα οποία να καθορίζουν τις δραστηριότητες και εσωτερική οργάνωση της εταιρείας. Με βάση τις περιγραφές των δραστηριοτήτων της εταιρείας που δίνονται μπορούν να συνταχθούν τα πιο πάνω έγγραφα. Μετοχικό κεφάλαιο Δεν υπάρχει καμμιά νομική υποχρέωση που να καθορίζει το κατώτατο ή ανώτατο ποσό του μετοχικού κεφαλαίου μιάς εταιρείας. Σύμφωνα όμως με τους κανονισμούς της Κεντρικής Τράπεζας, τουλάχιστον ένα ποσό ίσο με Κ£1.000 πρέπει να εκδοθεί και να καταβληθεί την μέρα που η εταιρεία αποκτά τη δική της νομική οντότητα. Αν η εταιρεία επιθυμεί να εισάξει αφορολόγητα είδη, τότε πρέπει να διατηρεί δικό της γραφείο στην Κύπρο και το εκδοθέν και καταβληθέν κεφάλαιο της να είναι τουλάχιστον Κ£10.000. Μέτοχοι Κάθε εταιρεία οφείλει να έχει ένα εγγεγραμμένο μέτοχο. Εάν επιθυμείται ανωνυμία, τότε Κυπριακή καταπιστευματοδόχος (trustee) εταιρεία μπορεί να κρατά τις μετοχές για λογαριασμό των πραγματικών μετόχων. Η ταυτότητα των πραγματικών μετόχων δεν γίνεται γνωστή. Οι πιο κάτω πληροφορίες είναι απαραίτητες για κάθε μέτοχο: πλήρες όνομα, διεύθυνση, εθνικότητα, επάγγελμα, αριθμός μετοχών και αντίγραφο διαβατηρίου. Τραπεζικές συστάσεις Σημειώνεται ότι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για να μπορέσει να διατηρήσει την επιχειρηματική υπόληψη των υπεράκτιων εταιρειών, απαιτεί τραπεζικές συστάσεις όσον αφορά τους μετόχους υπεράκτιων εταιρειών, άσχετα αν αυτοί θα είναι δημόσια γνωστοί ή όχι. Τέτοιες συστάσεις μπορούν να σταλούν από την τράπεζα των μετοχών στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου μέσω του γραφείου μας. Το κείμενο των τραπεζικών συστάσεων μπορεί να είναι ως ακολούθως: Ανώτερο Διευθυντή Διεύθυνση Διεθνών Δραστηριοτήτων Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Μετά από παράκληση των Κυριακίδης & Σαββίδης, CPAs, Λεμεσός, επιβεβαιώνουμε ότι γνωρίζουμε (ονόματα των μετόχων). Κατά την γνώμη μας πρόκειται για άτομα φερέγγυα και αξιόπιστα στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. (Υπογρ.) ___________________________ Όνομα τράπεζας Μέλη διοικητικού συμβουλίου Για το διορισμό κάθε μέλους, οι ακόλουθες πληροφορίες είναι αναγκαίες: πλήρες όνομα, εθνικότητα, διεύθυνση κατοικίας και επάγγελμα. Άτομα από το γραφείο μας μπορούν να προταθούν για να αποτελέσουν τη σύνθεση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν η διεύθυνση και ο έλεγχος του συμβουλίου πρέπει να ασκούνται από την Κύπρο, τότε συνιστάται όπως η πλειοψηφία του συμβουλίου να είναι Κύπριοι. Γραμματέας Η εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο, πρέπει να διορίσει ένα Γραμματέα. Γι’ αυτό το λόγο μια από τις εταιρείες μας που ασκούν καθήκοντα γραμματέα μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες αυτές. Εγγεγραμμένη διεύθυνση Ο νόμος απαιτεί από κάθε εταιρεία να έχει εγγεγραμμένη έδρα στην Κύπρο, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν εμπορική διεύθυνση της εταιρείας από την οποία θα μπορεί να διεξάγει τις εργασίες της. Η διεύθυνση του γραφείου μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό. Απαιτούμενη χρονική περίοδος για την καταχώρηση της εταιρείας Η σύσταση της εταιρείας μπορεί να συμπληρωθεί μέσα σε μια εβδομάδα. Τραπεζίτες, νόμισμα και υπογράφοντες Η εταιρεία έχει την δυνατότητα να ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς με οποιαδήποτε τράπεζα. Οι λογαριασμοί μπορούν να λειτουργούν σε οποιοδήποτε από τα κυριότερα νομίσματα, και οποιεσδήποτε χρηματικές μεταφορές μπορούν να γίνονται χωρίς συναλλαγματικούς περιορισμούς. Έξοδα ίδρυσης και λειτουργίας υπεράκτιας εταιρείας Τα συνολικά έξοδα για την ίδρυση μιας εταιρείας με μετοχικό κεφάλαιο ύψους Κ£1.000, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρου και λογιστή, καθώς και άλλων μικροεξόδων όπως χαρτόσημα κλπ., κυμαίνονται γύρω στις ΛΚ£1.250. Τα ετήσια σταθερά έξοδα συνοψίζονται στα ακόλουθα: ΛΚ£ Αμοιβή μέλους Διοικητικού Συμβουλίου 200 Αμοιβή γραμματέα 150 Αμοιβή καταπιστευματοδόχου 150 Αμοιβή εγγεγραμμένου γραφείου 150 Τα άλλα έξοδα όπως λογιστικά, ελεγκτικά και οι καθημερινές εργασίες μιας υπεράκτιας εταιρείας όπως σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων, πληρωμές και εισπράξεις, επανατιμολόγηση και άλλες εμπορικές υπηρεσίες υπολογίζονται με βάση το χρόνο που χρειάζεται για να διεκπεραιωθούν αλλά είναι πολύ ευνοϊκές σε σύγκριση με άλλα υπεράκτια κέντρα. limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax cyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax cyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax cyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax Η εταιρεία | Χρήσης εταιρειών | Υπεράκτιεσ εταιρείες | Ίδρυση εταιρειών | Ίδρυση υποκαταστημάτων | Ίδρυση συνεταιρισμών | Ναυτιλιακές εταιρείεσ Copyright 2000-2003 by Kyriakides, Savvides & Associates. All rights reserved. Designed and maintained by Ίδρυση Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου απαιτεί τραπεζικές συστάσεις για οποιανδήποτε ξένη εταιρεία για την εγκαθίδρυση υποκαταστήματος της στην Κύπρο. Οι συστάσεις αυτές είναι παρόμοιες με αυτές που χρειάζονται για την εγκαθίδρυση υπεράκτιας εταιρείας. Υπεράκτιο υποκατάστημα μιας εταιρείας εγγεγραμμένης εκτός Κύπρου («ξένη εταιρεία») μπορεί να εγγραφεί στην Κύπρο με την κατάθεση στον Έφορο Εταιρειών των ακολούθων εντύπων τα οποία πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα Ελληνικά: Ένα πιστοποιημένο αντίγραφο του Ιδρυτικού Εγγράφου και του Καταστατικού ή οποιουδήποτε εντύπου το οποίο επιβεβαιώνει το καταστατικό της εταιρείας. Πληροφορίες για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και γραμματέα της εταιρείας. Το όνομα και διεύθυνση ενός τουλάχιστον ατόμου το οποίο ζει στην Κύπρο και είναι εξουσιοδοτημένο να αποδέχεται έγγραφα εκ μέρους της εταιρείας. Διαχείριση υποκαταστήματος Το γραφείο μας μπορεί να χειρίζεται όλες τις καθημερινές εργασίες ενός υπεράκτιου υποκαταστήματος, σε περίπτωση μη ύπαρξης γραφείου στην Κύπρο. Φορολογία Τα κέρδη ενός υπεράκτιου υποκαταστήματος φορολογούνται με συντελεστή 4,25 τοις εκατόν αν η διοίκηση και ο έλεγχος διεξάγονται από την Κύπρο. Αν η διοίκηση και ο έλεγχος είναι εκτός Κύπρου, τότε τα κέρδη δε φορολογούνται. Έξοδα ίδρυσης Τα έξοδα για την ίδρυση ενός υπεράκτιου υποκαταστήματος κυμαίνονται γύρω στις ΛΚ£800. Η ίδρυση ενός υπεράκτιου υποκαταστήματος μπορεί να διεκπεραιωθεί μέσα σε μια εβδομάδα. limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax cyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax cyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax Η εταιρεία | Χρήσης εταιρειών | Υπεράκτιεσ εταιρείες | Ίδρυση εταιρειών | Ίδρυση υποκαταστημάτων | Ίδρυση συνεταιρισμών | Ναυτιλιακές εταιρείεσ Copyright 2000-2003 by Kyriakides, Savvides & Associates. All rights reserved. Designed and maintained by Ίδρυση Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ζητά τραπεζικές συστάσεις για τους συνεταίρους για την εγκαθίδρυση υπεράκτιου συνεταιρισμού στην Κύπρο. Οι συστάσεις αυτές είναι παρόμοιες με αυτές που χρειάζονται για την εγκαθίδρυση υπεράκτιας εταιρείας. Ένας υπεράκτιος συνεταιρισμός μπορεί να εγγραφεί στην Κύπρο με την κατάθεση στον Έφορο Εταιρειών της αίτησης σε ειδικό έντυπο που εκδίδεται από το γραφείο του Έφορο Εταιρειών και περιλαμβάνει τα ονόματα και τις διευθύνσεις των συνεταίρων. Διαχείριση συνεταιρισμού Το γραφείο μας μπορεί να χειρίζεται όλες τις καθημερινές εργασίες ενός υπεράκτιου συνεταιρισμού σε περίπτωση μη ύπαρξης γραφείου στην Κύπρο. Φορολογία Τα κέρδη ενός υπεράκτιου συνεταιρισμού φορολογούνται, καθώς και οι συνεταίροι εξαιρούνται εντελώς της φορολογίας. Έξοδα ίδρυσης Τα έξοδα για την ίδρυση ενός υπεράκτιου συνεταιρισμού κυμαίνονται γύρω στις ΛΚ£800. Η ίδρυση ενός υπεράκτιου συνεταιρισμού μπορεί να διεκπεραιωθεί μέσα σε μια εβδομάδα. limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax cyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax cyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax Η εταιρεία | Χρήσης εταιρειών | Υπεράκτιεσ εταιρείες | Ίδρυση εταιρειών | Ίδρυση υποκαταστημάτων | Ίδρυση συνεταιρισμών | Ναυτιλιακές εταιρείεσ Copyright 2000-2003 by Kyriakides, Savvides & Associates. All rights reserved. Designed and maintained by Εισαγωγή Η Κύπρος είναι σήμερα ένα από τα πιο σημαντικά κέντρα για την εγκαθίδρυση και λειτουργία ναυτιλιακών εταιρειών. Η Κυπριακή σημαία που αναγνωρίζεται διεθνώς χρησιμοποιείται από γνωστές διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες. Σαν αποτέλεσμα ο αριθμός των πλοίων που χρησιμοποιούν την Κυπριακή σημαία έχει αυξηθεί από το 1978 από 1.200 σε πάνω από 2.700 πλοία, αναβαθμίζοντας την Κύπρο στην πέμπτη θέση σαν διεθνή ναυτιλιακή χώρα. Μή κάτοικοι Κύπρου μπορούν να εγγράψουν πλοία στο Κυπριακό νηολόγιο με την ίδρυση Κυπριακής ναυτιλιακής εταιρείας. Οι ναυτιλιακές εταιρείες που εγγράφονται στην Κύπρο απολαμβάνουν σημαντικά φορολογικά προνόμια. Ίδρυση ναυτιλιακής εταιρείας Για να εγγραφεί ένα πλοίο στο Κυπριακό νηολόγιο θα πρέπει να ιδρυθεί μία Κυπριακή ναυτιλιακή εταιρεία η οποία θα είναι και ο ιδιοκτήτης του πλοίου. Η εταιρεία μπορεί να ανήκει σε μή κατοίκους της Κύπρου για σκοπούς συναλλαγματικού ελέγχου. Σαν αποτέλεσμα η εταιρεία θα μπορεί να αγοράζει και να πωλεί πλοία από και προς μή κατοίκους Κύπρου, να δανείζεται εκτός Κύπρου και να υποθηκεύει τα πλοία της προς όφελος μή κατοίκων Κύπρου χωρίς να χρειάζεται άδεια από τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η διαδικασία που ακολουθείται για την ίδρυση Κυπριακής ναυτιλιακής εταιρείας είναι παρόμοια με την ίδρυση μιας Κυπριακής εταιρείας. Φορολογία Ναυτιλιακές εταιρείες με πλοία υπό Κυπριακή σημαία που εκτελούν δρομολόγια σε διεθνή ύδατα, εξαιρούνται της φορολογίας κερδών. Επιπρόσθετα, δεν υπόκεινται σε φορολογία κεφαλαιουχικών κερδών εκτός στις περιπτώσεις διάθεσης ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται στην Κύπρο. Μερίσματα που πληρώνονται από τις εταιρείες αυτές προς τους μετόχους τους εξαιρούνται από το φόρο. Η μεταβίβαση των μετοχών των εταιρειών ως αποτέλεσμα πώλησης ή κληρονομιάς δεν υπόκειται σε φόρο. Οι μισθοί των ναυτικών που εργοδοτούνται πάνω στα πλοία αυτά δεν υπόκεινται σε φόρο. Έξοδα ίδρυσης Τα έξοδα ίδρυσης μίας Κυπριακής ναυτιλιακής εταιρείας είναι παρόμοια με τα έξοδα για ίδρυση Κυπριακής υπεράκτιας εταιρείας. limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax cyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax cyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax Η εταιρεία | Χρήσης εταιρειών | Υπεράκτιεσ εταιρείες | Ίδρυση εταιρειών | Ίδρυση υποκαταστημάτων | Ίδρυση συνεταιρισμών | Ναυτιλιακές εταιρείεσ Copyright 2000-2003 by Kyriakides, Savvides & Associates. All rights reserved. Designed and maintained by υπηρεσιες / δραστηριοτητες ο τρόπος οργάνωσης μας, μας δίνει τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών στους κάτωθι τομείς χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να αναπτυχθούμε σε νέους τομείς αρκεί να μας το ζητήσετε. υπηρεσιες / δραστηριοτητες, ο τρόπος οργάνωσης μας, μας δίνει τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών στους κάτωθι τομείς χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να αναπτυχθούμε σε νέους τομείς αρκεί να μας το ζητήσετε, οργανωση επιχειρησεων, διοικηση, μηχανοργανωση, παρακολουθηση προσωπικου, διοικηση business plan, market plan, ταμειακο προγραμμα, χρηματοοικονομικα-τραπεζες επιδοτησεις-οαεδ, αναπτυξιακοι νομοι, κοινοτικα προγραμματα, μηχανοργανωση, software, hardware, internet, παρακολουθηση, λογιστηριο-κβς-φ.ε.-φπα-κεφαλαιο, αναλυτικη λογιστικη, εσωτερικος ελεγχος, δηλωσεις, μεγαλη ακινητη περιουσια, διαχειριση ανθρωπινων πορων, εργατικα, ασφαλιστικα, μισθοδοσια, αξιολογηση επενδυσεων χρηματιστηριο, διαφημιση-δημιουργικο, πιστοποιηση(iso), νομικες συμβουλες(ελλαδα - βουλγαρια), συμβουλες ασφαλειων-factoring οργανωση επιχειρησεων διοικηση μηχανοργανωση παρακολουθηση προσωπικου διοικηση business plan market plan ταμειακο προγραμμα χρηματοοικονομικα-τραπεζες επιδοτησεις-οαεδ αναπτυξιακοι νομοι κοινοτικα προγραμματα μηχανοργανωση software hardware internet παρακολουθηση λογιστηριο-κβς-φ.ε.-φπα-κεφαλαιο αναλυτικη λογιστικη εσωτερικος ελεγχος δηλωσεις μεγαλη ακινητη περιουσια διαχειριση ανθρωπινων πορων εργατικα ασφαλιστικα μισθοδοσια αξιολογηση επενδυσεων χρηματιστηριο διαφημιση-δημιουργικο πιστοποιηση(iso) νομικες συμβουλες(ελλαδα - βουλγαρια) συμβουλες ασφαλειων-factoring